image_print

TAMA 2015

16 czerwca 2015 r. na terenie zbiornika Nielisz odbyły się wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „TAMA 2015”. W ćwiczeniach wzięli udział: Arkadiusz Iwaniuk – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz pracownicy Inspektoratu. Celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży podczas usuwania zagrożeń i skutków powodzi. Pracownicy Delegatury WIOŚ Lublin w Zamościu uczestniczyli w epizodzie dotyczącym skażenia wód substancją niebezpieczną. W trakcie ćwiczeń […]

Czytaj dalej...

ECOFORUM 2015

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie w dniach 10-11 czerwca 2015 r. uczestniczył w VI edycji Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”. Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym przez: Janusza Piechocińskiego Wicepremiera Ministra Gospodarki, Włodzimierza Karpińskiego Ministra Skarbu Państwa oraz Macieja Grabowskiego Ministra Środowiska. Podczas forum podpisane zostało pierwsze porozumienie pomiędzy Maciejem Grabowskim Ministrem Środowiska i Krzysztofem Żukiem Prezydentem Miasta w ramach projektu Ministerstwa Środowiska […]

Czytaj dalej...

Polsko-Białoruska współpraca przygraniczna

W dniu 02.06.2015 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Spotkanie te było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem spotkania był wspólny pobór wód rzeki Bug, wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężeń pyłu PM10

Analiza stężeń zanieczyszczeń powietrza przeprowadzona w maju br. wykazała wystąpienie w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej przekroczeń dopuszczalnych 24 – godzinnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Liczba dni o stężeniach wyższych od 50 µg/m3 w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. wynosiła 37, przy dozwolonej 35. Ponadto na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej występuje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Liczba stężeń 24 godz. przekraczających wartość […]

Czytaj dalej...

Polsko-Litewska Komisja do spraw Wód Granicznych

21-22 maja 2015 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się trzecie posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Spotkaniu przewodniczył Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W trakcie posiedzenia zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskich wód granicznych, zatwierdzono Plan Gospodarowania Wodami i Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz uzgodniono plan pracy Grupy Roboczej na 2016 rok. Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole podpisanym przez […]

Czytaj dalej...

Wizyta GIOŚ w WIOŚ Lublin

22 maja 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie wizytę odbył Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Podczas spotkania z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie omawiane były zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej województwa lubelskiego.

Czytaj dalej...

Sprzęt do szybkiej oceny ryzyka

Na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważanej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych„ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał samochód będący mobilnym laboratorium do szybkiej oceny ryzyka.

Czytaj dalej...

Nowe kontenery dla automatycznych stacji pomiarowych

W ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał dwa nowe, bardziej energooszczędne kontenery dla automatycznych stacji pomiarowych w sieci monitoringu jakości powietrza. Kontenery są zlokalizowane w Białej Podlaskiej oraz w Zamościu. W najbliższym czasie planowane jest również umieszczenie kolejnego kontenera w Puławach. Parametry jakości powietrza mierzone przez aparaturę pomiarową są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ.

Czytaj dalej...

Zielony Laur

W tym roku odbyła się X edycja Konkursu „Zielony Laur”. W trakcie Gali zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą „Ekorozwój” w Pałacu Staszica PAN w Warszawie wręczono statuetki za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne. Nagrodzeni zostali m.in.: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” za przedsięwzięcia ograniczające wpływ kopalni „Bogdanka” na środowisko. CEMEX Polska Sp. z o.o za wdrożenie instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za inicjowanie […]

Czytaj dalej...

Ocena jakości powietrza za rok 2014

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie została opracowana kolejna, trzynasta już, roczna ocena jakości powietrza dla województwa lubelskiego sporządzona na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Pod względem metodycznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie za 2014 r. z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Wynikiem analizy poziomu stężeń zanieczyszczeń za 2014 r. jest […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5