Stan jednolitych części wód powierzchniowych

jcwp
image_print

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1482). Przy dokonywaniu oceny zastosowano procedurę dziedziczenia wyników. W monitoringu operacyjnym ważność wyników elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych wynosi 3 lata, natomiast wyniki badań uzyskane w ramach monitoringu diagnostycznego zachowują swoją ważność przez 6 lat.
Podstawą oceny stanu wód była ocena stanu/potencjału ekologicznego (w tym klasyfikacja elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych) oraz wyników klasyfikacji stanu chemicznego. W ocenie uwzględniono spełnienie wymagań przez jcwp na obszarach chronionych. Jeżeli założone wymagania dla obszarów chronionych nie zostały spełnione, ocena stanu/potencjału ekologicznego została obniżona nawet w przypadku kiedy stan/potencjał ekologiczny określono jako co najmniej dobry. Ogólny stan wód zdeterminował gorszy ze stanów. 

Więcej informacji w pliku – Stan jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015