image_print

Gospodarka nawozami

Ogólnokrajowa kampania informacyjna – Racjonalna gospodarka nawozami Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy zachowaniu walorów […]

Czytaj dalej...

Konferencja – Ochrona wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami

bug_konferencja_nik_2016_04_21

21 kwietnia 2016 r. odbyła się konferencja podsumowująca wyniki kontroli „Ochrona wód rzeki Bug przed zanieczyszczeniami”. Spotkanie miało miejsce w Dworku Kościuszków w Lublinie, na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Podczas konferencji przedstawiono informacje o wynikach kontroli, która została przeprowadzona w obszarze zlewni rzeki Bug równolegle przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Najwyższe Organy Kontroli Republiki Białorusi i Ukrainy. Omówiono najistotniejsze ustalenia kontroli, a także zaprezentowano propozycje ewentualnych działań, zmierzających […]

Czytaj dalej...

Zachowanie czystości j. Białego Włodawskiego

spotkanie_starostwo_wlodawskie_2016_04_s

6 kwietnia 2016 r. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zaprezentował stan środowiska Jeziora Białego na spotkaniu odbywającym się w Starostwie Powiatowym we Włodawie. Omówione zostały tematy związane z przygotowaniem do sezonu turystyczno-wypoczynkowego nad Jeziorem Białym w Okunince. Dyskutowano o potrzebie zachowania czystości jeziora oraz jego unikatowej fauny i flory, a także odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa w obrębie akwenu.

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

delegacja_wios_lublin_brzesc_2016_04_05

5 kwietnia 2016 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”. Spotkanie te było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem spotkania […]

Czytaj dalej...

Bezpieczeństwo energetyczne Lubelszczyzny

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w konferencji „Bezpieczeństwo energetyczne Lubelszczyzny”, która odbyła się 31 marca 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Podczas licznych sesji i prelekcji, uczestnicy konferencji analizowali mapę energetyczną Lubelszczyzny oraz zastanawiali się nad kierunkami rozwoju energetyki w regionie. Kolejną częścią były panele dyskusyjne: „Polityka klimatyczna – Kierunki rozwoju energetyki” oraz „Dostawy energii elektrycznej – Perspektywy rozwoju”. Prelegenci: dr Andrzej Kassenberg Prezes […]

Czytaj dalej...

Azotany pochodzenia rolniczego

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany […]

Czytaj dalej...

Forum Inwestycyjne 2016

forum_inwestycyjne_lublin_2016

18 marca 2016 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w Forum Inwestycyjnym 2016, które odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Tematem przewodnim forum to „Gospodarka energetyczna Lubelszczyzny w aspekcie podnoszenia konkurencyjności firm i kondycji finansowej samorządów”. Celem spotkania była analiza wpływu na konkurencyjność firm i kondycję finansową samorządów, innowacyjnych technologii i rozwiązań w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz inwestowania w alternatywne, własne źródła energii. Uczestnicy starali się udzielić odpowiedzi […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężenia pyłu w powietrzu

Informujemy o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 oraz docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w powietrzu w 2015 r.  Przekroczenia pyłu PM2,5 wystąpiły na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Biała Podlaska ul. Orzechowa i Chełm ul. Jagiellońska zaś benzo(a)pirenu na stacjach: Lublin ul. Śliwińskiego, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Chełm ul. Jagiellońska, Kraśnik ul. Koszarowa, Zamość ul. Hrubieszowska. Szczegółowe dane dotyczące przekroczeń będą zamieszczone w opracowywanej aktualnie „Ocenie jakości powietrza dla […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego Liczba instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r., na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Lublin ul. Śliwińskiego, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Puławy ul. Skowieszyńska, Zamość ul. Hrubieszowska, Kraśnik ul. Koszarowa, Chełm ul. Jagiellońska, Radzyń Podlaski ul. Sitkowskiego. Zestawienie przypadków przekroczeń zostanie przekazane wraz z Oceną jakości powietrza za 2015 r. w terminie późniejszym. Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji […]

Czytaj dalej...
1 3 4 5 6