Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń powietrza

image_print

Informacja o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń  powietrza w 2016 r.

oraz ryzyku przekroczenia tych poziomów w 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu:

 • w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu
  w 2016 r
  . na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Chełm
  Jagiellońska i Zamość ul. Hrubieszowska.
 • w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu
  w powietrzu w 2016 r
  . na stacjach: Lublin ul. Śliwińskiego, Biała Podlaska
  Orzechowa, Chełm ul. Jagiellońska, Kraśnik ul. Koszarowa i Zamość
  ul. Hrubieszowska;
 • w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na stacji: Lublin ul. Obywatelska.

 

Zestawienie szczegółowych danych, w tym przypadków przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, zostanie umieszczone w Ocenie jakości powietrza za 2016 r. w terminie późniejszym.

Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ,  liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od
1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Na wszystkich stacjach przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przekroczenia dopuszczalnego
24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.
przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.02.2016 r.

do 31.01.2017 r.

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Lublin

ul. Obywatelska

LbLubObywate 42 70 169
Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 43 49,4 57
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 52 16,7 64
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 41 30,3 65
Kraśnik

ul. Koszarowa

LbKrasKoszar 39 25,3 35

 

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki oraz 1-godzinnych dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym pyłu zawieszonego PM10, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.