Ryzyko przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

image_print

Ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 w 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ,  liczba stężeń 24-godzinnych przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. na stacji w Radzyniu Podlaskim przy
ul. Sitkowskiego
była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przekroczenia dopuszczalnego
24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.
przedstawia poniższa tabela.

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.03.2016 r.

do 28.02.2017 r.

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Radzyń Podlaski ul. Sitkowskiego LbRadzyPodSit 44 19,3 16

 

Ponadto w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w  strefie lubelskiej (kod:PL0602) występuje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2017 r.
W okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. stężenie średnie wynosiło:

na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 27,6 μg/m3,

na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej – 25,7 μg/m3.

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu, a także  ośmiogodzinnych kroczących tlenku węgla w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analiza stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 i benzenu również nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 15-17 marca 2017 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym pyłów PM10 i PM2,5, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie  oraz na portalu GIOŚ .