Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń

image_print

Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu oraz przekroczenie pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2017 r. przekroczenia poziomu dcelowego benzo/a/pirenu.

Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.04.2016 r. do 31.03.2017 r. ze stacji monitoringowych woj. lubelskiego były wyższe od poziomu docelowego, ich wartości przedstawia poniższa tabela.

 

Lp. Nazwa stacji Kod krajowy stacji Stężenie średnie arytmetyczne

za okres

od 1.04.2016 r.

do 31.03.2017 r. (ng/m3)

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

1. Lublin

ul. Śliwińskiego

LbLubSliwins 2,2 147 340 727
2. Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 4,1 49,4 57
3. Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 3,3 35,3 64
4. Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 3,0 30,3 65
5. Kraśnik

ul. Koszarowa

LbKrasKoszar 3,5 25,3 35

 

Jednocześnie informujemy o wystąpieniu w  strefie lubelskiej przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.  Na stacjach w Kraśniku (kod: LbKrasKoszar) i Radzyniu Podlaskim (LbRadPodSit) liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1.01.2017 r. do 31.03.2017 r. wynosiła po 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35.

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analiza stężeń średnich rocznych ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 15-17 i 24 kwietnia 2017 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.