Przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpienia w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2017 r. ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5.

Poziom dopuszczalny określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 25 µg/m3. Obliczona, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnia arytmetyczna za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r. ze stacji zlokalizowanej w Białej Podlaskiej  przy ul. Orzechowej (kod: LbBiaPodOrze) była wyższa od poziomu dopuszczalnego i wynosiła 25,6 µg/m3.

Jednocześnie informujemy o wystąpieniu w  strefie lubelskiej przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.  Na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej (kod: LbChelJagiel) liczba stężeń dobowych przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1.01.2017 r. do 31.08.2017 r. wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35.

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu oraz 8 – godzinnych tlenku węgla w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Stężenia średnie roczne benzenu, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu nie wskazują na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

Stężenia benzo(a)pirenu uśrednione dla ostatnich 12 miesięcy w dalszym ciągu wskazują na występowanie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego w 2017 r., o czym informowaliśmy pismem z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Analiza stężeń ozonu oraz średnich rocznych stężeń ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 19-20 września 2017 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.