Przekroczenia stężeń pyłu w 2017 r.

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.

Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej  liczba stężeń dobowych przekraczających poziom dopuszczalny 50 μg/m3 w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2017 r. wynosiła 38 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały wyłącznie
w okresie grzewczym.

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu oraz 8 – godzinnych tlenku węgla w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Stężenia średnie roczne benzenu, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu nie wskazują na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

Stężenia benzo(a)pirenu uśrednione dla ostatnich 12 miesięcy w dalszym ciągu wskazują na występowanie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego w 2017 r., o czym informowaliśmy wcześniejszym pismem.

Analiza stężeń średnich rocznych stężeń ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 17 i 20 listopada 2017 r.

 

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.