Jakość powietrza a obowiązujące kryteria

W związku z ukazywaniem się w mediach nieprecyzyjnych, a nawet błędnych informacji na temat zanieczyszczenia powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia co następuje.

Jakość powietrza monitorowana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pozyskane  w ramach systemu dane są danymi wiarygodnymi, w trybie online trafiają na stronę internetową WIOŚ oraz na portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prosimy zatem o korzystanie ze strony http://powietrze.gios.gov.pl,  gdzie można pobrać również aplikację mobilną.

Podkreślamy, że Inspekcja Ochrony Środowiska bada zawartość pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu zgodnie z normami europejskimi, stosując wyłącznie dwie uzupełniające się metody: metodę grawimetryczną, która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru (jest to metoda referencyjna) i metodę automatyczną, posiadającą wykazaną równoważność do metody referencyjnej. Sposób wykonywania pomiarów jest w pełni zgodny z regulacjami UE w tym zakresie, a tym samym jest analogiczny do tego jaki jest zastosowany we wszystkich krajach UE.

Wyniki pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 wykonywane innymi metodami mogą być obarczone dużym błędem. Nie posiadają  wykazanej równoważności z metodą referencyjną i nie mogą być podstawą do porównywania do obowiązujących poziomów dopuszczalnych jak też dokonywania oceny jakości powietrza.

Ponadto zwracamy uwagę, aby stężeń 1-godzinnych pyłu PM10 i PM2,5 nie porównywać  do wartości dopuszczalnej określonej dla doby bądź dla roku kalendarzowego.  Dla pyłu PM10 określone są poziomy dopuszczalne w odniesieniu do 24 godzin i roku kalendarzowego, dla pyłu PM2,5 poziom dopuszczalny określono tylko dla roku kalendarzowego. Z kolei poziom alarmowy przepisy prawne określają dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10,  dla pyłu PM2,5 nie określono wartości poziomu alarmowego.

 

 
Przekroczenia stężeń pyłu

Dnia 17.12.2017 r. w godzinach wieczornych i nocnych nastąpił wzrost stężeń pyłów w powietrzu co znacznie pogorszyło jego jakość. Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 69,4 µg/m3, w Zamościu 76,9 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 18.12.2017 r.  Średnia wartość stężenia w godzinach 1.00-9.00 w Lublinie wynosiła: 108,7 µg/m3. W Zamościu w godzinach rannych wartości stężeń znacznie zmniejszyły się, jednak wysokie wartości 1-godzinne w nocy skutkują  średnią wartością stężenia w godzinach 1.00-9.00  na poziomie 108 µg/m3.

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl  lub na   envir.wios.lublin.pl .

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.

 
Życzenia świąteczne

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

swieta

Z tej okazji pragniemy dołączyć się

do życzeń składanych Państwu przez bliskich.

Niech ten szczególny okres upłynie Państwu

w ciepłej i serdecznej atmosferze domowego ogniska,

a nadchodzący Nowy Rok przyniesie

wiele radości i spełnienie oczekiwań.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
wraz ze współpracownikami
Przerwa konserwacyjna

WIOŚ w Lublinie informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r.  prowadzona jest  kalibracja analizatora benzenu na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej, w związku z tym nie będzie prezentacji wyników na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.

Przepraszamy za  utrudnienia.
Raport 2016

Zapraszamy do lektury najnowszego RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2016 ROKU.

 
Polsko-Ukraińskie badania rz. Bug

21 listopada br. na moście na przejściu granicznym Zosin/Ustiług odbył się wspólny pobór prób wód granicznej rzeki Bug. Dzięki zintensyfikowanym działaniom tutejszego Inspektoratu jest to pierwszy wspólny pobór prób po dłuższej przerwie we współpracy ze stroną ukraińską. Pobór wód wpisuje się w realizację zadań wynikających z planu pracy Grupy Roboczej OW (ochrony wód przed zanieczyszczeniem) działającej w ramach Polsko – Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. W poborze prób ze strony polskiej udział wzięli: Małgorzata Skwarek – Kierownik Delegatury w Zamościu jednocześnie kierownik polskiej części Grupy Roboczej OW, Adam Szamik – starszy specjalista Laboratorium WIOŚ Lublin. Ze strony ukraińskiej: Walery Griżuk – Naczelnik Wołyńskiej Hydrogeologiczno- melioracyjnej Służby będący członkiem ukraińskiej części Grupy Roboczej OW oraz pracownik laboratorium H. Baranowa. Analizy z określonym zakresem badawczym zostaną wykonane w dwóch laboratoriach polskim i ukraińskim. Współpracujące strony wymienią się rezultatami badań oraz omówią wynikający z nich stan czystości wód granicznej rzeki Bug w punkcie poboru Zosin/Ustiług.

wspólny-pobór-prób-wód-granicznej-rzeki-Bug_XI_2017_fot_1

Owspólny-pobór-prób-wód-granicznej-rzeki-Bug_XI_2017_fot_2
Brak obecności rutenu-106

Państwowa Agencja Atomistyki informuje że w związku z pojawiającymi się informacjami medialnymi o „radioaktywnym obłoku nad Polską”, informujemy, że zgodnie z informacją opublikowaną przez Państwową Agencję Atomistyki 4 października, nad Polską wykryto krótkookresowo bardzo niewielkie stężenie rutenu-106.

Izotop ten był wykrywalny na precyzyjnych urządzeniach pomiarowych przez ok. 2 tygodnie na przełomie września i października. Po tym okresie jego stężenie spadło i obecnie izotop ten nie jest wykrywany.

Wykryte stężenie rutenu-106 nie ma i nie miało żadnego wpływu na zdrowie mieszkańców Polski.

Pełna teść komunikatu w serwisie PPA.
Przekroczenia stężeń pyłu w 2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.

Na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej  liczba stężeń dobowych przekraczających poziom dopuszczalny 50 μg/m3 w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2017 r. wynosiła 38 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały wyłącznie
w okresie grzewczym.

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu oraz 8 – godzinnych tlenku węgla w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Stężenia średnie roczne benzenu, pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu nie wskazują na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

Stężenia benzo(a)pirenu uśrednione dla ostatnich 12 miesięcy w dalszym ciągu wskazują na występowanie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego w 2017 r., o czym informowaliśmy wcześniejszym pismem.

Analiza stężeń średnich rocznych stężeń ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych. Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 17 i 20 listopada 2017 r.

 

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.
Indeks Jakości Powietrza

Poniżej prezentujemy stanowisko Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie Indeksu Jakości Powietrza – oryginalna treść w serwisie GIOŚ.

 

Polski Indeks Jakości Powietrza a indeks europejski – stanowisko GIOŚ do artykułu pt.: „Jak Polska koloruje powietrze” w Gazecie Wyborczej.

Zarzut dotyczący przyjętych kryteriów – resort środowiska postanowił przyjąć, że powietrze „dobre” to takie, przy którym poziom pyłów sięga 60 µg/m3 podczas, gdy UE, WHO czy MABnR traktują tę wartość jako niebezpieczną – jest nieuprawniony.

Polski Indeks Jakości Powietrza prezentowany na stronach Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym na portalu „Jakość Powietrza” GIOŚ, jest oparty o jednogodzinne wartości stężenia pyłu PM10 i PM2,5 – dla stężenia jednogodzinnego pyłu zawieszonego zarówno UE jak i WHO nie określiły stężenia  dopuszczalnego. Jednogodzinna wartość pyłu PM10 na poziomie 60 µg/m3 w praktyce nie oznacza, że przekroczony zostanie średniodobowy poziom dopuszczalny dla tego zanieczyszczenia. Polski Indeks  jest oparty na prawdopodobieństwie wystąpienia takiego zdarzenia. Natomiast Indeks zaprezentowany w dniu 16 listopada przez KE jest oparty o inną metodę liczenia stężenia pyłu PM10 i PM2,5. Wartość indeksu europejskiego dla tych zanieczyszczeń jest liczona jako średnia 24-godzinna i podaje średnie narażenie ludzi na pył PM10/PM2,5 w ciągu doby. Dla konkretnej godziny mogą to być bardzo istotne różnice. Europejski Indeks Jakości powietrza jest bowiem dużo mniej wrażliwy na dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne w ciągu doby np. związane z dużymi zmianami prędkości wiatru, opadami deszczu czy śniegu, czy też zwykłą dobową cyrkulacją powietrza.

Z oceny jakości powietrza za rok 2016 wykonanej przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wynika, że liczba osób narażonych na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu wynosi  27 342 098 co stanowi ok. 71% ludności Polski, liczba osób narażonych na ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 wynosi 12 492 233 co stanowi ok. 32,5 % ludności Polski. Liczba narażonych na ponadnormatywne stężenia pyłu PM2,5 jest znacznie mniejsza (liczba osób narażonych na ponadnormatywne stężenia PM2,5 wynosi  5 680 156  co stanowi ok. 14% ludności Polski) przy czym obszary przekroczeń dla tych dwóch zanieczyszczeń w dużej mierze się pokrywają. 

Mając na uwadze dotychczasowy sposób prezentowania informacji o jakości powietrza przez Europejską Agencję Środowiska, zaprezentowane wczoraj nowe podejście KE do prezentowania informacji o jakości powietrza, a przede wszystkim nasze dwuletnie doświadczenia związane z prezentowaniem Polskiego Indeksu Jakości Powietrza – GIOŚ będzie kontynuował prace nad rozwojem systemu prezentowania informacji o jakości powietrza w Polsce.  W pracach tych będą również brane pod uwagę dotychczasowe doświadczenia poszczególnych krajów europejskich w zakresie sposobu prezentowania aktualnej informacji o jakości powietrza.
Przerwa techniczna

W dniach 14-16 listopada nie będzie wyników benzenu ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej z powodu udziału analizatora w badaniach porównawczych.

Do czasu ukończenia badań nie będzie prezentacji wyników benzenu  na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza. Przepraszamy za utrudnienia.