„Awaria” elektrowni jądrowej

W związku z pojawiającymi się fałszywymi informacjami na temat „chmury promieniotwórczej” i skażenia promieniotwórczego w związku z domniemaną awarią elektrowni jądrowej w Belgii, Państwowa Agencja Atomistyki informuje że nie ma żadnych skażeń radioaktywnych na terenie Polski i Europy

Pełny tekst komunikatu w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Atomistyki.
Waldemar Skrzyniarz

Waldemar_Skrzyniarz
Jan Trokielewicz

Jan Trokielewicz - klepsydra
Przekroczenia stężeń ozonu

Przekroczenia poziomu docelowego ozonu.

Dnia 17.08.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej, w Wilczopolu oraz w Białym Słupie odnotowano stężenia ozonu wyższe od poziomu docelowego określonego jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących. Wartość ta wyznaczona na podstawie zmierzonych niezweryfikowanych wartości stężeń w dniu wczorajszym wynosiła: w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 120,5 µg/m3, w Wilczopolu 130,0 µg/m3 i w Białym Słupie 131,6 µg/m3 przy wartości docelowej wynoszącej 120 µg/m3.

Najwyższe stężenia jednogodzinne wynosiły 131,1 µg/m3 w Lublinie, 145,2 µg/m3 w Wilczopolu i 135,4 µg/m3 w Białym Słupie przy wartości 180 µg/m3 będącej poziomem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.  Prognozowane wysokie temperatury wskazują na możliwość utrzymywania się podwyższonych stężeń dzisiaj i jutro. W związku z tym należy ograniczać przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza osoby narażone na ryzyko (osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza).


Dnia 31.07.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Białym Słupie odnotowano stężenia ozonu wyższe od poziomu docelowego określonego jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących.  Wartość ta wyznaczona na podstawie zmierzonych niezweryfikowanych wartości stężeń w dniu wczorajszym wynosiła: w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 121 µg/m3, w Białym Słupie 124,1 µg/m3 przy wartości docelowej wynoszącej 120 µg/m3.

Najwyższe stężenia jednogodzinne wynosiły 134,8 µg/m3 w Lublinie i 125,8 µg/m3 w Białym Słupie przy wartości 180 µg/m3 będącej poziomem informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu.  Prognozowane bardzo wysokie temperatury wskazują na możliwość utrzymywania się podwyższonych stężeń w dniu dzisiejszym oraz w najbliższych dniach. W związku z tym należy ograniczać przebywanie na zewnątrz, zwłaszcza osoby narażone na ryzyko (osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza).
Spotkanie w Delegaturze Zamość

11 sierpnia 2017r. w godzinach południowych z wizytą na terenie Delegatury WIOŚ w Zamościu przebywał Pan Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska oraz Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Głównym tematem spotkania były problemy gospodarowania odpadami, szczególnie aktualne w świetle ostatnich wydarzeń dotyczących składowania odpadów w miejscowości Strzyżów. Ponadto szanowni goście zapoznawali się m.in. z urządzeniami laboratorium analitycznego i specyfiką pracy inspekcyjnej.

Spotkanie robocze w Delegaturze Zamość -fot.1

Spotkanie robocze w Delegaturze Zamość -fot.2

Spotkanie robocze w Delegaturze Zamość
Afrykański pomór świń

Aktualne informacje o Afrykańskim pomorze świń (ASF) w województwie lubelskim zamieszczone są w serwisie informacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.
Wizyta Wicewojewody Lubelskiego

25 lipca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie. Była to kolejna wizyta w tutejszym inspektoracie przybliżająca Wicewojewodzie tym razem zadania inspekcyjne związane z nowo obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r. poz. 19) – tzw. kolorowej reformy śmieciowej.

Chcąc zapoznać się z praktycznymi aspektami nowych uregulowań prawnych dotyczących zbiórki odpadów Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski wraz z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie odwiedzili lubelską firmę KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej, które posiadają status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla regionu centralnego województwa lubelskiego.

KOM-EKO SA posiada instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.Posiada również instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów, z których wytwarzany jest kompost do wspomagania uprawy roślin. Co roku na teren KOM-EKO trafia przeszło 100 000 ton odpadów, które w 100% zostają poddane przetworzeniu, a w blisko 77% poddane procesom odzysku.

ZZO w Wólce Rokickiej jest firmą, która stosuje nowoczesne technologie przetwarzania odpadów zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny. Wydajność linii do sortowania odpadów wynosi łącznie 42 000 Mg/rok. Zakład został uruchomiony pod koniec 2016 r. W otwarciu uczestniczył m.in. Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Panowie w towarzystwie kierownictwa firm mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania obu firm oraz przyjrzeć się z bliska procesowi przetwarzania odpadów.

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej
Kąpieliska

WIOŚ w Lublinie informuje, że badania wód pod kątem spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, a wyniki ostatnich badań dostępne są w serwisie WSSE w Lublinie  oraz w serwisie informacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza – zmiana norm

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że od 1 sierpnia br. zgodnie z komunikatem  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2017 r. obowiązują nowe wydania Polskich Norm dotyczących oznaczeń związków chemicznych w gazach odlotowych stosowanych w ramach badań emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych, które jako metodyki referencyjne są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542). Są to następujące normy :

– PN-EN 15058:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla – Standardowa metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni,

– PN-EN 14789:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych –Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu – Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm ,

– PN-EN 14790:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych   – Oznaczanie pary wodnej w przewodach – Standardowa metoda odniesienia,

– PN-EN 14792:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu – Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja,

– PN-EN 14791:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenków siarki – Standardowa metoda odniesienia.

W związku z powyższym po dniu 31 lipca 2017 r. wycofane są ze stosowania dotychczasowe normy dotyczące ww. oznaczeń tj.: PN-EN 15058:2006, PN-EN 14789:2006, PN-EN 14790:2006, PN-EN 14792:2006 i PN-EN 14791:2006.

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami z dniem 1 sierpnia 2017 r. Laboratorium WIOŚ w Lublinie nie przyjmuje zleceń na wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Pożar w pobliżu Czarnobyla

W związku informacjami o pożarze w pobliżu nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Polska Agencja Atomistyki informuje, że nie ma w związku z nim zagrożenia radiacyjnego na terenie Polski.

Pełna treść komunikatu w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Atomistyki.