image_print

XVII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

31 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się XVII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Udział w nim wzięli m.in. Wasilij Aleksiejewicz Stiepanienko, Pierwszy Zastępca Ministra do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Przewodniczący Białoruskiej Części Podkomisji; Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski i Przewodniczący Polskiej Części Podkomisji; Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski; Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski i Zastępca Przewodniczącego Polskiej […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC – V 2017

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego Liczba instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień […]

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

16 maja 2017 r. w Lublinie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Państwowego Urzędu „Krajowe Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska”. Spotkanie wynikało z realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem prowadzonej współpracy jest wymiana doświadczeń w zakresie […]

Czytaj dalej...

Roczna ocena powietrza za 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prezentuje Roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 r.   Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Pod względem metodologicznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. W opracowaniu wykorzystano wyniki modelowania krajowego. Oceny, których celem jest monitorowanie zmian jakości powietrza w województwie, wynikają z zapisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi stężenia zanieczyszczeń […]

Czytaj dalej...

In memoriam prof. Zyta Gilowska

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w konferencji naukowej „Finanse publiczne a rozwój gospodarki – in memoriam profesor Zyta Gilowska” zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja została poświęcona byłej wicepremier i minister finansów, wieloletniej profesor KUL oraz problematyce jej zainteresowań naukowo-badawczych i działalności publicznej. Panią Zytę Gilowską wspominali jej najbliżsi […]

Czytaj dalej...

Międzynarodowe Forum Warszawa-Kijów

24 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się Międzynarodowe Forum Warszawa-Kijów. Tematem przewodnim był rozwój współpracy w redukcji zagrożeń chemicznych, promocji bezpieczeństwa chemicznego i współpracy w zakresie ochotniczych straży pożarnych. Organizatorami forum byli: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie i Ukraiński Związek Bezpieczeństwa Technicznego (USPTB). Obrady forum otworzył Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska a przewodniczył im Vaidotas Verba szef Biura Projektów […]

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń

Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu oraz przekroczenie pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2017 r. przekroczenia poziomu dcelowego benzo/a/pirenu. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r. Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne […]

Czytaj dalej...

Pożar wiaty z paliwem w Rejowcu

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w firmie RDF s.c. w Rejowcu Fabrycznym doszło do pożaru wiaty magazynowej z paliwem alternatywnym. Straż Pożarna rozpoczęła natychmiastową akcję gaśniczą. Inspektorzy WIOŚ Delegatura w Chełmie po otrzymaniu zgłoszenia o pożarze udali się na miejsce zdarzenia, celem dokonania oględzin ww. miejsca. Nadal trwa akacja dogaszania pożaru.

Czytaj dalej...

Stop pożarom traw

Drukowanie

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Zagrażają lasom, domom i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. W ubiegłym roku w wyniku pożarów traw zginęło 6 osób, a 81 zostało rannych. Łącznie spłonęło ponad 12 tys. ha łąk i nieużytków rolnych. W ramach kampanii „STOP pożarom traw” […]

Czytaj dalej...
1 2 3 4 5 6