Wyniki pomiarów 24-godzinych powietrza w 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2016 r.:

 • benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim.

Poziom docelowy benzo/a/pirenu dla roku kalendarzowego Da – 1 ng/m3.

Tabela z wynikami benzo/a/pirenu.

 

 • metali w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykonane metodami manualnymi na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim.

  Poziom docelowy arsenu dla roku kalendarzowego Da – 6 ng/m3.

  Poziom docelowy kadmu dla roku kalendarzowego Da – 5 ng/m3.

  Poziom docelowy niklu dla roku kalendarzowego Da – 20 ng/m3.

  Poziom dopuszczalny ołowiu dla roku kalendarzowego Da – 0,5 µg/m3.

Tabela z wynikami metali.

 

 
Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 13.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio 78 µg/m3 i 70 µg/m3.

Prognozowane warunki atmosferyczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 14.02.2017 r.
Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń powietrza

Informacja o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń  powietrza w 2016 r.

oraz ryzyku przekroczenia tych poziomów w 2017 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu:

 • w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu
  w 2016 r
  . na stacjach: Lublin ul. Obywatelska, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Chełm
  Jagiellońska i Zamość ul. Hrubieszowska.
 • w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczeń docelowego średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu
  w powietrzu w 2016 r
  . na stacjach: Lublin ul. Śliwińskiego, Biała Podlaska
  Orzechowa, Chełm ul. Jagiellońska, Kraśnik ul. Koszarowa i Zamość
  ul. Hrubieszowska;
 • w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczeń dopuszczalnego średniorocznego stężenia pyłu PM2,5 na stacji: Lublin ul. Obywatelska.

 

Zestawienie szczegółowych danych, w tym przypadków przekroczeń 24-godzinnych stężeń pyłu PM10, zostanie umieszczone w Ocenie jakości powietrza za 2016 r. w terminie późniejszym.

Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ,  liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od
1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Na wszystkich stacjach przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przekroczenia dopuszczalnego
24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.
przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.02.2016 r.

do 31.01.2017 r.

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Lublin

ul. Obywatelska

LbLubObywate 42 70 169
Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 43 49,4 57
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 52 16,7 64
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 41 30,3 65
Kraśnik

ul. Koszarowa

LbKrasKoszar 39 25,3 35

 

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki oraz 1-godzinnych dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym pyłu zawieszonego PM10, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

 

 

 
Awaria elektrowni jądrowej we Francji

Polska Agencja Atomistyki informuje że „w związku się doniesieniami dot. eksplozji w elektrowni jądrowej Flamanville  we Francji, nie ma żadnego zagrożenia radiacyjnego.

Zgodnie z oficjalnymi informacjami operatora elektrowni Flamanville, doszło do pożaru w części obiektu, gdzie nie ma instalacji jądrowych. Nikt nie zginął, nie ma też żadnego zagrożenia dla środowiska.”

Pełna treść komunikatu na stronie PAA.
Wizyta Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin

2 lutego 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie z Martą Smal – Chudzik Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Omawiano tematy związane z aktualnym problemem zanieczyszczenia powietrza, w tym pojawienia się smogu, a także ze sposobami przeciwdziałania temu zjawisku.

Spotkanie również było poświęcone gospodarce odpadami w regionie lubelskim. Analizowano sposoby wsparcia Lwowa w naprawie gospodarki odpadami.
Informacja o jakości powietrza

W związku z licznymi zapytaniami wpływającymi do WIOŚ w Lublinie odnośnie przebywania na zewnątrz w sytuacji zagrożenia smogiem i zwiększonego zapylenia powietrza informujemy o możliwości  zapoznania się z aktualną sytuacją i prognozą jakości powietrza z wszystkich naszych stacji pomiarowych na Portalu Jakości Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska . W tym serwisie można też uzyskać informację o  aplikacjach na telefony komórkowe prezentujące dane o stanie zanieczyszczeń powietrza .

Proszę mieć na uwadze i zastosować się do informacje zdrowotnych związanych z poziomami jakości powietrza podanych w poniższej tabeli.

indeks jakosci powietrza - informacja zdrowotna

Jednocześnie podkreślamy, że wartości 1-godzinnych pyłu PM10 nie należy bezpośrednio odnosić do poziomu dopuszczalnego wynoszącego 50 µg/m3, ponieważ jest to wartość stężenia dobowego a nie 1- godzinnego.