Ryzyko przekroczenia stężeń pyłu

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35.

Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.03.2017 r.

do 28.02.2018 r.

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 36 49,4 57

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych i średnich rocznych dwutlenku azotu , średnich rocznych benzenu, pyłu PM10 i PM2,5 oraz maksymalnych 8-godzinnych kroczących tlenku węgla w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniu 20 lutego 2018 r. W załączeniu przekazujemy zestawienie przekroczeń dobowych wartości pyłu PM10 dla stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej w analizowanym okresie.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym pyłu zawieszonego PM10, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie oraz na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska .