Pył PM10

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o utrzymującym się  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej  i  w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego.

Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2018 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu.

Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r. ze stacji monitoringowych woj. lubelskiego były wyższe od poziomu docelowego, ich wartości przedstawia poniższa tabela.

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Stężenie średnie arytmetyczne

za okres

od 1.04.2017 r.

do 31.03.2018 r. (ng/m3)

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Lublin

ul. Śliwińskiego

LbLubSliwins 1,8 147 340 466
Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 3,2 49,4 57
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 2,7 35,3 64
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 2,5 30,3 65
Kraśnik

ul. Koszarowa

LbKrasKoszar 2,4 25,3 35

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analiza stężeń średnich rocznych ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 18 -20 kwietnia  2018 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.