Przekroczenia zanieczyszczeń

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. na ww. stacji wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).
Szczegółowe dane  przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h

w okresie

od 1.01.2018 r.

do 7.11.2018 r.

Obszar, na którym wystąpiło przekroczenie
[km2]
Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie

[osoba]

Lublin

ul. Obywatelska

LbLubObywate 36 147 339 850