Awaria analizatorów

WIOŚ w Lublinie informuje, że wystąpiła awaria analizatora tlenków azotu na stacji pomiarowej w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej oraz  awaria analizatora tlenku węgla w Lublinie przy ul. Obywatelskiej.

Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników ze stacji na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.

Przepraszamy za utrudnienia.
Spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW

23 października 2018 r. odbyło się spotkanie polsko-ukraińskiej Grupy Roboczej ds. ochrony wód przed zanieczyszczeniem OW. Celem spotkania był wspólny pobór prób wód rzeki granicznej Bug w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zosin/Ustiług. W poborze prób ze strony polskiej uczestniczyli: Jadwiga Tkaczyk-starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska, będąca członkiem polskiej części Grupy Roboczej OW i Adam Szamik- starszy specjalista –Laboratorium WIOŚ w Lublinie. Stronę ukraińską reprezentował Walery Griżuk Naczelnik Wołyńskiej Hydrogeologiczno-Melioracyjnej Służby, będący członkiem ukraińskiej części Grupy Roboczej OW oraz H. Baranowa – pracownik laboratorium. Pobrane próby wody zgodnie z ustalonym wcześniej zakresem zostaną wykonane w laboratoriach współpracujących ze sobą stron. Następnie strony wymienią się rezultatami badań i omówią stan zanieczyszczeń wód rzeki granicznej Bug na podstawie badanych wskaźników.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Inauguracji Roku Akademickiego KUL

21 października br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter ze względu na jubileusz 100-lecia uniwersytetu.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą św. której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Na uroczystość zaproszony został Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wygłosił inauguracyjny wykład – Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości.
Wysokie stężenia pyłu

Dnia 18.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła: w Lublinie 124,1 µg/m3, w Zamościu 73,1 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości pyłu PM10 w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2018 r. oraz w najbliższych dniach.
Spotkanie w sprawie Zalewu Zemborzyckiego

17 października br w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, Dyrektora RZGW Wody Polskie Agnieszki Szymuli z prezesem PGW Przemysławem Dacą w sprawie Zalewu Zemborzyckiego.

Zebranych poinformowano o opracowaniu wstępnej koncepcji rewitalizacji zbiornika, polegającej na budowie przedzbiornika, odmuleniu zalewu oraz na przebudowie zapory czołowej. Podjęto również rozmowy na temat współpracy z Wodami Polskimi oraz współfinansowania PMŚ przez Wody Polskie.

W spotkaniu uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

 
Wysokie stężenia pyłów

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 17.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 104,7 µg/m3, w Zamościu 73,8 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości  w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2018 r.
Ćwiczenia KSWSiA Patrol – 18

W dniach od 16 do 18 października br., na trenie Polski, odbywały się ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania pod kryptonimem Patrol –18. W ćwiczeniu uczestniczyło ok. 3000 żołnierzy, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz pracowników zajmujących się problematyką zarządzania kryzysowego. Łącznie w ćwiczeniu zaangażowanych było 250 podmiotów, w tym z resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska, gospodarki morskiej, rolnictwa, finansów, a także 16 wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego.

W trakcie Patrolu –18 prowadzone były działania przewidziane do realizacji po wystąpieniu zagrożenia skażeniami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi. Głównym celem ćwiczenia było doskonalenie procedur uruchamiania poszczególnych elementów Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) poprzez wykorzystanie scenariusza zdarzeń wprowadzających sytuacje kryzysowe, wypracowanie ocen i analiz eksperckich, a także zaleceń co do dalszego postępowania, sprawdzenie procedur wymiany informacji czy sposobu koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne służby i instytucje.

Pracownicy WIOŚ w Lublinie wzięli udział w zdarzeniu praktycznym rozgrywanym w dniu 17 października br. w Puławach. Według scenariusza na terenie Zakładów Azotowych „Puławy” w wyniku awarii doszło do wycieku dużej ilości amoniaku. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu pracownicy WIOŚ w Lublinie udali się na miejsce, gdzie zgłosili się do dowodzącego akcją ratunkową w celu ustalenia sposobu działania. Otrzymali pobraną przez funkcjonariusza PSP próbkę wody z kanału zrzutowego zakładu. Na miejscu pracownik Laboratorium zbadał odczyn i temperaturę pobranej wody. Próbka została zabezpieczona i przewieziona do Laboratorium, gdzie wykonano dalsze analizy. O ich wynikach poinformowano odpowiednie jednostki i służby zgodnie z przyjętymi procedurami wymiany informacji.

Dzięki udziałowi w ćwiczeniu pracownicy WIOŚ w Lublinie mogli sprawdzić procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz przećwiczyć sposób współdziałania w tego typu zdarzeniach z innymi służbami.
Dzień Edukacji Narodowej w Lublinie

15 października br. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Podczas uroczystości Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył wyróżnionym nauczycielom odznaczenia państwowe przyznane m.in. przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, a także Medale KEN oraz nagrody ministra edukacji narodowej i kuratora oświaty w Lublinie.
Awaria – Wilczopole

WIOŚ w Lublinie informuje, że w związku z awarią na stacji pomiarowej w Wilczopolu, do czasu jej usunięcia, nie będzie prezentacji wyników ozonu na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.

Przepraszamy za utrudnienia.
Gala Koncertowa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

W niedzielny wieczór 7 października br. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny wziął udział w Gali Koncertowej zorganizowanej przez Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz prezesa Fundacji Niepodległości Przemysława Omieczyńskiego – z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Gościem specjalnym gali był prezydent RP Andrzej Duda, który przekazał flagę Polski na ręce prezesa Fundacji Niepodległości.

Na Gali uhonorowane zostały  osoby i organizacje działające na rzecz umacniania niepodległości i wspólnoty narodowej, kultywowania pamięci historycznej oraz postaw patriotycznych w społeczeństwie.
Głównym punktem Gali był koncert Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.