image_print

Wizyta Wicewojewody Lubelskiego

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych KOM-EKO SA oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

25 lipca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie Roberta Gmitruczuka Wicewojewody Lubelskiego z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie. Była to kolejna wizyta w tutejszym inspektoracie przybliżająca Wicewojewodzie tym razem zadania inspekcyjne związane z nowo obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U z 2017 r. poz. 19) – tzw. kolorowej reformy […]

Czytaj dalej...

Kąpieliska

WIOŚ w Lublinie informuje, że badania wód pod kątem spełnienia wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach prowadzi Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Lublinie, a wyniki ostatnich badań dostępne są w serwisie WSSE w Lublinie  oraz w serwisie informacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj dalej...

Pożar w pobliżu Czarnobyla

W związku informacjami o pożarze w pobliżu nieczynnej elektrowni jądrowej w Czarnobylu, Polska Agencja Atomistyki informuje, że nie ma w związku z nim zagrożenia radiacyjnego na terenie Polski. Pełna treść komunikatu w serwisie informacyjnym Polskiej Agencji Atomistyki.

Czytaj dalej...

XVII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej

31 maja 2017 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się XVII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Udział w nim wzięli m.in. Wasilij Aleksiejewicz Stiepanienko, Pierwszy Zastępca Ministra do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych i Przewodniczący Białoruskiej Części Podkomisji; Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski i Przewodniczący Polskiej Części Podkomisji; Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski; Robert Gmitruczuk, Wicewojewoda Lubelski i Zastępca Przewodniczącego Polskiej […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC – V 2017

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego Liczba instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień […]

Czytaj dalej...

Spotkanie służb ochrony środowiska Polski i Białorusi

16 maja 2017 r. w Lublinie odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Państwowego Urzędu „Krajowe Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska”. Spotkanie wynikało z realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Głównym celem prowadzonej współpracy jest wymiana doświadczeń w zakresie […]

Czytaj dalej...

Roczna ocena powietrza za 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prezentuje Roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 r.   Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Pod względem metodologicznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. W opracowaniu wykorzystano wyniki modelowania krajowego. Oceny, których celem jest monitorowanie zmian jakości powietrza w województwie, wynikają z zapisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi stężenia zanieczyszczeń […]

Czytaj dalej...

In memoriam prof. Zyta Gilowska

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. Leszek Żelazny Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w konferencji naukowej „Finanse publiczne a rozwój gospodarki – in memoriam profesor Zyta Gilowska” zorganizowanej przez Instytut Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Konferencja została poświęcona byłej wicepremier i minister finansów, wieloletniej profesor KUL oraz problematyce jej zainteresowań naukowo-badawczych i działalności publicznej. Panią Zytę Gilowską wspominali jej najbliżsi […]

Czytaj dalej...

Międzynarodowe Forum Warszawa-Kijów

24 kwietnia br. w siedzibie Ministerstwa Środowiska odbyło się Międzynarodowe Forum Warszawa-Kijów. Tematem przewodnim był rozwój współpracy w redukcji zagrożeń chemicznych, promocji bezpieczeństwa chemicznego i współpracy w zakresie ochotniczych straży pożarnych. Organizatorami forum byli: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie i Ukraiński Związek Bezpieczeństwa Technicznego (USPTB). Obrady forum otworzył Marek Haliniak Główny Inspektor Ochrony Środowiska a przewodniczył im Vaidotas Verba szef Biura Projektów […]

Czytaj dalej...
1 2 3 62