2 maja 2019 r.

Informujemy że zgodnie Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

2 maja 2019 r. (czwartek)  będzie dniem wolnym od pracy i inspektorat będzie nieczynny.

W zamian dzień 11 maja 2019 r. (sobota) będzie normalnym dniem pracy w inspektoracie.

 

Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
STOP pożarom traw

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych.

Pożary traw  bezpowrotnie niszczą faunę i florę.

Więcej na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl
Henryk Karwacki

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy,

że 27 lutego 2019 roku

odszedł na zawsze nasz kolega

Henryk Karwacki

 

Henryk Karwacki był  wieloletnim pracownikiem
Laboratorium WIOŚ Lublin w Delegaturze Biała Podlaska .
Będzie nam brakowało jego doświadczenia, zaangażowana oraz energii.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,myślach i sercu
jako przyjazny i uczynny człowiek.

 

Msza Święta i uroczystości pogrzebowe
rozpoczną się o godz. 12.00 w dniu 2 marca 2019 r w Rossoszu.

 

 

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia dla rodziny zmarłego

składają Dyrekcja i pracownicy WIOŚ Lublin i GIOŚ.
Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W poniedziałek 4 lutego br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny.

Na spotkaniu nie zabrakło Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem spotkania było omówienie stanu gotowości służb, inspekcji i straży do działań podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiono również informację dotyczącą pożaru składowiska opon w Sernikach (powiat lubartowski) oraz o podjętych działaniach służb.

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 2019-02-04

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 2019-02-04

foto Lubelski Urząd Wojewódzki
Medal za zasługi dla wędkarstwa Lubelszczyzny

Uchwałą Zarządu Okręgu PZW z dnia 18.06.2018 r.

Pan Leszek Żelazny otrzymał medal za zasługi dla wędkarstwa Lubelszczyzny

IMG_0601
Reforma Inspekcji Ochrony Środowiska

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. po. 2531) zmieniają się zadania oraz struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Ustawa wprowadza znaczące zmiany w funkcjonowaniu Inspekcji, w tym m.in. wzmocnienie działań kontrolnych IOŚ w celu zwiększenia skuteczności kontroli poprzez wprowadzenie kontroli w systemie całodobowym, przeprowadzanie kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia o niej jak również przewiduje możliwość dokonywania tzw. kontroli krzyżowych bez względu na obszar województwa. Przyjęcie nowych rozwiązań ustawowych pozwoli na zwiększenie efektywności w walce z „szarą strefą” – przestępczością związaną z gospodarką odpadami oraz usprawni organizacyjno-finansowe funkcjonowanie Inspekcji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. obecnie istniejące i funkcjonujące w wioś laboratoria przekształciły się w centralne laboratorium badawcze w strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z wyspecjalizowanymi oddziałami regionalnymi a zadania z zakresu państwowego monitoringu środowiska
stają się zadanymi GIOŚ.

Tym samym z dniem 1 stycznia 2019 r. ze struktury WIOŚ w Lublinie znikają komórki organizacyjne: Laboratorium i Wydział Monitoringu Środowiska.


 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

– wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.: pomiarów wykonanych bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne oraz wykonanych w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie),

– wyniki pomiarów hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska, o których mowa w art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. pomiarów okresowych, ciągłych oraz pomiarów wykonywanych  w związku z przebudową drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji),

należy przekazywać, zgodnie z nowym brzmieniem art. 122a ust. 2 oraz art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ na adres:

 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie

Departamentu Monitoringu Środowiska

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

Obywatelska 13

20-092 Lublin


W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku (np. informacji o tle substancji w powietrzu) wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wzór nowego wniosku i numer konta GIOŚ, na które należy wnosić opłaty w załączeniu.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA NA WSKAZANYM OBSZARZE (TŁO SUBSTANCJI)

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI – DANE DO PRZELEWU
Przekroczenia zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej, w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej oraz w  Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na ww. stacjach była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Zestawienie przekroczeń na poszczególnych stacjach przedstawia tabela

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h

w okresie

od 1.01.2018 r.

do 30.11.2018 r.

Obszar,

na którym wystąpiło przekroczenie
[km2]

Szacunkowa

liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie

[osoba]

Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 39 49 57 545
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 40 35 63 333
Radzyń Podlaski

ul. Sitkowskiego

LbRadzPodSit 41 19 15 808
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 39 30 64 354

 
Awaria miernika

WIOŚ w Lublinie informuje, że wystąpiła awaria analizatora ozonu na stacji pomiarowej w Wilczopolu. Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii, do czasu ukończenia prac, nie będzie prezentacji wyników ze stacji na stronie internetowej WIOŚ i Portalu Jakości Powietrza GIOŚ.

Przepraszamy za utrudnienia.
Współpraca w ramach Programu Czyste Powietrze

11 listopada br. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w spotkaniu z Zarządem Zakładu Gazowniczego w Lublinie. W spotkaniu brał również udział Leszek Kowalczyk wiceprzewodniczący rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Paweł Gilowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Omówiono sprawy dotyczące wspólnych działań w ramach programu Czyste Powietrze. W najbliższym czasie przewiduje się spotkanie celem uściślenia zasad współpracy.
Spotkanie wojewódzkich inspektorów

11 grudnia 2018 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny gościł w siedzibie WIOŚ Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska z Krakowa, Rzeszowa, Olsztyna i Kielce. Spotkanie miało charakter organizacyjny i dotyczyło reformy Inspekcji Ochrony Środowiska. Jednym z punktów spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska co do zasad funkcjonowania Inspekcji po 1 stycznia 2019 roku.
W tym samym czasie w laboratorium WIOŚ w Lublinie trwało szkolenie dotyczące substancji priorytetowych.

spotkanie WIOŚ