Kąpieliska

Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach.

Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
19 maja

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje że zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dzień 4 maja (piątek)  jest dniem wolnym od pracy dla urzędników administracji rządowej i w związku z tym inspektorat będzie nieczynny.

W zamian za to w dniu 19 maja (sobota) inspektorat będzie pracował jak w dzień    powszedni.

 
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2018 – aktualizacja maj 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.
Benzen – Biała Podlaska

Informujemy, że nastąpiła awaria analizatora benzenu na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, wiąże się to z brakiem wyników na stronie internetowej i portalu jakości powietrza GIOŚ.  Prowadzone są prace mające na celu usunięcie awarii.

Przepraszamy za utrudnienia.
Wymiana analizatorów

Informujemy, że w dniach 10 i 11 maja 2018 r. mogą występować przerwy w prezentacji wyników pomiarów zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO, O3, CO) ze stacji Lublin ul. Obywatelska z powodu wykonywania kalibracji i sprawdzania gazami wzorcowymi.

W dniach 14-17.05. br. ze względu na uczestnictwo w interkalibracji w Krajowym Laboratorium Referencyjnym  na tej stacji będą pracowały analizatory gazowe zastępcze będące poza systemem zbierania danych, co będzie wiązało się z brakiem wyników na stronie internetowej WIOŚ i portalu jakości powietrza. Dane zostaną uzupełnione po powrocie z badań i wówczas dostępne będą online.

Ponadto informujemy, że dnia 10.05. br. na tej stacji został wymieniony analizator pyłu PM10 i PM2,5 na nowy. Uzyskane wyniki będą podlegały weryfikacji po przeprowadzeniu testu równoważności z metodą referencyjną co, ze względu na potrzebę prowadzenia badań porównawczych w różnych porach roku, będzie możliwe z końcem roku kalendarzowego.
Prace konserwacyjne

Informujemy, że na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej w dniu dzisiejszym tj. 9.05.2018 r.  trwają prace w zakresie wymiany analizatorów pyłu PM10 i PM2,5. W związku z tym, do czasu wdrożenia nowego miernika, mogą występować zakłócenia w prezentacji wyników pomiarów tych zanieczyszczeń.
Prognozy stężeń ozonu

Informujemy że w serwisie informacyjny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są już dostępne krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla ozonu z terenu woj. lubelskiego.
Spotkanie z przedstawicielami GIOŚ

25 kwietnia 2018 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie pana Leszka Żelaznego – Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie: panem Zdzisławem Krajewskim Dyrektorem Departamentu Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska, panią Małgorzatą Marciniewicz-Mykieta Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu oraz panem Leszkiem Karskim Dyrektorem Departamentu Prawa i Orzecznictwa.

W czasie spotkania omawiano głównie problematykę monitoringu środowiska. Zwiedzano laboratorium WIOŚ – jedno z czterech w Polsce, któremu powierzono oznaczanie tzw. substancji priorytetowych w wodach (np. chinoksyfen, dichlorofos, terbutryna).

Rozważając możliwość lokalizacji laboratorium referencyjnego w Lublinie zwiedzono Laboratorium Ecotech Complex UMCS Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku oraz Laboratorium Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych.

Ponadto swoimi doświadczeniami i napotykanymi problemami w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) dzielił się przedstawiciel branży pan Leszek Kowalczyk.

wizyta GIOS w Lublinie - IV 2018.jpg

Wizyta przedstawicieli GIOŚ w Lublinie – 25 IV 2018
Pył PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o utrzymującym się  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej  i  w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego.

Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2018 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu.

Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r. ze stacji monitoringowych woj. lubelskiego były wyższe od poziomu docelowego, ich wartości przedstawia poniższa tabela.

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Stężenie średnie arytmetyczne

za okres

od 1.04.2017 r.

do 31.03.2018 r. (ng/m3)

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Lublin

ul. Śliwińskiego

LbLubSliwins 1,8 147 340 466
Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 3,2 49,4 57
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 2,7 35,3 64
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 2,5 30,3 65
Kraśnik

ul. Koszarowa

LbKrasKoszar 2,4 25,3 35

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analiza stężeń średnich rocznych ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 18 -20 kwietnia  2018 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

 

 

 
Mierniki benzenu

WIOŚ w Lublinie informuje że w dniach 18-20 kwietnia mierniki do badań benzenu ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej i Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej będą wyłączone.

Wynika to z konieczności sprawdzenia działania i tych mierników  w badaniach porównawczych organizowanych przez Krajowe Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Przepraszamy za utrudnienia.