Kąpieliska 2019

Tak jak co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach.

Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Obchody 100 Rocznicy Powstania Najwyższej Izby Kontroli

9 maja 2019 r. w Lublinie odbyły się regionalne obchody 100 Rocznicy Powstania Najwyższej Izby Kontroli. Uroczystości towarzyszyła dyskusja na temat roli i zadań Najwyższej Izby Kontroli oraz postawionych jej wyzwań. Moderatorem panelu był Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

W uroczystościach udział wzięli: Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Jarosław Stawiarski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, ze strony WIOŚ Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny.

 
Podpisanie porozumień w sprawie rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego

20 maja 2019 r. w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie odbyła się konferencja na temat rewitalizacji oraz przebudowy Zalewu Zemborzyckiego i doliny rzeki Bystrzycy.

Kluczowym punktem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy na rzecz rewitalizacji zalewu. Porozumienia w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisał Prezes Przemysław Daca, po drugiej stronie Paweł Ciećko Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Paweł Gilowski Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Arkadiusz Iwaniuk Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Część porozumień została podpisana w tygodniu poprzedzającym konferencję tj. w dniu 15 maja 2019 r. w siedzibie RZGW w Lublinie. W imieniu Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie, Okręgową Stacją Chemiczną w Lublinie oraz Okręgowym Związkiem Wędkarskim w Lublinie podpisała Agnieszka Szymula Dyrektor RZGW w Lublinie. Jeszcze wcześniej bo pod koniec kwietnia br. zostało podpisane porozumienie RZGW w Lublinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Ze strony KUL porozumienie podpisała prof. dr hab. Iwona Niewiadomska Prorektor ds. nauki i kształcenia KUL, a ze strony RZGW Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Szymula.

Podczas konferencji zaprezentowano wykonawcę dokumentacji programowo – przestrzennej dla rewitalizacji zbiornika. Przedstawiciel wykonawcy omówił poszczególne zadania w procesie przygotowań do opracowywania koncepcji pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zembrzyckiego”. Firma przygotowująca ww. opracowanie zapewniła wszystkich o przeprowadzeniu licznych konsultacji społecznych wśród mieszkańców Lublina i okolic. Koncepcja ma powstać do końca bieżącego roku.
11 maja 2019 r.

Informujemy że zgodnie Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

2 maja 2019 r. (czwartek)  będzie dniem wolnym od pracy i inspektorat będzie nieczynny.

W zamian dzień 11 maja 2019 r. (sobota) będzie normalnym dniem pracy w inspektoracie.

 

Zarządzenie nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego

24 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się kolejne Posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Porządek obrad obejmował m.in. zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego”, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt, przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt oraz udzielenie pomocy finansowej Gminie Rejowiec  Fabryczny  w  2019  r. przez Województwo Lubelskie na zadania własne.

Na posiedzeniu zdominowała dyskusja na temat uchwały antysmogowej oraz programu „Czyste Powietrze” realizowanego w województwie lubelskim.

W obradach uczestniczył m.in. Tomasz Solis Przewodniczący Komisji, Paweł Gilowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
STOP pożarom traw

Kampania „STOP pożarom traw” ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

Pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych.

Pożary traw  bezpowrotnie niszczą faunę i florę.

Więcej na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl
Henryk Karwacki

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem zawiadamiamy,

że 27 lutego 2019 roku

odszedł na zawsze nasz kolega

Henryk Karwacki

 

Henryk Karwacki był  wieloletnim pracownikiem
Laboratorium WIOŚ Lublin w Delegaturze Biała Podlaska .
Będzie nam brakowało jego doświadczenia, zaangażowana oraz energii.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci,myślach i sercu
jako przyjazny i uczynny człowiek.

 

Msza Święta i uroczystości pogrzebowe
rozpoczną się o godz. 12.00 w dniu 2 marca 2019 r w Rossoszu.

 

 

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia dla rodziny zmarłego

składają Dyrekcja i pracownicy WIOŚ Lublin i GIOŚ.
Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W poniedziałek 4 lutego br. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wziął udział Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny.

Na spotkaniu nie zabrakło Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem spotkania było omówienie stanu gotowości służb, inspekcji i straży do działań podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego. Podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawiono również informację dotyczącą pożaru składowiska opon w Sernikach (powiat lubartowski) oraz o podjętych działaniach służb.

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 2019-02-04

Spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 2019-02-04

foto Lubelski Urząd Wojewódzki
Medal za zasługi dla wędkarstwa Lubelszczyzny

Uchwałą Zarządu Okręgu PZW z dnia 18.06.2018 r.

Pan Leszek Żelazny otrzymał medal za zasługi dla wędkarstwa Lubelszczyzny

IMG_0601
Reforma Inspekcji Ochrony Środowiska

W związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. po. 2531) zmieniają się zadania oraz struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Ustawa wprowadza znaczące zmiany w funkcjonowaniu Inspekcji, w tym m.in. wzmocnienie działań kontrolnych IOŚ w celu zwiększenia skuteczności kontroli poprzez wprowadzenie kontroli w systemie całodobowym, przeprowadzanie kontroli bez wcześniejszego zawiadomienia o niej jak również przewiduje możliwość dokonywania tzw. kontroli krzyżowych bez względu na obszar województwa. Przyjęcie nowych rozwiązań ustawowych pozwoli na zwiększenie efektywności w walce z „szarą strefą” – przestępczością związaną z gospodarką odpadami oraz usprawni organizacyjno-finansowe funkcjonowanie Inspekcji.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. obecnie istniejące i funkcjonujące w wioś laboratoria przekształciły się w centralne laboratorium badawcze w strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) z wyspecjalizowanymi oddziałami regionalnymi a zadania z zakresu państwowego monitoringu środowiska
stają się zadanymi GIOŚ.

Tym samym z dniem 1 stycznia 2019 r. ze struktury WIOŚ w Lublinie znikają komórki organizacyjne: Laboratorium i Wydział Monitoringu Środowiska.


 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że od dnia 1 stycznia 2019 roku:

– wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj.: pomiarów wykonanych bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne oraz wykonanych w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie),

– wyniki pomiarów hałasu w środowisku emitowanego w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub lotniska, o których mowa w art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. pomiarów okresowych, ciągłych oraz pomiarów wykonywanych  w związku z przebudową drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu, zmieniającej w istotny sposób warunki eksploatacji),

należy przekazywać, zgodnie z nowym brzmieniem art. 122a ust. 2 oraz art. 177 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

W związku z powyższym sprawozdania z przedmiotowych pomiarów należy kierować do właściwego miejscowo Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ na adres:

 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie

Departamentu Monitoringu Środowiska

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

Obywatelska 13

20-092 Lublin


W związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku (np. informacji o tle substancji w powietrzu) wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Wzór nowego wniosku i numer konta GIOŚ, na które należy wnosić opłaty w załączeniu.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O AKTUALNYM STANIE JAKOŚCI POWIETRZA NA WSKAZANYM OBSZARZE (TŁO SUBSTANCJI)

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI – DANE DO PRZELEWU