image_print

Wypalanie traw

W związku z nagminnym wypalaniem traw na terenie naszego województwa, Wojewódzki  Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że zgodne z  art. 59. ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079 z późn.zm.) ”Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin, – niszczy roślinność służącą wiązaniu gleby lub niszczy rośliny i zwierzęta przyczyniające się do oczyszczania środowiska, – stosuje […]

Czytaj dalej...

Badania porównawcze w laboratoriach WIOŚ Lublin

Laboratorium WIOŚ Lublin i Delegatur w ramach wewnętrznego harmonogramu kontroli jakości przeprowadziło wspólny pobór prób wody z rzeki Cechówki w Lublinie do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Wyniki badań będą oceniane na corocznym przeglądzie zarządzania jakością laboratoriów WIOŚ Lublin.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenie ogródków działkowych

W dniu 17 marca 2004  WIOŚ  w  Lublinie  brał udział w wizji lokalnej przeprowadzonej na miejscu zgłoszonego zanieczyszczenia  substancjami nieznanego pochodzenia terenu ogródków działkowych przy ul. Puławskiej w Lublinie. W wizji brali również udział:  przedstawiciel MIOŚ w Lublinie, który został poinformowany o zanieczyszczeniu terenu przez Prezesa Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych im. K. Puławskiego w Lublinie oraz Komendy Miejskiej Policji i  JRG 1 KM PSP w Lublinie. Na terenie działek i  skarpy nasypu ulicy , […]

Czytaj dalej...

Spławianie śniegu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /Dz. U. Nr 115 z 2001 r., poz. 1229 z późn. zmianami/ „zabrania się spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub […]

Czytaj dalej...

Współpraca z Inspekcją Pracy

W dniu 11 marca  z inicjatywy WIOŚ,  w siedzibie Okręgowego Inspektora Pracy  w Lublinie,  odbyło się spotkanie w sprawie podjęcia wspólnych działań kontrolnych  w zakładach stwarzających zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Uzgodniono, iż działania kontrolne zostaną podjęte w zakładach, w których występują duże ilości chemicznych substancji niebezpiecznych  oraz w jednostkach wytwarzających, konfekcjonujących i magazynujących środki chemii gospodarczej. Ustalono również listę podmiotów do kontroli. Współdziałanie WIOŚ z OIP podjęto w oparciu o zalecenia wydane przez Zastępcę […]

Czytaj dalej...

Żółto-brunatny nalotu na śniegu

WIOŚ,  Delegatura w Zamościu  została powiadomiona w dniu 23.02.04  o pojawieniu się na śniegu, w okolicach Kolonii Zrąb gm. Skierbieszów,  żółto-brunatnego nalotu. W związku z tym dokonano oględzin terenu i poboru prób. Badania fizykochemiczne wykazały, iż jest to pył pochodzenia mineralnego (pustynnego). Zjawisko takie wystąpiło  wcześniej w rejonie Ustrzyk Dolnych w województwie podkarpackim. Wyniki badań przeprowadzonych  przez WIOŚ w Rzeszowie są zbieżne z oceną Laboratorium WIOŚ Lublin. O zaistniałym fakcie poinformowano Centrum Zarządzania […]

Czytaj dalej...

Instalacje IPPC

WIOŚ w Lublinie w lutym br. zrealizował 7 kontroli w zakresie stanu przygotowania prowadzących instalacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30.04.2004 r.

Czytaj dalej...

Oczyszczenie Zalewu Zemborzyckiego z sinic

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w konferencji ekologicznej w ośrodku wypoczynkowym „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim zorganizowanej przez miejski Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. Podczas spotkania w którym wzięło udział ponad 100 osób (przedstawiciele środowisk naukowych, technicznych, organizacji pozarządowych i biznesu) dyskutowano nad możliwością oczyszczenia Zalewu Zemborzyckiego z sinic. Zaproponowano rozmaite sposoby zwalczania tych glonów między innymi: zastosowanie specjalnych gatunków roślin, napowietrzanie wody czy budowę wstępnych zbiorników zaporowych.

Czytaj dalej...

Zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Inspektoratu Lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Omówione zostały projekty programów działań dla obszarów wytypowanych jako wrażliwe na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego w gminach: Kamionka Podlaska i Ludwin.

Czytaj dalej...

Sprowadzanie z zagranicy odpadów

WIOŚ, Delegatura w Chełmie w styczniu i lutym br. przeprowadziła na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  kontrolę trzech podmiotów , dla których GIOŚ wydał zezwolenia na sprowadzanie z zagranicy odpadów w postaci poekstrakcyjnej śruty i makuchów słonecznikowych, stanowiących komponenty pasz dla zwierząt. Odpady pochodzą z Włoch i Ukrainy. Ustalono, że dwa podmioty nie realizują w pełnym zakresie obowiązków zawartych w decyzjach  GIOŚ, w związku z czym wydano stosowne zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Czytaj dalej...
1 70 71 72 73