Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej w dniu 4 lutego 2004 roku przeprowadziła kontrolę interwencyjną w Lubelskim Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie, Oddział w Koroszczynie.

Po kontroli wydano decyzję administracyjną, którą wstrzymano odprowadzanie do środowiska ścieków deszczowych z terenu Terminala Samochodowego w Koroszczynie do czasu usunięcia przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska produktami naftowymi.
Kontrola instalacji IPPC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w lutym br. będzie kontrolował zakłady w ramach cyklu kontrolnego GIOŚ w zakresie „stanu przygotowania prowadzących instalacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30 kwietnia 2004 roku.
Skontrolowanych zostanie 7 zakładów podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia 2004 roku.
Nowy chromatograf gazowy w Laboratorium WIOŚ Lublin

W Laboratorium WIOŚ Lublin został uruchomiony chromatograf gazowy firmy Varian, przeznaczony do badania substancji niebezpiecznych w środowisku. Chromatograf przekazany został przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach zakupów centralnych.
Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenie lotniska w Białej Podlaskiej

WIOŚ Lublin, Delegatura Biała Podlaska przeprowadziła kontrolę realizacji przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego dotyczącej eksploatacji systemu depresjonująco – rozsączającego wraz ze stacją oczyszczania na terenie lotniska w Białej Podlaskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie nie rozpoczęła realizacji obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego poza kompleksem lotniskowym.

Podczas kontroli dokonano oględzin instalacji do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego MPS oraz piezometrów zlokalizowanych po północnej stronie lotniska w wyniku czego stwierdzono, że pracują wszystkie systemy automatycznego oczyszczania, a operatorzy dokonują sczerpywania ręcznego z piezometrów bez systemu automatycznego.