Oczyszczenie Zalewu Zemborzyckiego z sinic

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uczestniczył w konferencji ekologicznej w ośrodku wypoczynkowym „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim zorganizowanej przez miejski Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Podczas spotkania w którym wzięło udział ponad 100 osób (przedstawiciele środowisk naukowych, technicznych, organizacji pozarządowych i biznesu) dyskutowano nad możliwością oczyszczenia Zalewu Zemborzyckiego z sinic.

Zaproponowano rozmaite sposoby zwalczania tych glonów między innymi: zastosowanie specjalnych gatunków roślin, napowietrzanie wody czy budowę wstępnych zbiorników zaporowych.
Zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wziął udział w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Inspektoratu Lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Omówione zostały projekty programów działań dla obszarów wytypowanych jako wrażliwe na zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego w gminach: Kamionka Podlaska i Ludwin.
Sprowadzanie z zagranicy odpadów

WIOŚ, Delegatura w Chełmie w styczniu i lutym br. przeprowadziła na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  kontrolę trzech podmiotów , dla których GIOŚ wydał zezwolenia na sprowadzanie z zagranicy odpadów w postaci poekstrakcyjnej śruty i makuchów słonecznikowych, stanowiących komponenty pasz dla zwierząt.

Odpady pochodzą z Włoch i Ukrainy. Ustalono, że dwa podmioty nie realizują w pełnym zakresie obowiązków zawartych w decyzjach  GIOŚ, w związku z czym wydano stosowne zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Zanieczyszczenie środowiska produktami naftowymi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej w dniu 4 lutego 2004 roku przeprowadziła kontrolę interwencyjną w Lubelskim Zarządzie Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie, Oddział w Koroszczynie.

Po kontroli wydano decyzję administracyjną, którą wstrzymano odprowadzanie do środowiska ścieków deszczowych z terenu Terminala Samochodowego w Koroszczynie do czasu usunięcia przyczyn i skutków zanieczyszczenia środowiska produktami naftowymi.
Kontrola instalacji IPPC

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w lutym br. będzie kontrolował zakłady w ramach cyklu kontrolnego GIOŚ w zakresie „stanu przygotowania prowadzących instalacje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego do dnia 30 kwietnia 2004 roku.
Skontrolowanych zostanie 7 zakładów podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego do 30 kwietnia 2004 roku.
Nowy chromatograf gazowy w Laboratorium WIOŚ Lublin

W Laboratorium WIOŚ Lublin został uruchomiony chromatograf gazowy firmy Varian, przeznaczony do badania substancji niebezpiecznych w środowisku. Chromatograf przekazany został przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach zakupów centralnych.
Oczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenie lotniska w Białej Podlaskiej

WIOŚ Lublin, Delegatura Biała Podlaska przeprowadziła kontrolę realizacji przez Agencję Mienia Wojskowego obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego dotyczącej eksploatacji systemu depresjonująco – rozsączającego wraz ze stacją oczyszczania na terenie lotniska w Białej Podlaskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzono, że Agencja Mienia Wojskowego, Oddział Terenowy w Krakowie nie rozpoczęła realizacji obowiązków nałożonych decyzją Wojewody Lubelskiego poza kompleksem lotniskowym.

Podczas kontroli dokonano oględzin instalacji do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego na terenie byłego MPS oraz piezometrów zlokalizowanych po północnej stronie lotniska w wyniku czego stwierdzono, że pracują wszystkie systemy automatycznego oczyszczania, a operatorzy dokonują sczerpywania ręcznego z piezometrów bez systemu automatycznego.