image_print

Roczna ocena powietrza za 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie prezentuje Roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim za 2016 r.   Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Pod względem metodologicznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. W opracowaniu wykorzystano wyniki modelowania krajowego. Oceny, których celem jest monitorowanie zmian jakości powietrza w województwie, wynikają z zapisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi stężenia zanieczyszczeń […]

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczeń zanieczyszczeń

Ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu oraz przekroczenie pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r.   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2017 r. przekroczenia poziomu dcelowego benzo/a/pirenu. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r. Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne […]

Czytaj dalej...

Przekroczenie stężeń pyłowych

Dnia 28.03.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzona niezweryfikowana wartość stężenia wynosiła 56,1 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 29.03.2017 r.  Średnia wartość stężenia w godzinach 1.00-12.00 wynosiła 93,3 µg/m3.

Czytaj dalej...

Ryzyko przekroczenia zanieczyszczeń pyłowych

Ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i PM2,5 w 2017 r.   Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2017 r. Obliczona, zgodnie z  wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ,  liczba stężeń 24-godzinnych przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. na stacji w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego była wyższa od dozwolonej […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężeń pyłu PM10

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 Dnia 14.03.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Stężenie średniodobowe obliczone z  niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiło 55,4 µg/m3. Utrzymujące się niekorzystne warunki atmosferyczne wskazują na możliwość wystąpienia przekroczenia również w dniu dzisiejszym tj. 15.03.2017 r.  

Czytaj dalej...

Przekroczenia stężeń pyłu PM10

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 W dniu dzisiejszym tj. 10.03.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej występuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10. Stężenie średnie w godzinach 1.00 – 12.00 wynosiło 68,6 µg/m3. W przypadku utrzymywania się niekorzystnych warunków meteorologicznych istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia również w dniu jutrzejszym tj. 11.03.2017 r.

Czytaj dalej...

Stężenia benzo(a)pirenu I 2017

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia informację zawierającą wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10 w 2017 r. benzo/a/pirenu w okresie od 1.01.2017 r. do 29.01.2017 r. wykonane metodą manualną na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim. Poziom docelowy benzo/a/pirenu dla roku kalendarzowego Da – 1 ng/m3. 24-godz. stężenia benzo/a/pirenu na stanowiskach pomiarowych województwa lubelskiego w styczniu 2017 r.

Czytaj dalej...

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 16.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio 153,9 µg/m3 i 76,8 µg/m3. Prognozowane warunki atmosferyczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 17.02.2017 r.

Czytaj dalej...

Przekroczenia w stężeniach pyłu PM10

Dnia 15.02.2017 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Zmierzone niezweryfikowane wartości stężeń wynosiły odpowiednio 167,8 µg/m3 i 107,9 µg/m3. Prognozowane warunki atmosferyczne wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 16.02.2017 r.    

Czytaj dalej...
1 2 3 6