Przekroczenia zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej, w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej oraz w  Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. na ww. stacjach była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Zestawienie przekroczeń na poszczególnych stacjach przedstawia tabela

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h

w okresie

od 1.01.2018 r.

do 30.11.2018 r.

Obszar,

na którym wystąpiło przekroczenie
[km2]

Szacunkowa

liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie

[osoba]

Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 39 49 57 545
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 40 35 63 333
Radzyń Podlaski

ul. Sitkowskiego

LbRadzPodSit 41 19 15 808
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 39 30 64 354

 
Wysokie stężenia pyłów

Od wczorajszego dnia utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 8.11.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 104,4 µg/m3, w Zamościu 60,6 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości  w dniu dzisiejszym i kolejnych dniach

 
Przekroczenia zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Liczba stężeń przekraczających wartość 50 µg/m3 w okresie  od 1 stycznia 2018 r. do 7 listopada 2018 r. na ww. stacji wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).
Szczegółowe dane  przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h

w okresie

od 1.01.2018 r.

do 7.11.2018 r.

Obszar, na którym wystąpiło przekroczenie
[km2]
Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie

[osoba]

Lublin

ul. Obywatelska

LbLubObywate 36 147 339 850

 
Wysokie stężenia pyłu

Dnia 18.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła: w Lublinie 124,1 µg/m3, w Zamościu 73,1 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości pyłu PM10 w dniu dzisiejszym tj. 19.10.2018 r. oraz w najbliższych dniach.
Wysokie stężenia pyłów

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 17.10.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej oraz w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła: w Lublinie 104,7 µg/m3, w Zamościu 73,8 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów, spadek temp. nocą)  oraz oddziaływanie emisji związanej z indywidualnym ogrzewaniem budynków wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia dopuszczalnej 24-godzinnej wartości  w dniu dzisiejszym tj. 18.10.2018 r.
Prognozy stężeń ozonu

Informujemy że w serwisie informacyjny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska są już dostępne krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla ozonu z terenu woj. lubelskiego.
Pył PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o utrzymującym się  w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej  i  w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego.

Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2018 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu.

Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Obliczone, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, średnie arytmetyczne za okres ostatnich 12 miesięcy tj. od 1.04.2017 r. do 31.03.2018 r. ze stacji monitoringowych woj. lubelskiego były wyższe od poziomu docelowego, ich wartości przedstawia poniższa tabela.

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Stężenie średnie arytmetyczne

za okres

od 1.04.2017 r.

do 31.03.2018 r. (ng/m3)

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Lublin

ul. Śliwińskiego

LbLubSliwins 1,8 147 340 466
Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 3,2 49,4 57
Chełm

ul. Jagiellońska

LbChelJagiel 2,7 35,3 64
Zamość

ul. Hrubieszowska

LbZamoHrubie 2,5 30,3 65
Kraśnik

ul. Koszarowa

LbKrasKoszar 2,4 25,3 35

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analiza stężeń średnich rocznych ołowiu, arsenu, kadmu i niklu nie wykazała ryzyka przekroczenia poziomów docelowych.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 18 -20 kwietnia  2018 r.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie: http://envir.wios.lublin.pl oraz na portalu GIOŚ: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

 

 

 
Ryzyko przekroczenia stężeń pyłu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej wynosiła 36 i była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35.

Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Przekroczenia występowały w większości w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2018 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa stacji Kod krajowy stacji Liczba przekroczeń stężeń 24h w okresie od 1.03.2017 r.

do 28.02.2018 r.

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia [km2] Szacunkowa liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia

[tys.]

Biała Podlaska

ul. Orzechowa

LbBiaPodOrze 36 49,4 57

Analiza stężeń 1- godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki, 1-godzinnych i średnich rocznych dwutlenku azotu , średnich rocznych benzenu, pyłu PM10 i PM2,5 oraz maksymalnych 8-godzinnych kroczących tlenku węgla w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych określonych dla tych zanieczyszczeń.

Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniu 20 lutego 2018 r. W załączeniu przekazujemy zestawienie przekroczeń dobowych wartości pyłu PM10 dla stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej w analizowanym okresie.

Informacje dotyczące stężeń substancji w powietrzu, w tym pyłu zawieszonego PM10, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Lublinie oraz na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska .
Duże stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się podwyższone stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 08.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano ponownie przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1-godzinnych wynosiła 66,6 µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3.

Utrzymujące się niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów) wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 09.03.2018 r. i w kolejnych dniach. Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 0.00-13.00 w Lublinie wynosiła  51,9 µg/m3.

Na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej dnia 08.03.2018 r. nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Niskie stężenia sugerują utrzymanie się wartości na podobnym poziomie i brak przekroczenia w dniu dzisiejszym.

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.

 
Wysokie stężenia pyłu

Od kilku dni utrzymują się wysokie stężenia pyłów w powietrzu, co wpływa znacznie na pogorszenie jego jakości. Dnia 07.03.2018 r. na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla 24 godzin. Obliczona średnia dobowa z niezweryfikowanych wartości 1- godzinnych wynosiła 63µg/m3 przy dopuszczalnym wynoszącym 50 µg/m3. Utrzymujące się  wysokie wartości stężeń 1- godzinnych i niekorzystne warunki meteorologiczne (bezwietrzna pogoda, brak opadów) wskazują na możliwość utrzymywania się przekroczenia w dniu dzisiejszym tj. 08.03.2018 r. Średnia wartość stężenia pyłu PM10 w godzinach 0.00-12.00 w Lublinie wynosiła  71,2 µg/m3.

Na stacji w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej dnia 07.03.2018 r. nie odnotowano przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Niskie stężenia sugerują utrzymanie się wartości na podobnym poziomie i brak przekroczenia w dniu dzisiejszym.

Przypominamy, by aktualne dane o jakości powietrza w Polsce sprawdzać na stronie powietrze.gios.gov.pl.

Dane udostępniane przez inne podmioty mogą być niewiarygodne. Przykładem portalu, który posiada błędne informacje, jest AQICN (aqicn.org). Można na nim znaleźć wyniki dotyczące substancji, które nie są monitorowane na wskazanych stacjach pomiarowych, lub nawet dane ze stacji, które od lat nie funkcjonują.