image_print

Monitoring rzeki Bug

11.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej podczas badań rzek realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), stwierdził zły stan wód na rzece Czapelka. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono: wysoki stan wód, mały przepływ, niską przejrzystość wody, zagniwające resztki roślinne unoszące się w wodzie oraz niską zawartość tlenu w wodzie wynoszącą 2,7 mgO2/l. Zły stan wód potwierdziły analizy laboratoryjne. Stwierdzono również przekroczenia norm […]

Czytaj dalej...

Przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu i pyłu PM10

Informujemy o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 oraz ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24 – godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2013 r. w aglomeracji lubelskiej (kod: PL0601). Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przedstawiono w załączonym pliku – ryzyko_czerwiec_2013 .

Czytaj dalej...

Przekroczenia dopuszczalnego poziom pyłu PM10

Informujemy, że w strefie lubelskiej (kod: PL0602) w 2013 r. został przekroczony dopuszczalny poziom pyłu PM10 określony dla stężeń 24 godzinnych. Na stacji zlokalizowanej w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej (kod krajowy: LbPulawySkowieszynska) w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. zarejestrowano łącznie 36 wartości stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 wyższych od 50 µg/m3 przy dopuszczalnych 35. Przekroczenie dotyczy obszaru miasta Puławy o powierzchni 50,5 km2 zamieszkałego przez ok. 49,8 tys. osób. […]

Czytaj dalej...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na stacji w Puławach (kod stacji: LbPulawySkowieszynska) występuje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2012 r. odnotowano łącznie 36 dni ze stężeniami wyższymi od dopuszczalnego, przy dopuszczalnych 35 dniach. Liczba przekroczeń może ulec zmianie przy powtórnej weryfikacji wyników pomiarów za m-c listopad z uwagi na wdrażanie zainstalowanego nowego pobornika pyłu.

Czytaj dalej...

Przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 14 lutego 2012 r. na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie (kod krajowy: LbLublinWIOS, kod strefy PL0601) utrzymywało się przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu PM10. Stężenie 24- godzinne pyłu PM10 wynosiło 202,2 µg/m3 . Wartość ta nieznacznie przekroczyła poziom alarmowy wynoszący 200 µg/m3. Istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego przez trzy kolejne doby, co wiąże […]

Czytaj dalej...

Przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że w dniu wczorajszym tj. 13 lutego 2012 r. na stacji zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej w Lublinie (kod krajowy: LbLublinWIOS, kod strefy PL0601) wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu PM10. Stężenie 24- godzinne pyłu PM10 wynosiło 205,3 µg/m3 . Wartość ta nieznacznie przekroczyła poziom alarmowy wynoszący 200 µg/m3. Analiza wyników z ostatnich kilku dni wskazuje, że istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego przez […]

Czytaj dalej...
1 6 7 8