Kąpieliska 2019

Tak jak co roku Państwowa Inspekcja Sanitarna uruchomiła serwis informacyjny o kąpieliskach. Zawiera on wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk oraz o  jakości wody w w tych kąpieliskach.

Serwis dostępny jest na stronach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Instalacje IPPC – II 2018

Liczba instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień 28.02.2018 r.

Liczba instalacji IPPC w województwie lubelskim według stanu na dzień 28.02.2018 r.
Jakość powietrza a obowiązujące kryteria

W związku z ukazywaniem się w mediach nieprecyzyjnych, a nawet błędnych informacji na temat zanieczyszczenia powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wyjaśnia co następuje.

Jakość powietrza monitorowana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pozyskane  w ramach systemu dane są danymi wiarygodnymi, w trybie online trafiają na stronę internetową WIOŚ oraz na portal Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prosimy zatem o korzystanie ze strony http://powietrze.gios.gov.pl,  gdzie można pobrać również aplikację mobilną.

Podkreślamy, że Inspekcja Ochrony Środowiska bada zawartość pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu zgodnie z normami europejskimi, stosując wyłącznie dwie uzupełniające się metody: metodę grawimetryczną, która jest uznana i stosowana na świecie jako najbardziej precyzyjna metoda pomiaru (jest to metoda referencyjna) i metodę automatyczną, posiadającą wykazaną równoważność do metody referencyjnej. Sposób wykonywania pomiarów jest w pełni zgodny z regulacjami UE w tym zakresie, a tym samym jest analogiczny do tego jaki jest zastosowany we wszystkich krajach UE.

Wyniki pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 wykonywane innymi metodami mogą być obarczone dużym błędem. Nie posiadają  wykazanej równoważności z metodą referencyjną i nie mogą być podstawą do porównywania do obowiązujących poziomów dopuszczalnych jak też dokonywania oceny jakości powietrza.

Ponadto zwracamy uwagę, aby stężeń 1-godzinnych pyłu PM10 i PM2,5 nie porównywać  do wartości dopuszczalnej określonej dla doby bądź dla roku kalendarzowego.  Dla pyłu PM10 określone są poziomy dopuszczalne w odniesieniu do 24 godzin i roku kalendarzowego, dla pyłu PM2,5 poziom dopuszczalny określono tylko dla roku kalendarzowego. Z kolei poziom alarmowy przepisy prawne określają dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10,  dla pyłu PM2,5 nie określono wartości poziomu alarmowego.

 

 
Gospodarka nawozami

Ogólnokrajowa kampania informacyjna – Racjonalna gospodarka nawozami

Celem kampanii jest dotarcie do wszystkich rolników ze szczególnym uwzględnieniem producentów rolnych gospodarujących na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego tzw. OSN z informacją o potrzebie prowadzenia racjonalnej gospodarki nawozowej, która rozumiana jest jako świadome gospodarowanie składnikami pokarmowymi w obrębie pola, gospodarstwa, regionu, a także kraju, w celu efektywnego wykorzystania tych składników, dla uzyskania optymalnego poziomu produkcji rolnej, jednak przy zachowaniu walorów środowiska glebowego i wodnego.

Kampania wskazuje na potrzebę łączenia aspektów ekonomiczno-produkcyjnych i środowiskowych w zarządzaniu nawozami. Prowadzone działania mają za zadanie budowanie świadomości rolników w zakresie wpływu prowadzonej przez nich gospodarki nawozami na opłacalność produkcji rolniczej i środowisko naturalne. Przeprowadzenie kampanii informacyjnej ma przekonać rolników do potrzeby poprawy praktyk rolniczych w celu optymalizacji nawożenia i ograniczenia odpływu azotu i fosforu ze źródeł rolniczych do wód.

Więcej informacji – na stronach internetowych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
TworzyMY atmosferę

9 września rusza ogólnopolska akcja ochrony powietrza. Podczas konferencji prasowej szczegóły zaprezentuje inicjator kampanii, Ministerstwo Środowiska, oraz Ministerstwo Zdrowia, które poparło inicjatywę. Od środy sukcesywnie w telewizji, radio oraz internecie pojawią się materiały dotyczące wpływu atmosfery na nasze zdrowie oraz porady, jak chronić powietrze i siebie. Zaplanowano tez warsztaty tematyczne dla dziennikarzy oraz wydarzenia specjalne w różnych miastach w Polsce.

Więcej informacji na stronach Ministerstwa Środowiska
Obsługa kasowa w WIOŚ

Likwidacja obsługi kasowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2015 r. zostanie zlikwidowana obsługa kasowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wszelkie wpłaty z tytułu dochodów budżetu państwa, w szczególności opłaty za udostępnienie informacji o środowisku należy przekazywać na konto:

O/O NBP w Lublinie 96 1010 1339 0039 7122 3100 0000
Instalacje IPPC

Informacja o instalacjach, które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczbie instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień 30.06.2015 r.

 Instalacje_IPPC_30_06_2015_lubelskie
Nie truj powietrza

Gmina Lublin w ramach działań edukacyjnych służących poprawie jakości powietrza rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nie truj powietrza – miej wpływ na to,czym oddychasz.

7 października 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminę Lublin „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz”.
Na konferencji zostały omówione tematy związane z ochroną powietrza. Szczególną uwagę zwróciła kwestia wpływu niskiej emisji na jakość otaczającego nas powietrza oraz metody jej przeciwdziałania.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowali Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, który przedstawił prezentację pt. ”Monitoring jakości powietrza w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego”.

Gmina Lublin w ramach działań edukacyjnych służących poprawie jakości powietrza rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Nie truj powietrza – miej wpływ na to,czym oddychasz – kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania niskiej emisji”. Zapraszamy do obejrzenia filmu, który wyjaśnia czym jest niska emisja, dlaczego jest szkodliwa i jak możemy się przed nią chronić.

strona informacyjna UM Lublin

linki do filmu

Film został zrealizowany w ramach projektu Nie truj powietrza- miej wpływ na to czym oddychasz- kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania „niskiej emisji” współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Eko-Partol w Lublinie

Ekopatrol Straży Miejskiej w Lublinie realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska na terenie miasta Lublina.

Eko-Patrol realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Strażnicy zwracają szczególną uwagę m.in. na nielegalne podrzucanie śmieci lub ich spalanie.
Od niedawna strażnicy mają do dyspozycji specjalistyczny samochód. Pojazd, będzie służył do walki z zanieczyszczeniami środowiska w mieście. Dzięki niemu, będzie możliwe szybkie i na miejscu wykrycie zanieczyszczeń wody oraz powietrza.
Na wyposażeniu pojazdu znajduje się: zestaw do poboru próbek powietrza, dzięki któremu strażnicy sprawdzą czy w domowych piecach nie są spalane śmieci; urządzenie do sprawdzania podstawowych parametrów wody ważnych w procesach życiowych środowiska wodnego; detektory gazu alarmujące o podwyższonym stężeniu tlenku węgla, tlenku azotu, siarkowodoru, amoniaku. Ponadto Eko-Patrol został wyposażony w miernik hałasu, który będzie pomocny przy interwencjach związanych z zakłócaniem ciszy i spokoju.

Skutecznym narzędziem do walki z środowiskowym wandalizmem będą tzw. fotopułapki czyli kamery wyposażone w czujnik ruchu oraz lampę podczerwieni, które będą umieszczane w miejscach gdzie powstają np. dzikie wysypiska śmieci. Pozwolą one na zarejestrowanie osób podrzucających odpady.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wspiera Eko-Patrol doradztwem i szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń pomiarowo – analitycznych.

Kontakt ze Strażą Miejską Miasta Lublin
tel. dyżurny: 986 lub 81 466 5020
sms interwencyjny: 665 500 410
STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN
Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi

14 października 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Lukas Berlinger Ambasador Szwajcarii w Polsce wraz z żoną Barbarą Berlinger, Simon Geissbühler Minister Ambasady i Zastępca Ambasadora oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie. Spotkanie zakończono sesją terenową w gminie Głusk.

Więcej informacji na stronie www.azbest.lubelskie.pl