image_print

Substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, iż na mocy art. 4 ust. 3 pkt. g  oraz art. 5 ust. 1 pkt. c (V)  Rozporządzenia  (WE) Nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową  od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania do obrotu i używania do serwisowania tzw. pierwotnych, czyli pochodzących z produkcji czynników chłodniczych z grupy HCFC na terenie UE. Od 1 stycznia […]

Czytaj dalej...

Serwis OSADY

WIOŚ w Lublinie uprzejmie informuje, iż na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska został uruchomiony ogólnodostępny serwis internetowy OSADY. Serwis OSADY prezentuje publiczne dane dotyczące badań osadów wodnych rzek i jezior wykonywanych przez Państwowy Instytut Geologiczny od 1990 roku w ramach podsystemu PMŚ – Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych. Serwis udostępnia aktualne dane z bazy danych o Osadach, przedstawiając lokalizacje punktów badania osadów w zakładce /mapa/ oraz wyniki ocen dla […]

Czytaj dalej...

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, w związku z art. 236b ustawy z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954) przypomina, że do końca marca roku następującego po roku sprawozdawczym, należy przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska roczne sprawozdanie zawierające informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Obowiązkowi temu podlegają prowadzący instalację, obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności spośród wymienionych w załączniku […]

Czytaj dalej...

Rozporządzenia REACH

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że  z dniem 1 czerwca 2008 r. rozpoczął się termin rejestracji wstępnej substancji chemicznych zgodnie z art. 28 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy […]

Czytaj dalej...

Zakończenie budowy obiektu budowlanego

WIOŚ Lublin informuje że na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587) z dniem 19 sierpnia 2007 r. uchylono art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217), który zobowiązywał inwestora do zawiadomienia Inspekcji Ochrony […]

Czytaj dalej...

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wymagania UE zawarte w dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zostały przetransponowane do prawa polskiego za pomocą ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180,poz.1495). Ustawa weszła w życie dnia 21 października 2005 r. i dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego w postaci urządzeń wymienionych w załączniku nr 1. Przepisy ustawy mają być stosowane do: sprzętu wyprodukowanego i wprowadzonego na terytorium kraju, sprzętu wprowadzonego na terytorium […]

Czytaj dalej...
1 2