Laboratorium

image_print
Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) – Oddział w Lublinie

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Obywatelska 13, 20-092 Lublin

tel. +48 81 718 62 27

e_mail_clb_lublinJPG

 

 


Centralne Laboratorium Badawcze  jest jedną z komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Laboratorium w Lublinie jest jednym z oddziałów CLB.

CLB oddział w Lublinie składa się z trzech Pracowni:

  1. Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych
  2. Pracownia analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych
  3. Pracownia Pomiarów terenowych, poboru prób i obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza.

Pracownie  funkcjonują w  lokalizacjach: Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Zamość.

Centralne Laboratorium Badawcze oddział w Lublinie wykonuje badania i pomiary wynikające z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. Są one realizowane na potrzeby prowadzonych kontroli, działań w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz w zakresie monitoringu środowiska. W szczególności są to:

  1. badania fizykochemiczne jakościowe i ilościowe w wodach, ściekach, powietrzu, glebach, osadach, odpadach i gazach odlotowych,
  2. badania parazytologiczne w  ściekach, glebie i osadach ściekowych oraz badania hydrobiologiczne,
  3. pobieranie próbek wód, ścieków, powietrza, gleb, odpadów, osadów, gleb,
  4. pomiary pyłowych i gazowych zanieczyszczeń w powietrzu, gazach odlotowych,
  5. pomiary natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych.

Klientami Laboratorium są:

  • Wydział i Działy Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie – w zakresie działalności kontrolnej i zgłaszanych interwencji;
  • Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ oddział w Lublinie – w zakresie monitoringu środowiska.

 


 

Uwaga !
CLB oddział w Lublinie nie wykonuje pomiarów, poboru prób i oznaczeń dla klientów zewnętrznych.

W CLB oddział w Lublinie stosuje się odpowiednie, zwalidowane i spełniające wymagania klientów, metody badań/pomiarów oraz pobierania próbek. Metody te wybierane są spośród metod referencyjnych powołanych w odpowiednich aktach prawnych i opierają się głównie na metodach opublikowanych w Polskich Normach.

Laboratorium posiada certyfikat akredytacji wydany przez krajową jednostkę akredytującą PCA w Warszawie (http://www.pca.gov.pl/). Systemy jakości laboratorium funkcjonuje w oparciu o normę PN- EN ISO/IEC 17025:2005. Zakres badań akredytowanych zawarty jest w Zakresie akredytacji laboratorium badawczego AB 118 .

Personel Laboratorium jest w pełni kompetentny do wykonywania swoich zadań. Uczestniczy w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/) w odpowiednich Komitetach Technicznych. Laboratorium WIOŚ w Lublinie od września 1994 roku zrzeszone jest w Klubie Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB – http://www.pollab.pl/.