Zakres badań

image_print

Laboratorium WIOŚ Lublin wykonuje pełny zakres badań wynikający z charakteru zagrożeń i potrzeb występujących na przypisanej im części obszaru województwa lubelskiego. Zakres prowadzonych badań i pomiarów obejmuje badanie zanieczyszczeń w:

 • powietrzu (imisji i emisji),
 • wodzie i ściekach,
 • glebie,
 • odpadach,
 • oraz pomiary:
  • natężenia pól elektromagnetycznych
  • hałasu

Ponadto Laboratorium WIOŚ w Lublinie konsekwentnie rozszerza zakres oznaczeń chromatograficznych i metali. Wyniki tych badań wykorzystane są w działalności inspekcyjnej, monitoringowej oraz w realizacji zleceń.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium WIOŚ w Lublinie obejmuje:
 • kilkadziesiąt wskaźników z zakresu analizy wagowej, potencjometrycznej, kolorymetrycznej, miareczkowej i biologicznej ,
 • badania metali przy wykorzystaniu techniki ICP, spektrofotometrii płomieniowej i bezpłomieniowej,
 • badania śladowych ilości metali ciężkich w próbkach środowiskowych,
 • badania anionów i kationów przy wykorzystaniu chromatografii jonowej,
 • badania łatwolotnych związków organicznych w powietrzu i wodzie przy wykorzystaniu dynamicznej ekstrakcji, termicznej desorpcji i analizy chromatograficznej,
 • badania chlorowcopochodnych w różnych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • badania substancji priorytetowych w środowisku wodnym
 • badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w różnych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • pomiary emisji  zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji przemysłowych,
 • pomiary ciągłe imisji zanieczyszczeń gazowych w stałych stacjach pomiarowych,
 • pomiary pól elektromagnetycznych
 • pomiary hałasu

Szczegółowy wykaz akredytowanych oznaczeń zawiera zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 118 dostępny na stronie www.pca.gov.pl lub w pliku AB 118.