Zakres badań

image_print

Laboratorium WIOŚ Lublin wykonuje pełny zakres badań wynikający z charakteru zagrożeń i potrzeb występujących na przypisanej im części obszaru województwa lubelskiego. Zakres prowadzonych badań i pomiarów obejmuje badanie zanieczyszczeń w:

 • powietrzu (imisji i emisji *),
 • wodzie i ściekach,
 • glebie,
 • odpadach,
 • oraz pomiary:
  • natężenia pól elektromagnetycznych
  • hałasu

Ponadto Laboratorium WIOŚ w Lublinie konsekwentnie rozszerza zakres oznaczeń chromatograficznych i metali. Wyniki tych badań wykorzystane są w działalności inspekcyjnej, monitoringowej oraz w realizacji zleceń.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratorium WIOŚ w Lublinie obejmuje:
 • kilkadziesiąt wskaźników z zakresu analizy wagowej, potencjometrycznej, kolorymetrycznej, miareczkowej i biologicznej ,
 • badania metali przy wykorzystaniu techniki ICP, spektrofotometrii płomieniowej i bezpłomieniowej,
 • badania śladowych ilości metali ciężkich w próbkach środowiskowych,
 • badania anionów i kationów przy wykorzystaniu chromatografii jonowej,
 • badania łatwolotnych związków organicznych w powietrzu i wodzie przy wykorzystaniu dynamicznej ekstrakcji, termicznej desorpcji i analizy chromatograficznej,
 • badania chlorowcopochodnych w różnych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • badania substancji priorytetowych w środowisku wodnym
 • badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w różnych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • pomiary emisji  zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji przemysłowych,
 • pomiary ciągłe imisji zanieczyszczeń gazowych w stałych stacjach pomiarowych,
 • pomiary pól elektromagnetycznych
 • pomiary hałasu

Szczegółowy wykaz akredytowanych oznaczeń zawiera zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 118 dostępny na stronie www.pca.gov.pl lub w pliku AB 118.

 

–   od 1 sierpnia br. zgodnie z komunikatem  Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 1 maja 2017 r. obowiązują nowe wydania Polskich Norm dotyczących oznaczeń związków chemicznych w gazach odlotowych stosowanych w ramach badań emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych, które jako metodyki referencyjne są wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542). Są to następujące normy :

– PN-EN 15058:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla – Standardowa metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni,

– PN-EN 14789:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych –Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu – Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm ,

– PN-EN 14790:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych   – Oznaczanie pary wodnej w przewodach – Standardowa metoda odniesienia,

– PN-EN 14792:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu – Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja,

– PN-EN 14791:2017-04 – Emisja ze źródeł stacjonarnych – Oznaczanie stężenia masowego tlenków siarki – Standardowa metoda odniesienia.

W związku z powyższym po dniu 31 lipca 2017 r. wycofane są ze stosowania dotychczasowe normy dotyczące ww. oznaczeń tj.: PN-EN 15058:2006, PN-EN 14789:2006, PN-EN 14790:2006, PN-EN 14792:2006 i PN-EN 14791:2006.

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami z dniem 1 sierpnia 2017 r. Laboratorium WIOŚ w Lublinie nie przyjmuje zleceń na wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.