Struktura WIOŚ

image_print

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 686 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r, poz. 330 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129 poz. 747),
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie nadanego Zarządzeniem Nr 202 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2010 r., wraz ze zmianą określoną w zarządzeniu 337 z dnia 30 sierpnia 2011, oraz zarządzeniu nr 389 z 31 lipca 2012 r.
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie zatwierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 2 września 2011 r.

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lubliniemgr inż. Leszek Żelazny  kieruje całością prac WIOŚ Lublin i trzech delegatur (Biała Podlaska, Chełm, Zamość).

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – mgr inż. Małgorzata Skwarek


 

WIOŚ Lublin obejmuje bezpośrednim nadzorem 10 powiatów: rycki, puławski, lubartowski, łęczyński, świdnicki, lubelski, opolski, kraśnicki, janowski i grodzki Lublin. Obszar działania to 8 453 km2, liczba ludności 1 119 tys., 19 gmin miejskich, 63 gmin wiejskich.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska na terenie woj. lubelskiego.


 

Poniżej wymieniono ważniejsze komórki organizacyjne WIOŚ Lublin podlegające Wojewódzkiemu Inspektorowi:

 

Wydział Inspekcji WIOŚ Lublin:

kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska oraz decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska. W przypadku uchybień WIOŚ zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązuje do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wymierza kary pieniężne za stwierdzone przekroczenia ładunków dopuszczalnych w ściekach odprowadzanych do wód oraz do ziemi, za przekroczenie ilości i rodzaju substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami. Wydaje decyzje o charakterze niepieniężnym w przedmiocie wstrzymania działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska. Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego i kieruje wystąpienia do prokuratury. Występuje do organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami o podjęcie stosownych działań w celu usunięcia występujących nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Uczestniczy w działaniach podejmowanych w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Kierownik Wydziału Inspekcjimgr Grzegorz Uliński
tel. +48 81 718 62 50

Adres e-mail inspekcji WIOŚ

 

Laboratorium WIOŚ Lublin:

wykonuje prace badawcze zgodnie z obowiązującymi normami w ramach zaplanowanych badań monitoringu środowiska, oraz zadań kontrolnych i w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.

Kierownik Laboratoriummgr Jolanta Dobrzyńska
tel. +48 81 718 62 27

Adres e-mail laboratorium

 

Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ Lublin:

gromadzi i analizuje dane z przeprowadzonych badań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Przygotowuje raporty, analizy, opracowania i zestawienia dotyczące wybranych zagadnień ochrony środowiska lub określonego obszaru województwa dla wykorzystania przez administracji samorządową. Wydział ten opracowuje projekty regionalnych programów Państwowego Monitoringu Środowiska oraz koordynuje tworzone przez podmioty gospodarcze programy monitoringu lokalnego.

Kierownik Wydziału Monitoringu – mgr inż. Alicja Roguska
tel. +48 81 718 62 39

Adres e-mail, monitoring WIOŚ

Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych WIOŚ Lublin:

zajmuje się całością spraw finansowo-księgowych związanych z funkcjonowaniem WIOŚ.

Wydziałem kieruje Główna Księgowamgr Wioletta Durys
tel. +48 81 718 62 38

Adres e-mail dyrektora WIOŚ

 

Wydział Administracyjno-Techniczny WIOŚ Lublin:

zajmuje się całością spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem inspektoratu.

Kierownik Wydziału ATBożena Tarłowska
tel +48 81 718 62 15

Adres e-mail dyrektora WIOŚ

 

Wydział Prawny WIOŚ Lublin:

zajmuje się całością spraw właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania oraz udzielania opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa Wojewódzkiego Inspektoratu.
Kierownik Wydziału Prawnego – Łukasz Widomski
tel +48 81 718 62 40

Adres e-mail dyrektora WIOŚ

 

Inspektor Ochrony Danych:

zajmuje się całością spraw dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie.
Aneta Sapała
tel +48 81 718 62 52
email-iod-wios-lublin

 

 


 

Obszary działania WIOŚ Lublin i delegatur

Kliknij na odpowiedni obszar by zobaczyć informacje o danej delegaturze:

delegatury WIOŚ Lublin na mapie województwa

Delegatura Zamość Delegatura Chełm Delagatura Biała Podlaska