Struktura WIOŚ

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie jest organem rządowej administracji zespolonej w województwie.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 poz. 1471 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r, poz. 351 z późn. zm.),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531),
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. z 2018 r. poz. 2531),
  • Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie nadanego Zarządzeniem Nr 202 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2010 r., wraz z późniejszymi zmianami,
  • Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie zatwierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 18 lutego 2019 r.

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lubliniemgr inż. Leszek Żelazny  kieruje całością prac WIOŚ Lublin i trzech delegatur (Biała Podlaska, Chełm, Zamość).

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – mgr inż. Małgorzata Skwarek


 

WIOŚ Lublin obejmuje bezpośrednim nadzorem 10 powiatów: rycki, puławski, lubartowski, łęczyński, świdnicki, lubelski, opolski, kraśnicki, janowski i grodzki Lublin. Obszar działania to 8 453 km2, liczba ludności 1 119 tys., 19 gmin miejskich, 63 gmin wiejskich.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska na terenie woj. lubelskiego.


 

Poniżej wymieniono ważniejsze komórki organizacyjne WIOŚ Lublin podlegające Wojewódzkiemu Inspektorowi:

 

Wydział Inspekcji WIOŚ Lublin:

kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ochrony środowiska oraz decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska. W przypadku uchybień WIOŚ zarządzeniami pokontrolnymi zobowiązuje do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wymierza kary pieniężne za stwierdzone przekroczenia ładunków dopuszczalnych w ściekach odprowadzanych do wód oraz do ziemi, za przekroczenie ilości i rodzaju substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza, za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nie wyznaczonym lub niezgodnie z wymaganiami. Wydaje decyzje o charakterze niepieniężnym w przedmiocie wstrzymania działalności powodującej naruszenie wymagań ochrony środowiska. Nakłada grzywny w drodze mandatu karnego i kieruje wystąpienia do prokuratury. Występuje do organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami o podjęcie stosownych działań w celu usunięcia występujących nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Uczestniczy w działaniach podejmowanych w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Kierownik Wydziału Inspekcjimgr Grzegorz Uliński
tel. +48 81 718 62 50

e-mail WIOŚ Lublin

 

 

Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych WIOŚ Lublin:

zajmuje się całością spraw finansowo-księgowych związanych z funkcjonowaniem WIOŚ.

Wydziałem kieruje Główna Księgowamgr Wioletta Durys
tel. +48 81 718 62 38

e-mail WIOŚ Lublin

 

 

Wydział Administracyjno-Techniczny WIOŚ Lublin:

zajmuje się całością spraw administracyjno-gospodarczych związanych z funkcjonowaniem inspektoratu.

Kierownik Wydziału ATBożena Tarłowska
tel +48 81 718 62 15

e-mail WIOŚ Lublin

 

 

Wydział Prawny WIOŚ Lublin:

zajmuje się całością spraw właściwej organizacji i prawidłowego funkcjonowania oraz udzielania opinii i porad prawnych w zakresie stosowania prawa Wojewódzkiego Inspektoratu.
p.o. Kierownika Wydziału Prawnego – mgr Małgorzata Okoń
tel +48 81 718 62 14

e-mail WIOŚ Lublin

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

zajmuje się całością spraw dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie.
Aneta Sapała-Bujała
tel +48 81 718 62 52
email-iod-wios-lublin

 

 


 

Obszary działania WIOŚ Lublin i delegatur

Kliknij na odpowiedni obszar by zobaczyć informacje o danej delegaturze:

delegatury WIOŚ Lublin na mapie województwa

Delegatura Zamość Delegatura Chełm Delagatura Biała Podlaska