Deklaracja dostępności serwisu internetowego

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

 

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. niektóre z zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ozdobny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  3. brak dostępności serwisu wyłącznie za pomocą klawiatury.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  3. widoczny fokus,
  4. wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności na adres sekretariat@wios.lublin(kropka)pl lub pod numerem telefonu 81 7186201.

Funkcję Koordynatora do spraw dostępności w WIOŚ w Lublinie pełni Pani Aneta Sapała-Bujała.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji,  itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

Wejście do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie znajduje się od strony ul. Obywatelskiej i ul. Hirszwelda, bezpośrednio z chodnika.

Wejście do budynku możliwe poprzez naciśniecie dzwonka i uwolnienie elektrozamka przez pracownika sekretariatu.

Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Osoby odwiedzające Urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, w razie potrzeby eskortowane są przez osoby przyjmujące.

Pracownicy Inspektoratu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku występują przeszkody architektoniczne. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.

Dostępność i szerokość drzwi właściwa dla osób poruszających się na wózkach.

Na parterze dostępna jest winda, która, zatrzymuje się na piętrach. Pomieszczenia biurowe WIOŚ w Lublinie znajdują się na piętrach od pierwszego do czwartego.

Teren siedziby ogrodzony, wjazd przez bramę automatyczną, otwieraną przez pracowników
za pomocą pilota. Dla interesantów otwarcie bramy poprzez użycie domofonu obsługiwanego w sekretariacie.

Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się przed ogrodzeniem budynku.


Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w Biurze Obsługi Klienta na parterze obok portierni, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 817186252, mail: sapala@wios(kropka)lublin.pl


 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21 – 500 Biała Podlaska

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Warszawskiej, bezpośrednio z chodnika.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony ul. Warszawskiej z poziomu przyziemia. Dostępność i szerokość drzwi wejściowych do budynku jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach.

Budynek wyposażony jest w windę. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących, brak informacji głosowych. W budynku występują przeszkody architektoniczne. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia Delegatury WIOŚ mieszczą się na parterze w pokojach 6, 7A i 7B. Szerokość drzwi wejściowych do pomieszczeń Delegatury WIOŚ nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Pracownicy Inspektoratu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Przy budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w holu na parterze budynku, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 833421170, mail: bialap@wios.lublin(kropka)pl

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Chełmie,
Plac Niepodległości 1, 22 – 100 Chełm

Pomieszczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura
w Chełmie znajdują się w budynku 5 – kondygnacyjnym na parterze.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony północnej Plac Niepodległości 1,
po 12 szerokich stopniach schodkowych lub za pomocą windy bezpośrednio z chodnika.

Bariera architektoniczna: wejście do skrzydła pomieszczeń Delegatury na parterze:
po 3 schodkach bez pochylni, drzwi szerokie (w razie konieczności w przeciwległym skrzydle istnieje przenośna drewniana pochylnia).

Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym.

Osoby odwiedzające Urząd poruszają się samodzielnie po obiekcie, w razie potrzeby kierowane są przez osoby na portierni w INFORMACJI;

Pracownicy Inspektoratu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

W budynku występują przeszkody architektoniczne. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;

Dostępność i szerokość głównych drzwi właściwa dla osób poruszających się na wózkach. (drzwi 2 skrzydłowe). Drzwi wejściowe do pomieszczeń Delegatury nie zapewniają wjazdu wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.

Na parterze dostępna jest winda, która zatrzymuje się na 5 kondygnacjach. Pomieszczenia biurowe Delegatury WIOŚ w Chełmie znajdują się na parterze w lewym skrzydle zaraz po wejściu głównym; pokoje nr 22-25.

Istnieją, wyznaczone specjalnie niebieską kopertą, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się przed  budynkiem na Placu Niepodległości 1.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w INFORMACJI budynku – portierni (ochrona całodobowa) na parterze zaraz po wejściu do budynku po prawej stronie, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 825631415, mail: chelm@wios.lublin(kropka)pl

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, Delegatura w Zamościu, ul. Hrubieszowska 69a , 22 – 400 Zamość

Teren siedziby od strony wejścia nieogrodzony, możliwy podjazd pod schody budynku.       Wejście do budynku znajduje się od strony wschodniej, bezpośrednio z chodnika, schodami zewnętrznymi na pierwszą kondygnację budynku (parter). Następnie przez szerokie drzwi zewnętrzne, hol i dalej schodami wewnętrznymi na drugą kondygnację (Ipiętro).

Jeżeli osoba niepełnosprawna porusza się samodzielnie jest możliwość wstępu z psem asystującym. Osoby odwiedzające Urząd nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, w razie potrzeby eskortowane są przez osoby przyjmujące.

Pracownicy Inspektoratu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.  W budynku występują przeszkody architektoniczne. Brak zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych na pierwszą kondygnację budynku oraz podjazdów wewnętrznych na kolejne kondygnacje, brak windy i toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.     Dostępność i szerokość drzwi właściwa dla osób poruszających się na wózkach. Brak oznaczeń dla osób słabowidzących, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.

Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się przed budynkiem. Brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami jest możliwa w holu na parterze budynku, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 84 6392799, mail: zamosc@wios.lublin(kropka)pl

 

Aplikacje mobilne:

Brak

Print Friendly, PDF & Email