Klient w centrum uwagi

image_print

Wszystkie pliki do pobrania na tej stronie są w formacje *.doc lub *.rtf.

 1. Uzyskanie wyników badań lub pomiarów dla próbek środowiskowych laboratorium (analiza, pomiar, środowisko)
 2. Prośba o interwencję (interwencja)
 3. Złożenie skargi (skarga) 
 4. Przekazanie sprawozdania do krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń (baza PRTR) 
 5. Przekazanie wyników pomiarów i innych danych prowadzonych w związku eksploatacją instalacji (dotyczy następujących komponentów środowiska: woda, ścieki, powietrze, hałas)
 6. Przedstawienie wyników pomiarów dla instalacji emitującej promieniowanie elektromagnetyczne (PEM)
 7. Przekazanie wyników pomiarów lub analiz oddziaływania dla krótkofalarskiej instalacji radiokomunikacyjnej (PEM)
 8. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty przeznaczone do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska (zaświadczenie)
 9. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne, o których mowa w przepisach ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska (zaświadczenie)
 10. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie środowiska (zaświadczenie)
 11. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem o zezwolenie na wyrób alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska (zaświadczenie)
 12. Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska(zaświadczenie)
 13. Uzyskanie zaświadczenia informującego, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę(zaświadczenie)
 14. Uzyskanie informacji o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska (informacja)
 15. Odroczenie terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych i umorzenie kar (odroczenie) 
 16. Uzyskanie opinii w sprawie dopuszczalności gromadzenia ścieków w zbiorniku bezodpływowym lub oczyszczania ich w przydomowej oczyszczalni ścieków, gdy ilość tych ścieków przekracza 5 m3 na dobę a brak jest warunków przyłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (opinia)
 17. Kontrola instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w celu sprawdzenia raportu co do zgodności wielkości emisji ze stanem faktycznym (weryfikacja) 
 18. Uzyskanie zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnościami z tytułu administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie warunków ochrony środowiska (zaświadczenie)
 19. Uzyskanie zaświadczenia o osiągnięciu efektu ekologicznego (zaświadczenie)
 20. Uzyskanie opinii o działaniach na rzecz ochrony środowiska – na potrzeby konkursu „Lider Polskiej Ekologii” lubi innych konkursów ekologicznych oraz nagród (opinia)
 21. Uzyskanie opinii na temat raportu o bezpieczeństwie dla zakładów o dużym ryzyku (opinia) 
 22. Uzyskanie informacji o spełnianiu wymogów ochrony środowiska przez stacje paliw (informacja) 
 23. Dostęp do informacji publicznej(informacja)
 24. Uzyskanie informacji o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w ramach współpracy z ARiMR (informacja)
 25. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (informacja)
 26. Złożenie wykazów zawierających dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie o dużym ryzyku (uzgodnienie)
 27. Złożenie danych o monitoringu składowisk odpadów 
 28. Zawiadomienie o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektów budowlanych lub instalacji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (zawiadomienie)