Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

 1. Siedzibą Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – administratora danych osobowych klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin.
 1. W sprawie ochrony danych osobowych klienci Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych:
 • listownie: ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin
 • telefonicznie: 817186252
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@wios(kropka)lublin.pl

(Uwaga ! – podane dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawie ochrony danych osobowych. Skargi i wnioski do WIOŚ proszę kierować na adres podany na stronie – Złożenie interwencji)    

 1. Celem przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie na podstawie przepisów prawa RP.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane oraz przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego.
 1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli ma to uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.
 1. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, mają również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub obowiązkowe, w zależności od sprawy, a zakres zbieranych danych określają obowiązujące przepisy prawa.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
  Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
Print Friendly, PDF & Email