Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie zapewnia wykonywanie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jego zadań w sposób zawodowy, rzetelny, bezstronny i politycznie neutralny.

  • Uznaje się, że zasady zarządzania Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, zwanym dalej Inspektoratem powinny być zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Do naczelnych zasad Inspektoratu należy znajomość prawa, zapewnienie jego przestrzegania w całej rozciągłości, właściwa interpretacja i zapewnienie dostępu do informacji o aktualnie obowiązujących przepisach.
  • Kierownictwo Inspektoratu zapewnia niezbędne środki i rozwiązania do takiego sposobu realizacji jego zadań, który zgodny jest z niniejszą Polityką Jakości. Kierownictwo osobiście angażuje się w doskonalenie organizacji Inspektoratu. Promuje stosowanie podejścia procesowego i opartego na ryzyku.
  • Wszyscy pracownicy Inspektoratu odpowiedzialni są w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień do zapewnienia właściwej jakości pracy oraz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
  • Dla właściwej skuteczności i efektywności osiągania celów zarządza się zidentyfikowanymi w Inspektoracie procesami, tworząc z nich spójny system organizacyjny.
  • Wszyscy pracownicy biorą aktywny udział w doskonaleniu organizacji Inspektoratu.
  • Inspektorat przygotowuje decyzje i działania w oparciu o profesjonalne pozyskiwanie i interpretowane dane.
  • Przywiązuje się szczególną wagę do tworzenia partnerskich relacji ze wszystkimi podmiotami tworzącymi i realizującymi cele polityki rządu i władz samorządowych w województwie.

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
mgr inż. Leszek Żelazny
Lublin, dnia 29.12.2017 r.

Print Friendly, PDF & Email