Udostępnieniu podlegają:
  • Decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska z zakresu powietrza, hałasu, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody
  • Decyzje określające wymiar kary biegnącej
  • Rejestry poważnych awarii
  • Inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej i w bazach danych na innych nośnikach, dotyczące:
    • stanu środowiska i ich wzajemnego oddziaływania,
    • emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko.

Informacje udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego lub bez pisemnego wniosku w przypadku informacji, która nie wymaga wyszukiwania i może być przekazana w formie ustnej. Termin udostępnienia informacji określono nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie podlegają opłacie skarbowej.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).

 

 

Print Friendly, PDF & Email