Udostępnianie informacji dotyczących kontroli

image_print
Uzyskanie informacji o stanie środowiska:

Klient ma możliwość uzyskania w Punkcie Obsługi Klienta informacji o stanie środowiska.

Wnioski o udzielenie informacji o stanie środowiska wpływają do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty, fax’u, poczty elektronicznej.

Wnioski zawierające prośbę o udostępnienie informacji o stanie środowiska, podlegają rejestracji w sekretariacie w dzienniku korespondencyjnym.
Zgodnie z instrukcją kancelaryjną nadesłaną korespondencję, przegląda Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, dekretując daną sprawę na określony Wydział.

Wnioski o udzielenie informacji o środowisku zgodnie z dekretacją otrzymuje Wydział Monitoringu Środowiska. Pracownicy Wydziału rejestrują fakt otrzymania korespondencji w teczce rzeczowej i przystępują do załatwienia sprawy. Wydział ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania. Warunek ten reguluje kodeks postępowania administracyjnego. Dokumenty ujęte w publicznym dostępnym wykazie udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Nie udostępnia się informacji, jeżeli mogłoby to naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej, a także informacji dotyczących spraw objętych postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, będących przedmiotem praw autorskich i patentowych, zastrzeżonych dokumentów dostarczonych przez osoby trzecie oraz dokumentów, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.

Podstawową regulacją prawną, zapewniającą każdemu obywatelowi możliwość uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016 r. poz. 1764).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu. Zasady udostępniania informacji zostały określone:

 • ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 1688),
 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.),
 • ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
Udostępnieniu podlegają:
 • Decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych za naruszanie wymagań ochrony środowiska z zakresu powietrza, hałasu, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody
 • Decyzje określające wymiar kary biegnącej
 • Rejestry poważnych awarii
 • Inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej i w bazach danych na innych nośnikach, dotyczące:
  • stanu środowiska i ich wzajemnego oddziaływania,
  • emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko.

Informacje udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego lub bez pisemnego wniosku w przypadku informacji, która nie wymaga wyszukiwania i może być przekazana w formie ustnej. Termin udostępnienia informacji określono nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub w ciągu dwóch miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. Dokumenty, o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku. Wnioski o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie nie podlegają opłacie skarbowej.

Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U z 2010 r. Nr 215, poz. 1415).