Złożenie interwencji

image_print

Interwencje, skargi lub wnioski złożone w formie pisemnej rejestrowane są przez pracownika POK w rejestrze interwencji bądź w rejestrze skarg i wniosków, ponadto klient informowany jest o sposobie i terminie załatwienia sprawy.

Klient ma możliwość złożenia ustnie interwencji, skarg i wniosków do protokółu. Protokół sporządzany jest na obowiązującym druku, a następnie podpisywany przez klienta WIOŚ i sporządzającego protokół. Fakt złożenia interwencji, skarg lub wniosków ustnie rejestrowany jest w rejestrze interwencji lub w rejestrze skarg i wniosków. W POK przyjmowane są również telefoniczne interwencje, skargi lub wnioski, jednakże pracownik POK zwraca się z prośbą do osoby zgłaszającej daną sprawę o sporządzenie ich w formie pisemnej, przypadku odmowy złożenia stosownych dokumentów, pracownik sporządza protokół.

Szczegóły dotyczące zasad i trybu załatwiania interwencji, skarg lub wniosków:
Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji:

Interwencje wpływają do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefonicznie bądź ustnie do protokołu. Zgodnie z k.p.a. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, interwencje nie zawierajace imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpoznania.

Interwencje rozpatrywane są niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku interwencji nie będących w kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sprawa jest przekazywana do właściwego organu, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. O przekazaniu sprawy do właściwego organu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska powiadamia wnoszącego interwencję oddzielnym pismem.

Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji na piśmie:

Pisemne wnioski o interwencje (nadesłane pocztą, pocztą elektroniczną, faxem) podlegają zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska ustala sposób załatwienia interwencji, a następnie dekretuje ją na Wydział Inspekcji.

Zadekretowany wniosek podlega zarejestrowaniu w rejestrze interwencji na dany rok. Jeśli rozpatrzenie interwencji leży w kompetencji WIOŚ, podejmowane są działania kontrolne.

Przyjmowanie i rozpatrywanie telefonicznych interwencji:

Telefoniczne interwencje przyjmowane są przez pracownika Punktu Obsługi Klienta, kierownika Wydziału Inspekcji bądź pracownika Wydziału.

W przypadku, gdy sprawa należy do właściwości WIOŚ pracownik wnioskuje o złożenie interwencji na piśmie.

Interwencja wniesiona telefonicznie podlega zaprotokółowaniu na obowiązującym druku protokołu przyjęcia interwencji, a następnie zarejestrowana jest w rejestrze interwencji na dany rok. Postępowanie i rozpatrywanie interwencji telefonicznych przebiega w sposób identyczny jak przy pisemnej interwencji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie interwencji wnoszonych osobiście:

Interwencje klient może wnieść osobiście do WIOŚ, przyjęcie takich interwencji następuje w Punkcie Obsługi Klienta.

Interwencje te podlegają zaprotokołowaniu na obowiązującym druku i podpisaniu przez wnoszącego interwencję (protokół powinien zawierać: imię i nazwisko, adres osoby wnoszącej interwencję, wraz z krótkim opisem interwencji), a następnie zarejestrowaniu w rejestrze interwencji na dany rok.

Postępowanie i rozpatrywanie interwencji wniesionej osobiście przebiega w sposób identyczny jak przy interwencji pisemnej i telefonicznej.


Sposób rozpatrywania interwencji poprzez przeprowadzenie kontroli:
Przebieg kontroli:
  • Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch inspektorów.
  • W kontroli mogą uczestniczyć przedstawiciele innych jednostek.
  • W uzasadnionych przypadkach kontrola połączona jest z poborem prób lub wykonywaniem pomiarów udokumentowanych w protokóle, stanowiącym załącznik do zasadniczego protokółu .
  • Podczas kontroli przeprowadza się oględziny, w których może uczestniczyć skarżący ( wyłącznie za zgodą kontrolowanego podmiotu). W przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń sporządzany jest protokół oględzin, który stanowi załącznik do protokółu. Dla dodatkowego udokumentowania może być wykorzystany sprzęt audiowizualny.
  • Z przeprowadzonej kontroli interwencyjnej sporządzany jest protokół,
  • Wyjaśnienia do protokółu przedstawicieli kontrolowanej jednostki przyjmowane są w formie pisemnych oświadczeń,
  • Protokół podpisuje uprawniony przedstawiciel kontrolowanego podmiotu oraz inspektorzy WIOŚ,
  • W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kontrolowany podmiot, fakt ten odnotowywany jest w protokóle zasadniczym, z podaniem przyczyny odmowy, Za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, osobie odpowiedzialnej lub kierownikowi jednostki może być wymierzona kara grzywny w drodze mandatu.
Postępowanie kontrolne w przypadku wystąpienia poważnej awarii:

Szczegółowe zasady postępowania inspektorów WIOŚ oraz zasady ich współdziałania z innymi organami administracji publicznej, w takim przypadku, reguluje wymieniony na wstępie instrukcji odrębny dokument zatwierdzony przez GIOŚ .

Działania pokontrolne:

Pełną dokumentację dotyczącą załatwiania interwencji umieszcza się w teczce akt interwencji. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nieprawidłowości, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydaje:

  • zarządzenie pokontrolne kierowane do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej niezwłocznie,
  • wystąpienie do organu administracji publicznej w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska lub konieczności wydania decyzji administracyjnej przez ten organ.

W wyniku ustaleń kontroli, stosownie do stwierdzonych naruszeń wymagań ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na kontrolowany podmiot określone obowiązki w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisami szczególnymi.

WIOŚ udziela na piśmie osobie wnioskującej o interwencje odpowiedzi o sposobie załatwienia sprawy.


Poniżej udostępniono informację i formularz zgłoszenia wniosku o interwencję:

Prośba o interwencję – karta usługi

Załącznik nr 1: Wniosek o podjęcie interwencji – przykład

Załącznik nr 1: Wniosek o podjęcie interwencji