Akty prawne – Odpady

Odpady

  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018,
    poz. 799 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018  poz. 992 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1923);
  • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2016
    poz. 1478 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2017 poz. 2119);
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018  poz. 1454).