Gospodarka odpadami

image_print

Akty prawne – Odpady.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) nakłada na Marszałka Województwa obowiązek sporządzania Planu Gospodarki Odpadami i jego aktualizowanie nie rzadziej niż co 6 lat.

Dokumentem określającym zasady gospodarowania odpadami na obszarze województwa jest „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego 2 grudnia 2016 r.


Odpady komunalne

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim opiera się na funkcjonowaniu  regionów gospodarki odpadami  (RGO).  W 2017 r. w 8 regionach gospodarki odpadami komunalnymi działało 29 Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) typu A, B, C.

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w 2016 r. w województwie lubelskim zebrano 419,4 tys. Mg odpadów komunalnych, t.j. o 9% więcej niż w roku poprzednim, z czego ponad 39% przekazano do składowania.

Na podstawie informacji zgromadzonych przez WIOŚ w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego w 2017 r. zlokalizowane były 24 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, spośród których na 2 nie składowano odpadów.

Na składowiskach przyjmujących odpady ulokowano 149 125,93 Mg odpadów komunalnych. Spośród odpadów składowanych 46% złożonych zostało na składowiskach
w Regionie Centralno-Zachodnim.

Lokalizacja składowisk odpadów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i innych instalacji funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego w 2017 r.

Lokalizacja składowisk odpadów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i innych instalacji funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego w 2017 r.

 


Odpady przemysłowe

Zgodnie z danymi GUS na terenie województwa w 2016 r. wytworzono 8 110,9 tys. Mg odpadów z wyłączeniem odpadów komunalnych, co stanowiło ponad 6% tego rodzaju odpadów powstałych w kraju. Spośród odpadów wytworzonych niemal 79% stanowiły odpady pochodzące z powiatu łęczyńskiego.

Struktura zagospodarowania odpadów przemysłowych wytworzonych w 2016 r. zmieniła się radykalnie w stosunku do roku poprzedniego pod względem ilości odpadów poddanych odzyskowi: w 2015 r. wynosiła 1,2%, natomiast w 2016 r. osiągnęła poziom 53,6%.
W przypadku pozostałych odpadów sposób gospodarowania przedstawiał się następująco: odpady składowane – 43,1%, przekazane innym odbiorcom – 2,9%, unieszkodliwione w inny sposób – 0,3% oraz czasowo magazynowane – 0,1% .


System gospodarowania odpadami azbestowymi                                             

Podstawowymi dokumentami, w których określone zostały działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju, jak i województwa, pozostają:

  • „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. który zastąpił „Program usuwania azbestu
    i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.
  • Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032” uchwalony w dniu 28 listopada 2011 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego.
  • Aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032” uchwalona w dniu 2 grudnia 2016 r.  przez Sejmik Województwa Lubelskiego.

Główne założenia w nich zawarte to:

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie województwa lubelskiego.

Według informacji pochodzących od zarządzających składowiskami odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, do których zaliczyć należy odpady zawierające azbest, w 2017 r. na terenie województwa lubelskiego przyjęto do składowania jedynie 15 190, 77 Mg odpadów azbestowych. W roku poprzednim było to 51 202,99 Mg.

W 2017 r. na terenie województwa lubelskiego odpady zawierające azbest składowane były na 2 składowiskach, na których złożono:

  • PGO Sp. z o.o. w Chełmie – składowisko w Srebrzyszczu – 544,18 Mg,
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.zo.o. w Kraśniku – składowisko Lasy –  15 190,77 Mg.

Do Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w 2017 r. wpłynęły 4 wnioski o interwencję dotyczącą azbestu, które przekazano do innych urzędów zgodnie z ich kompetencjami.


Pełna informacja na temat gospodarowania odpadami na terenie woj. lubelskiego znajduje się w Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 r.