Gospodarka odpadami

image_print

Akty prawne – Odpady.

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) nakłada na Marszałka Województwa obowiązek sporządzania Planu Gospodarki Odpadami i jego aktualizowanie nie rzadziej niż co 6 lat.

Dokumentem określającym zasady gospodarowania odpadami na obszarze województwa jest „Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” uchwalony przez Sejmik Województwa Lubelskiego 2 grudnia 2016 r.


Odpady komunalne

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim opiera się na  funkcjonowaniu  regionów gospodarki odpadami  (RGO).  W 2016 r. wyznaczono 8 regionów gospodarki odpadami, na terenie których działało 27 instalacji o statusie RIPOK (Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych).

Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 r. w województwie lubelskim zebrano w ciągu roku 384,76 tys. Mg odpadów komunalnych, t.j. o 8% więcej niż w roku poprzednim, w tym selektywnie niemal 87 209 Mg, co stanowiło 22,7% ogółu odpadów zebranych.

Na podstawie informacji zgromadzonych przez WIOŚ w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego w 2016 r. czynnych było 26 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne.

Lokalizacja składowisk odpadów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i innych instalacji funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego w 2016 r.

Lokalizacja składowisk odpadów, regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i innych instalacji funkcjonujących na terenie woj. lubelskiego w 2016 r.

 

W 2016 r. na składowiskach przyjmujących odpady ulokowano 137 336,7 Mg odpadów komunalnych. Spośród odpadów składowanych 41% złożonych zostało na składowiskach w Regionie Centralno-Zachodnim.


 

System gospodarowania odpadami azbestowymi.

Podstawowymi dokumentami, w których określone zostały działania dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie kraju, jak i województwa, pozostają:

  • „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lipca 2009 r. który zastąpił „Program usuwania azbestu
    i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”.
  • Aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2016-2032” uchwalona w dniu 2 grudnia 2016 r.  przez Sejmik Województwa Lubelskiego.

Główne założenia w nich zawarte to:

  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko,
  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie województwa lubelskiego.

W latach 2012 – 2016 na terenie województwa realizowany był projekt pod nazwą „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwienia”. Skierowany był do osób prywatnych, instytucji samorządowych i gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Wzięły w nim udział 203 gminy. Efektem było usunięcie 49 307 ton odpadów azbestowych z 19 499 gospodarstw domowych biorących udział w programie.

Według informacji pochodzących z Bazy azbestowej, ilość odpadów azbestowych zinwentaryzowanych na terenie województwa lubelskiego na koniec 2016 r. przekroczyła 900 tys. ton.

Do składowania przekazano w 2016 r. ogółem 51 202,99 ton odpadów zawierających azbest (wykres 4), tj. o 5 339,18 ton odpadów więcej niż w roku poprzednim.

Lokowane były na 2 składowiskach:

  • PGO Sp. z o.o. w Chełmie –Składowisko Odpadów Azbestowych w Srebrzyszczu                             –  599,26 ton
  • WOD-BUD Sp.zo.o. w Kraśniku –Składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest Piaski Zarzecze II –  50 603,73 ton.

Do Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w 2016 r. wpłynęło 9 wniosków o interwencję dotyczących azbestu. Przeprowadzono 2 kontrole w firmach prowadzących działalność związaną z usuwaniem i zagospodarowaniem odpadów zawierających azbest, natomiast 7 wniosków przekazano do innych urzędów zgodnie z ich kompetencjami.


Pełna informacja na temat gospodarowania odpadami na terenie woj. lubelskiego znajduje się w Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2017 r.