Monitoring jezior

image_print

Akty prawne – Wody powierzchniowe.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jest najbardziej interesującym rejonem w całym województwie lubelskim. Cechą charakterystyczną tego terenu, są jeziora pochodzenia krasowego, które mają formę okrągłych lub owalnych mis, w liczbie 67.

Charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem genezy, wielkości oraz charakteru troficznego. W większości są to jeziora płytkie i małe, zarastające, otoczone trzęsawiskami. Tylko nieliczne z nich są głębokie, mają czystą wodę i są przydatne do wypoczynku.

Monitoring jezior województwa lubelskiego prowadzony był zgodnie z założeniami PPMŚ na lata 2013-2015 na 6 jednolitych częściach wód jezior. Cztery z nich objęto monitoringiem diagnostycznym (Bikcze, Łukie, Uściwierz, Tomasznie), a jedno – Kunów monitoringiem operacyjnym. Jezioro Białe Włodawskie włączono w sieć 22 jezior reperowych badanych corocznie – w celu śledzenia tempa zmian jakości wód zachodzących w sposób naturalny oraz w różnych warunkach antropopresji w skali całego kraju. Trzy z jezior objętych badaniami w 2015 r. – Bikcze, Łukie i Uściwierz położone są w obrębie obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Badania prowadzono zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2011.258.1550) ze zmianami wprowadzonymi RMŚ z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1558). Monitoring diagnostyczny obejmował szeroki zakres badań zarówno biologicznych, fizykochemicznych, jak i specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W jeziorze objętym tylko monitoringiem operacyjnym badano fitoplankton i wspierające wskaźniki fizykochemiczne.

Wyniki badań oceniono zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014.1482). Z racji sześcioletniego cyklu monitoringu diagnostycznego wód jeziornych przyjęto zasadę, iż okres dziedziczenia danych biologicznych i chemicznych wynosi 6 lat. Zatem w sytuacji, gdy dany element w roku 2015 nie był badany, a są dane wcześniejsze, to przyjmuje się je do oceny.

W tabeli przedstawiono wyniki oceny jezior badanych w 2015 r. Weryfikacji ocen stanu jednolitych części wód jeziornych w dorzeczach wykonał na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – Instytut Ochrony Środowiska (IOŚ) w Warszawie.

Ocena stanu ekologicznego jezior badanych w 2015 r.

Ocena stanu ekologicznego jezior badanych w 2015 r.

 

 

Stan czystości wód powierzchniowych stojących badanych w 2014 roku.

Stan czystości wód powierzchniowych stojących badanych w 2013 roku.

Ocena jezior w latach 2010-2012 na obszarach chronionych.

Klasyfikacja jezior badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem dziedziczenia.

Wyniki badań jezior w latach 2010-2015