Monitoring jezior

image_print

Akty prawne – Wody powierzchniowe.

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie jest najbardziej interesującym rejonem w całym województwie lubelskim. Cechą charakterystyczną tego terenu, są jeziora pochodzenia krasowego, które mają formę okrągłych lub owalnych mis, w liczbie 67.

Charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem genezy, wielkości oraz charakteru troficznego. W większości są to jeziora płytkie i małe, zarastające, otoczone trzęsawiskami. Tylko nieliczne z nich są głębokie, mają czystą wodę i są przydatne do wypoczynku.

W latach 2016-2020 w ramach realizacji założeń Państwowego Programu Monitoringu Środowiska jednolite części wód powierzchniowych jezior badane będą na potrzeby trzeciego cyklu gospodarowania wodami obejmującego lata 2016-2021. Badaniami w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych objętych będzie 16 jezior naturalnych lub silnie zmienionych.

W pierwszym roku realizacji programu monitorowano jakość 4 z nich:

  • Białego Włodawskiego w ramach monitoringu reperowego,
  • Białego Sosnowickiego i Zagłębocza w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego,
  • Uścimowskiego w ramach monitoringu operacyjnego.

Ponadto trzy jeziora (Białe Sosnowickie, Uścimowskie i Zagłębocze) objęte były monitoringiem obszarów ochrony gatunków i siedlisk.

Zakres i częstotliwość badań były zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2011.258.1550) ze zmianami wprowadzonymi RMŚ z dnia 16 grudnia 2013 r. (Dz.U.2013.1558).

Ocenę stanu wód jezior przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016.1187). Do jej wykonania posłużyły wyniki badań elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i chemicznych monitorowanych w 2016 roku, uzupełnione o wskaźniki pochodzące z lat wcześniejszych zgodnie z przyjętą zasadą dziedziczenia. Ocenę końcową stanu wód przeprowadzono w oparciu o ocenę stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan jcwp określa się jako dobry, jeżeli stan/potencjał ekologiczny jest co najmniej dobry (bardzo dobry/maksymalny lub dobry) i jednocześnie stan chemiczny jest dobry. W pozostałych przypadkach stan jcwp określany jest jako zły.

Z czterech monitorowanych w 2016 r. jcwp jezior dwa charakteryzowały się dobrym stanem/potencjałem ekologicznym, pozostałym dwóm przypisano zły stan/potencjał ekologiczny.

Stan chemiczny w przypadku trzech jezior był dobry, jedynie Białe Sosnowickie, ze względu na wyniki badań substancji priorytetowych w biocie, oceniono poniżej stanu dobrego. Wykonane na zlecenie GIOŚ pomiary wykazały przekroczenia wartości granicznych dla trzech substancji: bromowanych difenyloeterów, rtęci i jej związków oraz heptachloru.

Ze względu na stan/potencjał ekologiczny nie spełniający wymagań oraz wyniki stanu chemicznego, stan wód dwóch jezior oceniono jako zły.

W roku 2016 trzy z badanych jezior objęto dodatkowo monitoringiem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków. Uznaje się, że obszary te spełniają wymagania, jeżeli osiągnęły stan lub potencjał ekologiczny co najmniej dobry, tylko w przypadku jednej jcwp jeziora Zagłębocze wymagania zostały spełnione.

Klasyfikacja i ocena stanu jednolitych części jeziornych rzecznych w latach 2011-2016.

Ocena stanu wód jezior w 2016 roku

Stan czystości wód powierzchniowych stojących badanych w 2014 roku.

Stan czystości wód powierzchniowych stojących badanych w 2013 roku.

Ocena jezior w latach 2010-2012 na obszarach chronionych.

Klasyfikacja jezior badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem dziedziczenia.

Wyniki badań jezior w latach 2010-2016