Monitoring rzek i zbiorników zaporowych

image_print

Akty prawne – Wody powierzchniowe.

Celem monitoringu wód powierzchniowych, zgodnie z art. 155a ustawy Prawo wodne, jest pozyskanie informacji o stanie wód w dorzeczach dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), badania prowadzi się w 6-letnich cyklach Planów Gospodarowania Wodami (PGW).

Rok 2015 był ostatnim w drugim trzyletnim okresie obowiązywania Planów Gospodarowania Wodami w latach 2010-2015.
Badania prowadzono zgodnie z „Programem państwowego monitoringu środowiska województwa lubelskiego na lata 2013-2015”, którego realizacja stanowiła podstawę oceny stanu wód.

Sieć monitoringu wód powierzchniowych została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550) oraz wytycznych do projektowania sieci i programów monitoringu wód powierzchniowych w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska wydanych w formie „Poradnika do monitoringu wód powierzchniowych” przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W 2015 roku monitoring prowadzony był jako:

 • operacyjny – realizowany w celu ustalenia stanu tych jednolitych części wód, które zidentyfikowano jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, oraz oceny zmian ich stanu następujących w wyniku wdrożenia programów działań naprawczych określonych w programie wodno-środowiskowym kraju. Program MO realizowano w 40 ppk na 42 jcwp,
 • badawczy – ustanowiony ze względu na konieczność zebrania dodatkowych informacji o stanie wód w związku z umowami międzynarodowymi. Program MB realizowany był w 11 ppk na 11 jcwp,
 • obszarów chronionych – monitoring prowadzono w następujących obszarach:
  • przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w jcwp. zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych. Program MDna realizowany był w – 21 ppk na 29 jcwp,
  • będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Program MORE realizowano w 2 ppk na 2 jcwp,
  • wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Program MOEU realizowano w 39 ppk na 40 jcwp,
  • wrażliwych na eutrofizację powodowaną zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych . Program MORO realizowano w 2 ppk na 2 jcwp.

Ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Stan wód oceniono na podstawie stanu ekologicznego (dla naturalnych jednolitych części wód) lub potencjału (dla silnie zmienionych części wód) i stanu chemicznego. Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych dodatkowo dokonano oceny spełnienia wymagań, ustalonych dla tych obszarów w odrębnych przepisach. Schemat przeprowadzenia oceny przedstawiono na rysunku 1.

Schemat stanu wód

Podstawą dokonania oceny były wyniki badanych wód w roku 2015. W ocenie uwzględniono również wyniki z lat 2011-2014, przez co należy rozumieć przeniesienie (dziedziczenie) wyników oceny elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych na kolejny rok w przypadku, kiedy nie były one objęte monitoringiem. Wyniki oceny przedstawiają poniższe tabele oraz mapa.

 

Uwaga: Aby uzyskać wyraźną czytelność poniższych plików należy najpierw je pobrać a następnie otwierać w Acrobat Reader ® a nie w przeglądarce !!!

Mapa. Ocena stanu potencjału ekogicznego jcwp badanych w roku 2015

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w latach 2010-2015

Ocena spełnienia wymagań przez jcwp w obszarach chronionych w latach 2010-2015

Wartości minimalne, maksymalne i średnioroczne specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych badanych w roku 2015

Wartości minimalne, maksymalne i średnioroczne wskaźników biologicznych i fizykochemicznych badanych w roku 2015


 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015

 


 

 Jakość wód rzek w latach 2010-2014

 


 

Wyniki badań jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych