Monitoring rzek i zbiorników zaporowych

image_print

Akty prawne – Wody powierzchniowe.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne celem prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych jest pozyskanie informacji o stanie wód w dorzeczach dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych. Zgodnie z  Ramową Dyrektywą Wodną (RDW), badania prowadzi się w 6-letnich cyklach Planów Gospodarowania Wodami (PGW).

Rok 2016 był pierwszym w trzecim trzyletnim okresie obowiązywania Planów Gospodarowania Wodami w latach 2016-2021.

Badania prowadzono zgodnie z „Programem państwowego monitoringu środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2020”, którego realizacja stanowiła podstawę oceny stanu wód. Sieć monitoringu wód powierzchniowych została zaplanowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  i podziemnych (Dz.U. poz. 1558).

 

2016 roku monitoring prowadzony był jako:

 • diagnostyczny – miał za zadanie dostarczenie ogólnej wiedzy na temat stanu wód powierzchniowych w zlewniach na obszarze dorzecza oraz umożliwienie oceny długoterminowych zmian w warunkach naturalnych jak również oceny szeroko pojmowanych oddziaływań związanych z działalnością człowieka. Program MD realizowany był w 12 ppk na 12  jcwp.
 • operacyjny – realizowany w celu ustalenia stanu tych jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp), które zidentyfikowano jako zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, oraz oceny zmian ich stanu następujących w wyniku wdrożenia programów działań naprawczych określonych w programie wodno-środowiskowym kraju. Program MO realizowano w 46 ppk na 46 jcwp,
 • badawczy – ustanowiony ze względu na konieczność zebrania dodatkowych informacji o stanie wód w związku z umowami międzynarodowymi oraz w związku z występowaniem w czterech zlewniach jcwp źródeł emisji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Program MB realizowany był w 19 ppk na 15 jcwp,
 • obszarów chronionych – monitoring prowadzono w następujących obszarach:
  • przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w jcwp. zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych. Program MDna realizowany był w – 8 ppk na 8 jcwp,
  • będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Program MORE realizowano w 1 ppk na 1 jcwp
  • wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Program MOEU realizowano w 39 ppk na 40 jcwp,
  • wrażliwych na eutrofizację powodowaną zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych . Program MORO realizowano w 4 ppk na 4 jcwp.

Ocena stanu wód została przeprowadzona w oparciu o rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187). Stan wód oceniono na podstawie stanu ekologicznego (dla naturalnych jednolitych części wód) lub potencjału (dla silnie zmienionych części wód) i stanu chemicznego. Przy ocenie stanu wód w obszarach chronionych dodatkowo dokonano oceny spełnienia wymagań, ustalonych dla tych obszarów w odrębnych przepisach.

Schemat przeprowadzenia oceny przedstawiono na rysunku 1.

Schemat stanu wód

Podstawą dokonania oceny były wyniki jcwp badanych w roku 2016. W ocenie uwzględniono również wyniki z lat 2011-2015, przez co należy rozumieć przeniesienie (dziedziczenie) wyników oceny elementów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych na kolejny rok w przypadku, kiedy nie były one objęte monitoringiem. Szczegółowa ocena jcwp badanych w roku 2016 została przedstawiona poniżej.

Klasyfikacja i ocena stanu jcw 2016 – Ocena opisowa

Klasyfikacja i ocena stanu jcw rzecznych w latach 2011-2016

Wartości minimalne, maksymalne i średnie wyników w monitorowanych jcwp w 2016 roku


 

Stan jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2010-2015

 


 

 Jakość wód rzek w latach 2010-2014

 


 

Wyniki badań jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych

 


 

Archiwalne oceny jakości wód