Monitoring jakości powietrza

image_print

Akty prawne – Monitoring powietrza.

System oceny jakości powietrza funkcjonuje na podstawie art. 85 – 95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. 1232 z późn. zm.). W ramach systemu są mierzone, gromadzone i analizowane dane o stężeniach wybranych substancji zanieczyszczających powietrze w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza na obszarach stref.

Na podstawie zgromadzonych danych dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Na potrzeby ocen jakości powietrza wykorzystywane są wyniki pomiarów automatycznych, wyniki pomiarów manualnych prowadzonych w sposób systematyczny oraz dane emisyjne. Priorytet prowadzenia pomiarów dotyczy obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych w strefie. Dla takich stref wymagane są pomiary ciągłe i niezbędne jest opracowanie naprawczych programów ochrony powietrza.

Zgodnie z ww. ustawą Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest do sporządzania następujących ocen:

  • pięcioletniej (zgodnie z art. 88) zawierającej klasyfikację stref na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu wykonywania ocen rocznych ,
  • rocznych, tzw. bieżących (zgodnie z art. 89) obejmujących klasyfikację stref będącą podstawą do podjęcia decyzji o zaplanowaniu działań naprawczych w strefie.

 

Roczne oceny jakości powietrza
Pięcioletnie oceny jakości powietrza
Wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych

 

Szczegółowa analiza jakości powietrza wraz z zestawieniami wyników pomiarów znajduje się w Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego za 2017 rok.