Monitoring hałasu

image_print

Akty prawne – Hałas

 

Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem. Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN, z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

Do pozostałych danych należą także wyniki badań i pomiarów opartych o inne wskaźniki, takie jak LAeqD, LAeqN, LAE. Niektóre z nich mogą służyć do wyznaczania wartości LDWN i LN lub stanowić dodatkowe, precyzujące oceny, w tym do kalibracji modeli obliczeniowych do wykonania map akustycznych.

Zgodnie z przepisami art. 118 ustawy – Poś, na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta sporządza mapy akustyczne dla aglomeracji. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest obowiązany sporządzić również mapy akustyczne, jeśli eksploatacja jego dróg, linii kolejowych i lotniska może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

Opracowane mapy akustyczne przekazywane są zgodnie z art. 120 ustawy Poś m. in. do WIOŚ, który uwzględnia informacje zawarte w mapach akustycznych przy sporządzaniu oceny klimatu akustycznego na terenie województwa. Na pozostałych obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.


Poziomy dopuszczalne hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Poziomy dopuszczalne zostały określone dla dwóch grup wskaźników mających zastosowanie :

  1. w prowadzeniu długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem:
    • LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia od godz. 6.00 – 18.00, pory wieczoru od godz. 18.00 – 22.00 oraz pory nocy od godz. 22.00 – 6.00;
    • LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach [dB], wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku od godz. 22.00-6.00,
  2. do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:
    • LAeqD jest to równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 – 22.00,
    • LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 – 6.00.

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

 

W ramach monitoringu hałasu w 2015 r. WIOŚ w Lublinie wykonał badania hałasu komunikacyjnego w 10 punktach pomiarowych. Na obszarze miasta Nałęczowa oraz miasta Świdnika wykonano pomiary w celu określenia wskaźników długookresowych.
W obu punktach nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku.

Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r.

Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r.

Pomiary krótkookresowe prowadzono w Nałęczowie, Świdniku, Komarnie oraz  Konstantynowie. Najwyższe przekroczenia stwierdzono w Świdniku przy Al. Lotników, wynoszące: 6dB w dzień i 4,7dB w nocy oraz w punkcie pomiarowym przy drodze wojewódzkiej Nr 811 w miejscowości Komarno, sięgające 5dB nocą. W Nałęczowie niewielkie przekroczenia występowały przeważnie w dzień, najwyższe z nich odnotowano w punkcie przy ul. Armatnia Góra, które wynosiło 3,6dB. Nocą przekroczenia sięgające 1dB  zmierzono w punktach przy ul. 1-go Maja oraz ul. Kolejowej. W miejscowości Konstantynów w punkcie pomiarowym przy wspólnym odcinku dróg wojewódzkich nr 811 i 698 przekroczenia wynoszące około 3dB występowały nocą.

Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r.

Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego prowadzonych przez WIOŚ w 2015 r.

 

W ramach kontroli interwencyjnych w 2015 r. WIOŚ wykonał dobowe pomiary hałasu drogowego w 13 punktach pomiarowych. Pomiary wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm w punkcie pomiarowym w Lublinie przy ul. Krańcowej, wynoszące
w dzień: 3,8dB, w nocy: 6,9dB oraz sięgające 2dB w porze dziennej w Zamościu przy
ul. Hrubieszowskiej. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono naruszenia standardu jakości środowiska. Należy jednak podkreślić, że zmierzone najwyższe chwilowe wartości hałasu emitowanego do środowiska dochodziły nawet do 90 dB.  Dlatego hałas komunikacyjny może stanowić uciążliwość akustyczną dla mieszkańców terenów położonych w sąsiedztwie kontrolowanych dróg.

W 2015 r. zarządzający drogami na terenie województwa lubelskiego prowadzili pomiary okresowe dla dróg publicznych o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%,
w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów. Wyniki tych pomiarów Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie  oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie przekazały w 2016 r. do WIOŚ w Lublinie. We wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych przy drogach krajowych występowały przekroczenia wartości dopuszczalnych. Najwyższe, sięgające 14dB nocą odnotowano przy drogach krajowych nr 12, 17 i 19. W porze dziennej przekroczenia przeważnie osiągały niższe wartości, występowały w zakresie od 1dB do 8dB. Przy drogach wojewódzkich przekroczenia były znacznie niższe, w porze nocnej jak i dziennej sięgały 5dB, w niektórych punktach pomiarowych przekroczeń nie odnotowano.

Wyniki pomiarów okresowych hałasu drogowego prowadzonych przez zarządzających drogami w 2015 r.

Wyniki pomiarów okresowych hałasu drogowego prowadzonych przez zarządzających drogami w 2015 r.

 

Wyniki pomiarów długookresowych hałasu drogowego w latach 2009 -2014

Wyniki pomiarów krótkookresowych hałasu drogowego w latach 2009 – 2014 r. (pora jesienna).

Raport o stanie środowiska za rok 2015.

Mapa akustyczna Lublina .

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Lublin

Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinków dróg .