Monitoring pól elektromagnetycznych

image_print

Akty prawne – Promieniowanie elektromagnetyczne

 
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w województwie lubelskim w 2015 r.

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. WIOŚ w Lublinie w 2015 r. prowadził pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 221, poz. 1645).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomiary monitoringowe PEM wykonuje się na trzech kategoriach terenów:

  • centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej  50 tys.,
  • pozostałych miastach,
  • terenach wiejskich.

W 2015 r. pomiary PEM wykonano w 45 punktach, po 15 punktów pomiarowych na każdym z 3 wyżej wymienionych terenów. Pomiary przeprowadzono analizatorem pola elektromagnetycznego typu NBM-550 nr B-0776 z sondą EF-0391.

Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na mapie 1.

Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego w 2015 r. na terenie województwa lubelskiego

Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego w 2015 r. na terenie województwa lubelskiego

Zadaniem pomiarów jest określenie istniejących wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego w środowisku i ewentualne określenie obszarów, na których dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości natężeń.

Prowadzone badania obejmowały pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz.

Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze województwa nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883).

Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego, dla zakresu częstotliwości od 3 MHz
do 3 000 MHz, utrzymywały się na niskim poziomie i wynosiły od 0,06 V/m (0,9% wartości poziomu dopuszczalnego) do 0,36 V/m (5,1% wartości poziomu dopuszczalnego),
co przedstawiono w  tabeli 1.

Tabela - Wyniki badań poziomów PEM w środowisku na terenie woj. lubelskiego wykonane w 2015 r.

Wyniki badań poziomów PEM w środowisku na terenie woj. lubelskiego wykonane w 2015 r.

Najwyższe wartości natężenia pól elektromagnetycznych stwierdzono na obszarach miast powyżej 50 tys. mieszkańców, średnia arytmetyczna dla tych obszarów wynosiła 0,19 V/m, dla pozostałych miast  0,15 V/m, a dla terenów wiejskich 0,17 V/m.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów WIOŚ w Lublinie nie stwierdził na terenie województwa lubelskiego istnienia obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w związku z tym nie dysponuje  wykazem terenów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.