Monitoring pól elektromagnetycznych

image_print

Akty prawne – Promieniowanie elektromagnetyczne

 
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w województwie lubelskim w 2016 r.

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. WIOŚ w Lublinie w 2016 r. prowadził pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 221, poz. 1645).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomiary monitoringowe PEM wykonuje się na trzech kategoriach terenów:

  1. centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
  2. pozostałych miastach,
  3. terenach wiejskich.

W 2016 r. pomiary PEM wykonano w 45 punktach, po 15 punktów pomiarowych na każdym z 3 wyżej wymienionych terenów. Pomiary przeprowadzono analizatorem pola elektromagnetycznego typu NBM-550 nr B-0776 z sondą EF-0391.

Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na mapie 1.

Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego w 2016 r. na terenie województwa lubelskiego

Lokalizacja punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego w 2016 r. na terenie województwa lubelskiego

 

Zadaniem pomiarów jest określenie istniejących wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego w środowisku i ewentualne określenie obszarów, na których dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości natężeń.

Prowadzone badania obejmowały pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz.

Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze województwa nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883).

Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w 2016 r., dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 000 MHz, utrzymywały się na niskim poziomie i wynosiły od 0,07 V/m (1,0% wartości poziomu dopuszczalnego) do 0,64 V/m (9,1% wartości poziomu dopuszczalnego), co przedstawiono w  tabeli 1.

Wyniki badań poziomów PEM w środowisku na terenie woj. lubelskiego wykonane w 2016 r

Średnia arytmetyczna wszystkich wyników monitoringowych pomiarów pól elektromagnetycznych w 2016 r. wynosiła 0,20 V/m, co stanowi 2,9% wartości dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów WIOŚ w Lublinie nie stwierdził na terenie województwa lubelskiego istnienia obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w związku z tym nie dysponuje  wykazem terenów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.


 

Ocena trzyletnia poziomów pól elektromagnetycznych w woj. lubelskim w latach 2014-2016