Monitoring pól elektromagnetycznych

image_print

Akty prawne – Promieniowanie elektromagnetyczne

 
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w województwie lubelskim w 2017 r.

Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

WIOŚ w Lublinie w 2017 r. prowadził pomiary monitoringowe pól elektromagnetycznych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 221, poz. 1645).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem pomiary monitoringowe PEM wykonuje się na trzech kategoriach terenów:

  1. centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
  2. pozostałych miastach,
  3. terenach wiejskich.

W 2017 r. pomiary PEM wykonano w 45 punktach, po 15 punktów pomiarowych na każdym z 3 wyżej wymienionych terenów. Badania polegały na pomiarze natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3 000 MHz.

Pomiary wykonano miernikiem pola elektromagnetycznego Narda typ NBM- 550 nr B-0776
z sondą EF-0391 (próg czułości sondy 0,35 V/m).

Lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na mapie 1.

pem_2017_mapka

Zadaniem pomiarów jest określenie istniejących wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego w środowisku i ewentualne określenie obszarów, na których dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych wartości natężeń.

Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze województwa nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącej 7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

Średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego, dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 000 MHz, utrzymywały się na niskim poziomie i wynosiły od 0,06 V/m (0,9% wartości poziomu dopuszczalnego) do 0,80 V/m (11,4% wartości poziomu dopuszczalnego), co przedstawiono w  tabeli 1.

tabela_pem_2017

Najwyższe wartości, które wyniosły 0,80 V/m i 0,45 V/m zmierzono w Białej Podlaskiej i Puławach w punktach pomiarowych zlokalizowanych  na obszarze centralnych dzielnic i osiedli miast o liczbie  mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy. Tylko w 3 punktach otrzymano wartości powyżej progu czułości sondy, pozostałe wyniki były poniżej zakresu pomiarowego urządzenia.

Jeżeli uzyskane wartości są poniżej dolnego progu oznaczalności sondy, na potrzeby wyliczania średniej przyjmuje się  połowę wartości dolnego progu oznaczalności sondy pomiarowej.

W 2017 roku średnia arytmetyczna dla wyników pomiarów monitoringowych PEM wyniosła:

  • w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców – 0,251 V/m,
  • w pozostałych miastach – 0,175 V/m,
  • na terenach wiejskich wynosi – 0,175 V/m.

Średnia arytmetyczna wszystkich wyników monitoringowych pomiarów pól elektromagnetycznych w 2017 r. wynosiła 0,20 V/m, co stanowi 2,9% wartości dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów WIOŚ w Lublinie nie stwierdził na terenie województwa lubelskiego istnienia obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w związku z tym nie dysponuje  wykazem terenów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 


 

Ocena trzyletnia poziomów pól elektromagnetycznych w woj. lubelskim w latach 2014-2016