Państwowy Monitoring Środowiska

image_print

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska.

Państwowy Monitoring Środowiska, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:

  • jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych wymagań,
  • występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, w tym powiązaniach przyczynowo – skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych.

Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących wynikiem pomiarów i ocen jego stanu, jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji będących głównie wynikiem działalności człowieka.

schemat Państwowego Monitoringu Środowiska

Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są dla potrzeb zarządzania środowiskiem przez organy administracji rządowej i samorządowej za pomocą instrumentów prawno- administracyjnych, takich jak: decyzje środowiskowe, standardy i pozwolenia emisyjne, oceny oddziaływania na środowisko.

Dane z PMŚ służą również do monitorowania skuteczności działań w ochronie środowiska, strategicznego planowania zrównoważonego rozwoju uwzględniającego stan i ochronę przed zanieczyszczeniami.

Pozyskiwane informacje są również niezbędne do realizacji umów międzynarodowych podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę jak i do wypełnienia zobowiązań wynikających ze współpracy z Europejską Agencją Ochrony Środowiska i Eurostatem.

Warunkiem wypełnienia celów PMŚ jest wiarygodność uzyskanych wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich zadań realizowanych w ramach PMŚ. Jej gwarancją jest kontynuacja doskonalenie działań takich jak: akredytacja laboratoriów badawczych, modernizacja infrastruktury pomiarowej, modernizacja narzędzi informatycznych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych, opracowania metodyczne, wdrażanie systemów jakości w podsystemach monitoringu, organizacja i udział w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych, szkolenia.:

Na poziomie województwa zadania  Państwowego Monitoringu Środowiska wykonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (art. 3 i art. 5 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Na poziomie krajowym zadania PMŚ wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który jest również koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska.

Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2016-2020

Aneksy do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubelskiego na lata 2016-2020″

Archiwalne programy Państwowego Monitoringu Środowiska.