Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2002 r.

image_print

Stan środowiska w 2002 r.

 1. Wstęp i spis treści (str. 1-9)

 2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza, promieniowanie (str. 13-22)

 3. Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę (str.23-32)

 4. Gospodarka surowcami, odpadami, rekultywacja terenów, osuwiska (str. 33-64)

 5. Jakość podstawowych elementów środowiska – powietrze (str. 67-93)

 6. Jakość podstawowych elementów środowiska – rzeki (str. 94-123)

 7. Jakość podstawowych elementów środowiska – jeziora (str. 123-142)

 8. Jakość podstawowych elementów środowiska – hałas (str.143-158)

 9. Jakość podstawowych elementów środowiska – gleby (str. 159-169)

 10. Jakość podstawowych elementów środowiska – stan zasobów przyrody (str. 170-208)

 11. Działalność WIOŚ Lublin (str. 210-222)

 12. Ochrona przed powodzią i usuwanie skutków powodzi (str. 231-232)

 13. Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony środowiska – (str. 233-236)

 14. Działalność WFOŚiGW w Lublinie (str. 237-246)

 15. Opłaty za korzystanie ze środowiska (str. 247-249)

 16. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w działaniach PSP – (str. 251-252)

 17. Edukacja ekologiczna (str. 253)

 18. SUMMARY (str. 256)

 19. Errata