W obrębie naszej strony stosujemy pliki cookies, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisywane w ustawieniach przeglądarki internetowej na Państwa komputerze. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dot. plików cookies.
Rozumiem
WIOŚ Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 27 May, 2015 [17:32 UTC]
logo
print pdf
Dbajmy wszyscy o środowisko. Jeśli nie musisz nie drukuj tej strony.

Biuletyn Informacji Publicznej

Inspekcji Ochrony Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w LublinieNajnowsze informacje25.05.2015 r.


21-22 maja 2015 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się trzecie posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Spotkaniu przewodniczył Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W trakcie posiedzenia zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskich wód granicznych, zatwierdzono Plan Gospodarowania Wodami i Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz uzgodniono plan pracy Grupy Roboczej na 2016 rok.
Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole podpisanym przez przedstawiciela delegacji strony litewskiej Aldonę Margeriene oraz strony polskiej Witolda Sumisławskiego.
W wydarzeniu uczestniczyli Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
22.05.2015 r.

22 maja 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie wizytę odbył Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Podczas spotkania z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie omawiane były zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej województwa lubelskiego.
21.05.2015 r.

Na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważanej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych„ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał samochód będący mobilnym laboratorium do szybkiej oceny ryzyka.
19.05.2015 r.

W ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał dwa nowe, bardziej energooszczędne kontenery dla automatycznych stacji pomiarowych w sieci monitoringu jakości powietrza.
Kontenery są zlokalizowane w Białej Podlaskiej oraz w Zamościu. W najbliższym czasie planowane jest również umieszczenie kolejnego kontenera w Puławach.
Parametry jakości powietrza mierzone przez aparaturę pomiarową są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ.
15.05.2015 r.

W tym roku odbyła się X edycja Konkursu „Zielony Laur”. W trakcie Gali zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą "Ekorozwój” w Pałacu Staszica PAN w Warszawie wręczono statuetki za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne.
Nagrodzeni zostali m.in.:
 • Lubelski Węgiel „BOGDANKA” za przedsięwzięcia ograniczające wpływ kopalni „Bogdanka" na środowisko.
 • CEMEX Polska Sp. z o.o za wdrożenie instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm.
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć ochrony przyrody i dziedzictwa środowiskowego Lubelszczyzny.

Statuetki Zielonego Lauru wręczali: Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka - Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Stanisław Żelichowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dr Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Janusz Zaleski - Zastępca Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych oraz Prof. dr hab. Marek Gromiec - Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru i Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój - Krzysztof Zaręba.

Uroczystość ta zbiegła się z XV-leciem założenia Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”. Z tej okazji Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał pamiątkowy medal w podziękowaniu za opiniowanie i konsultacje w zakresie przyznawania nagród środowiskowych.04.05.2015 r.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie została opracowana kolejna, trzynasta już, roczna ocena jakości powietrza dla województwa lubelskiego sporządzona na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Pod względem metodycznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie za 2014 r. z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Wynikiem analizy poziomu stężeń zanieczyszczeń za 2014 r. jest klasyfikacja stref wykonana dla obu kryteriów.

Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją dla kryteriów ochrony zdrowia do klasy C zaliczono Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, obie strefy ze względu na przekroczenia 24 godzinnych stężeń pyłu PM10 i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Dla kryteriów ochrony roślin strefa lubelska została zaliczona do klasy A.

więcej informacji... (.pdf)

22.04.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu.

Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Jednocześnie informujemy o utrzymującym się ryzyku wystąpienia w obu strefach przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku.

Na wszystkich stacjach pomiarowych najwyższe stężenia występowały w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).
Analiza stężeń 1h i 24h dwutlenku siarki oraz 1h dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Stężenia ołowiu, arsenu, kadmu i niklu również nie wskazywały na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów docelowych.
Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. W załączeniu przekazujemy zestawienie przekroczeń dobowych wartości pyłu PM10 dla poszczególnych stacji w analizowanym okresie.

więcej informacji... (.pdf)

16.03.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2014 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego benzo/a/pirenu. Przekroczenia wystąpiły na stacjach: Lublin ul. Śliwińskiego, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Chełm ul. Jagiellońska, Kraśnik ul. Koszarowa, Zamość ul. Hrubieszowska.

Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w obu strefach przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku.

Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2015 r. Stężenie średnie obliczone ze stacji zlokalizowanej w Białej Podlaskiej przy ul. ul. Orzechowej za okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wynosiło 26,8 μg/m3 przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 25 μg/m3.

Na wszystkich stacjach najwyższe stężenia występowały w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Analiza stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla i średnich rocznych pyłu PM10 w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

więcej informacji... (.pdf)12.03.2015 r.

12 marca br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska- Leszek Żelazny oraz Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Arkadiusz Iwaniuk odbyli wizytę studyjną w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Podczas spotkania omawiano prace badawcze nad odnawialnymi źródłami energii.
Ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, a także turbina cieplnoelektryczna oparta na silniku spalinowym zasilanym gazem ziemnym to tylko niektóre z zaprezentowanych rozwiązań.


20.02.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacjach: Biała Podlaska ul. Orzechowa, Puławy ul. Skowieszyńska, Zamość ul. Hrubieszowska przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2014 r.

Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku.

więcej informacji... (.pdf)


20.01.2015 r.

Budowa społecznego zaufania do administracji publicznej i uruchomienie nowych projektów ułatwiających kontakt obywatela z urzędami to najważniejsze tematy konferencji „Służba cywilna – zaufanie i komunikacja”.
W spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli szef KPRM Jacek Cichocki, szef służby cywilnej Claudia Torres-Bartyzel oraz szefowie urzędów i urzędnicy na co dzień zajmujący się obsługą obywateli w blisko 200 urzędach w całej Polsce. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentował Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Arkadiusz Iwaniuk.
Szef KPRM Jacek Cichocki, w imieniu premier Ewy Kopacz, podziękował urzędnikom za 25 lat pracy na rzecz budowania państwa polskiego. Minister wskazał również najistotniejsze wyzwania dla administracji w najbliższym czasie: budowę serwisu gromadzącego usługi e-administracji, utworzenie w KPRM centralnej infolinii powiązanej z infoliniami resortowymi i wojewódzkimi, większe otwarcie urzędów na klientów oraz sprawną reakcję na wszystkie zapytania i wnioski obywatelskie.05.12.2014 r.

W związku z przeciążeniem strony internetowej PAA publikujemy (z BIP Prezesa PAA) aktualny komunikat ws. sytuacji w elektrowni jądrowej na Ukrainie.

BRAK ZAGROŻENIA RADIACYJNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POLSKI

W dniu 3 grudnia 2014 r. media poinformowały o incydencie w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże znajdującej się ok. 700 km od granic Polski. Z informacji, jakie od ukraińskiego dozoru jądrowego otrzymała Państwowa Agencja Atomistyki wynika, że 28.11.2014 r. wystąpiły problemy w części elektrycznej turbozespołu bloku III, który musiał zostać wyłączony (spowodowało to konieczność wyłączenia całego bloku – a więc i reaktora). Incydentowi takiemu nie towarzyszy żadne uwolnienie do środowiska substancji promieniotwórczych. W związku z tym brak jest jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego na terenie elektrowni jądrowej, jak i poza nią, a tym bardziej dla mieszkańców Polski – ponieważ nie było to zdarzenie radiacyjne.

Sytuacja radiacyjna kraju jest na bieżąco całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).

Na podstawie powyższych informacji Państwowa Agencja Atomistyki stwierdza brak jakichkolwiek zagrożeń radiacyjnych.

Oryginalna treść komunikatu na stronie PPA.


27.11.2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod: PL0601) oraz w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2014 r. oraz ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu, więcej w pliku (*.pdf).


31.10.2014 r.

Eko-Patrol Straży Miejskiej w Lublinie realizuje zadania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Strażnicy zwracają szczególną uwagę m.in. na nielegalne podrzucanie śmieci lub ich spalanie.
Od niedawna strażnicy mają do dyspozycji specjalistyczny samochód. Pojazd, będzie służył do walki z zanieczyszczeniami środowiska w mieście. Dzięki niemu, będzie możliwe szybkie i na miejscu wykrycie zanieczyszczeń wody oraz powietrza.
Na wyposażeniu pojazdu znajduje się: zestaw do poboru próbek powietrza, dzięki któremu strażnicy sprawdzą czy w domowych piecach nie są spalane śmieci; urządzenie do sprawdzania podstawowych parametrów wody ważnych w procesach życiowych środowiska wodnego; detektory gazu alarmujące o podwyższonym stężeniu tlenku węgla, tlenku azotu, siarkowodoru, amoniaku. Ponadto Eko-Patrol został wyposażony w miernik hałasu, który będzie pomocny przy interwencjach związanych z zakłócaniem ciszy i spokoju.

Skutecznym narzędziem do walki z środowiskowym wandalizmem będą tzw. fotopułapki czyli kamery wyposażone w czujnik ruchu oraz lampę podczerwieni, które będą umieszczane w miejscach gdzie powstają np. dzikie wysypiska śmieci. Pozwolą one na zarejestrowanie osób podrzucających odpady.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie wspiera Eko-Patrol doradztwem i szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń pomiarowo - analitycznych.

Kontakt ze Strażą Miejską Miasta Lublin
tel. dyżurny: 986 lub 81 466 5020
sms interwencyjny: 665 500 410
STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN


28.10.2014 r.

27 października 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminę Lublin „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz”.
Na konferencji zostały omówione tematy związane z ochroną powietrza. Szczególną uwagę zwróciła kwestia wpływu niskiej emisji na jakość otaczającego nas powietrza oraz metody jej przeciwdziałania.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowali Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, który przedstawił prezentację pt. ”Monitoring jakości powietrza w Polsce na przykładzie województwa lubelskiego”.

Film edukacyjny dotyczącego "niskiej emisji".

strona informacyjna UM Lublin

linki do filmu

Film został zrealizowany w ramach projektu Nie truj powietrza- miej wpływ na to czym oddychasz- kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania "niskiej emisji" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.14.10.2014 r.

13 października 2014 r Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie zorganizował wyjazd studyjny na obwodnicę Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17. Pracownicy GDDKiA zaprezentowali nowo wybudowaną drogę realizowaną w ramach kontraktów nr 2,3,4.
Podczas przejazdu trasą od Al. Solidarności w Lublinie poprzez węzły „Lublin-Sławinek”, „Jakubowice”, „Lublin-Rudnik”, „Lublin-Tatary”, „Lublin-Mełgiewska” oraz „Lublin-Witosa” zostały omówione zasadnicze problemy pojawiające się w trakcie realizacji wielkiego zadania inwestycyjnego w terenie.
W spotkaniu udział wzięli m.in. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Grzegorz Uliński Kierownik Wydziału Inspekcji.


14.10.2014 r.


11 października 2014 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w Ekofestynie, który odbył się na placu Zamkowym. Była to już siódma edycja organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Festyn został objęty patronatem honorowym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz przez Prezydenta Miasta Lublin. Uroczystego otwarcia dokonał Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Antoni Skrabucha Dyrektor Rolniczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Spotkanie miało na celu promowanie zdrowej żywności, wyrobów ekologicznych oraz zdrowego odżywiania.
09.10.2014 r.

7 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej tj.: Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Rządowego Ośrodka Kontroli Analitycznej w Zakresie Ochrony Środowiska.
Spotkanie było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Arkadiusz Iwaniuk – Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:
 • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
 • zaprezentowano i omówiono wyniki badań uzyskane w czasie poprzedniego wspólnego poboru, które odbyło się w dniu 29.05.2014 r. po stronie białoruskiej,
 • przedstawiono informację nt. wyników badań wód rzeki Bug i jej dopływów leżących po stronie polskiej i białoruskiej zrealizowane w II i III kwartale 2014 r.,
 • omówiono zasady oraz wyniki oceny jakości wód rzeki Bug na podstawie badań realizowanych w roku 2013 przez WIOŚ w Lublinie,
 • planowane działania oraz inwestycje mogące mieć wpływ na stan środowiska, w tym przebieg prac modernizacyjnych na miejskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu.
Ponadto dokonano wizji lokalnej obiektów leżących w rejonie miasta Włodawa, mogących mieć wpływ na stan wód rzeki Bug.
02.10.2014 r.

Na stronie informacyjnej WIOŚ Lublin umieszczono najnowszy Raport o stanie środowiska w województwie lubelskim za rok 2013.


30.09.2014 r.

29 września 2014 r. w Trybunale Koronnym odbyło się uroczyste X Posiedzenia Rady Rozwoju Lublina. W pierwszej części dokonano podsumowania działalności. Podczas spotkania Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin podziękował Członkom Rady za wkład pracy. Jednym z głównych projektów, które zaopiniowała Rada Rozwoju Lublina była Strategia Rozwoju Lublina. Za jej współtworzenie Leszek Żelazny – Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wyróżniony szczególnym podziękowaniem w formie dyplomu i pamiątkowej statuetki. Jest to również wyraz uznania za promocję potencjału miasta i regionu.24.09.2014 r.

24 września 2014r. rozpoczęła się V Międzynarodowa Konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”. Spotkanie to jest okazją do wymiany pomysłów oraz doświadczeń w zakresie ochrony środowiska. Konferencja została podzielona na sesje tematyczne: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” SA na drodze inteligentnych rozwiązań dla ochrony środowiska, odnawialne źródła energii, ciepłownictwo.
Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konferencji objęli Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki, Maciej Grabowski – Minister Środowiska Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa oraz Andrzej Jagusiewicz – Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Szczególnym gościem tegorocznej edycji jest Janusz Ostapiuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Jego referat pt. „Rok po reformie – system gospodarki odpadami komunalnymi” poruszył problematykę bliską nie tylko przedsiębiorcom lecz także przeciętnym użytkownikom środowiska.

W trakcie kolejnych edycji ECOFORUM wyróżniane są proekologiczne praktyki ludzi, firm i instytucji z terenu województwa lubelskiego. Więcej na stronie ... Konferencja ECOFORUM

Po raz pierwszy przyznano statuetkę „Człowiek – Lider Lubelskiej Ekologii”, którą otrzymał Leszek Żelazny - Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Nagroda jest uhonorowaniem działań proekologicznych oraz popularyzacji inwestycji i przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska.
17.07.2014 r.

Wypełniając obowiązek nałożony art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn.zm). w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie opracowana została pięcioletnia ocena jakości powietrza obejmująca lata 2009-2013.
Ocena pięcioletnia obejmuje: klasyfikację stref w oparciu o kryteria stosowane w ocenie pięcioletniej, wskazanie obszarów, na których występują przekroczenia, bądź istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia normatywnych stężeń zanieczyszczeń, oraz informacje dotyczące wymaganych metod ocen rocznych.
Niniejsza ocena uwzględnia aktualnie obowiązujące przepisy prawa krajowego oraz nowe elementy, wynikające z decyzji Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. (ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza), a także wytycznych KE do tej decyzji.
Pięcioletnia ocena jakości powietrza… .pdf) .

16.07.2014 r.

15 lipca 2014 r. w Cementowni Chełm odbyło się spotkanie w ramach procesu dialogu prowadzonego przez Cemex Polska Sp. z o.o. z przedstawicielami lokalnej społeczności.
Celem spotkania było poinformowanie o stanie realizacji podjętych zobowiązań w odpowiedzi na zgłoszone oczekiwania podczas ubiegłorocznych spotkań z przedstawicielami zakładu, a także o bieżących i planowanych projektach realizowanych w Cementowni Chełm.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowali: pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie oraz pan Andrzej Wereszczyński Główny Specjalista w Dziale Inspekcji.

02.07.2014 r.

W dniu 2 lipca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu odbyła się narada strefowa grupy roboczej ds. wypracowania ujednoliconego podejścia Inspekcji Ochrony Środowiska do zagadnień kontrolnych i monitoringowych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN).
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Łodzi. Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli pracownicy Delegatury WIOŚ w Białej Podlaskiej.
Przedmiotem rozmów było omówienie:
 • kryteriów wyboru podmiotów funkcjonujących na OSN do kontroli przez WIOŚ,
 • częstotliwości kontroli wybranych podmiotów,
 • modelu współpracy IOŚ z innymi organami i jednostkami realizującymi programy na OSN (tj. RZGW i AiMR).

06.06.2014 r.

5 czerwca br. w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Środowiska i Jubileusz 40–lecia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Podczas sesji naukowej w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym przedstawione zostały trzy regionalne projekty:
 • Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze,
 • Geopark Kamienny Las
 • oraz Geopark Małopolski Przełom Wisły.
W spotkaniu udział wzięli m.in przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz ambasador Węgier i konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Andrzej Jastrzębski Dyrektor Departamentu Organizacji i Procedur Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. WIOŚ w Lublinie reprezentowany był przez Małgorzatę Skwarek Kierownika Delegatury WIOŚ w Zamościu oraz Leszka Żelaznego Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie, któremu przyznano Odznakę za szczególne zasługi dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.04.06.2014 r.

W dniu 4 czerwca 2014 r. Pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z Kierownikami Delegatur WIOŚ uczestniczyli w seminarium pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi: jak wykorzystać nowe ramy prawne i finansowe?”
Seminarium było zorganizowane przez Ambasadę Francji w ramach projektu ECO – MIASTO, prezentacje i dyskusja odbyła się w Trybunale Koronnym.
Swoje doświadczenia w gospodarowaniu odpadami komunalnymi przekazali przedstawiciele Urzędów Miasta w Bydgoszczy i Lublinie oraz zaproszeni goście z Francji.


30.05.2014 r.

W wyniku realizacji ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej w dniu 29 maja 2014 roku w Brześciu odbyło się spotkanie przedstawicieli Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania:
 • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
 • zaprezentowano i omówiono wyniki badań rzeki Bug i jej głównych dopływów przeprowadzonych w II połowie roku 2013 oraz uzyskanych do maja 2014 roku,
 • porównano i omówiono wyniki wspólnego poboru prób wód rzeki Bug uzyskane podczas wspólnego spotkania, które odbyło się w dniu 29.10.2013 r. po stronie białoruskiej,
 • przedstawiciele obu stron zwiedzili obiekty miejskiej oczyszczalni ścieków oraz miejsce składowania osadów ściekowych w Brześciu, omawiając przebieg prac modernizacyjnych,
 • strona polska powiadomiła stronę białoruską o podniesionych stężeniach zawiesiny ogólnej w próbach pobranych z rzeki Bug i jej głównych dopływach, co jest spowodowane wysokim stanem wód,
 • strona białoruska wyraziła zainteresowanie obiektami zlokalizowanymi w rejonie miasta Włodawa.
ARCHIWUM WIADOMOŚCI


Redaktor BIP WIOŚ Lublin

Małgorzata Okoń tel. 081 7186201

Created by: system last modification: 25 May, 2015 [11:59:42 UTC] by admin


Zamówienia publiczne (wszystkie)
Last
Praca w WIOŚ (wszystkie)
© 2003 Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
20-092 ul. Obywatelska 13, tel. +48 (81) 718 62 01, fax. 718 62 55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl


Kanały tematyczne (RSS):
Execution time: 0.36 secs – database queries used: 83 – GZIP Disabled – Server load: 0.00 – Powered by TikiWiki