W obrębie naszej strony stosujemy pliki cookies, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisywane w ustawieniach przeglądarki internetowej na Państwa komputerze. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dot. plików cookies.
Rozumiem
WIOŚ Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 02 Sep, 2015 [02:18 UTC]
logo
print pdf
Dbajmy wszyscy o środowisko. Jeśli nie musisz nie drukuj tej strony.

Biuletyn Informacji Publicznej

Inspekcji Ochrony Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w LublinieNajnowsze informacje
21.08.2015 r.

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych informuje, że otrzymane dzisiaj dane pomiarowe ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych za okres 10-17.08.2015 r. potwierdziły nieznacznie podwyższone stężenie aktywności Cs-137 w powietrzu na terenie Polski (od kilku do kilkunastu µBq/m3 jednak wartości te są na niskim poziomie i nie spowodowały zwiększenia poziomu mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Należy podkreślić, że zarejestrowane wartości stężenia aktywności Cs-137 w aerozolach nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju. pismo II z PPA .

Aktualny poziom radiacji - www.paa.sam3.pl/monitoring.html


18.08.2015 r.

Państwowa Agencja Atomistyki Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych powiadamia, że pożar łąk i torfowisk po ukraińskiej i białoruskiej stronie nie spowodował zwiększenia mocy dawki promieniowania jonizującego w Polsce. Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, prowadzące ciągły monitoring powietrza nie odnotowały żadnych anomalii. Ponadto, pożary lasów w okolicach Czarnobyla, które miały miejsce w pierwszej dekadzie lipca bieżącego roku, również nie spowodowały zagrożenia radiacyjnego na terenie kraju (pismo z PPA ).


17.08.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku z licznymi zgłoszeniami napływającymi z całej Lubelszczyzny, szczególnie z pasa przygranicznego dotyczącymi uciążliwości zapachowych, wyjaśnia, że ich przyczyną są pożary torfowisk, łąk i lasów na Białorusi i Ukrainie.
Najbliżej polskiej granicy płoną łąki i torfowiska w okolicach miasta Równe (ok. 250 ha). W wyniku wspomnianych zdarzeń powietrze zza wschodniej granicy nasycone jest charakterystycznym zapachem spalania. Utrzymująca się od dłuższego czasu upalna pogoda potęguje te zjawiska.
W związku z powyższym tut. Inspektorat zwrócił się do białoruskiej i ukraińskiej inspekcji środowiskowej o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących ww. problemu.
Należy podkreślić, że pomimo wyczuwalnego, przykrego zapachu stan powietrza nie odbiega od typowego dla tej pory roku. W ocenie WIOŚ zapachy te mogą utrzymywać się przez kilka tygodni zależnie od sytuacji pogodowej (wiatru, opadów).
Jednocześnie informujemy, że stan powietrza jest na bieżąco monitorowany przez laboratorium WIOŚ w Lublinie.

12.08.2015 r.

W załączonym dokumencie prezentujemy informację o liczbie instalacji w województwie lubelskim, ustalonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w podziale na branże, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169), które wymagają uzyskania nowego pozwolenia zintegrowanego lub zmiany obecnie posiadanego – według stanu na dzień 30.06.2015 r.

Informacja o instalacjach IPPC na terenie woj. lubelskiego (w pliku *.pdf).


29.06.2015 r.

W dniach 25- 26 czerwca 2015 r. w obwodzie Iwano-Frankowskim w m. Jaremcze (Ukraina) odbyło się Międzynarodowe Forum Inicjatyw Młodzieżowych. Celem forum była prezentacja prac projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” we wdrażaniu innowacji w branży energetycznej na poziomie ogólnoukraińskim i międzynarodowym. Uczestnicy Forum mieli możliwość omówić wdrażanie technologii energoefektywnych, energetyki alternatywnej i odnawialnej oraz sposoby wspólnego wdrażania innowacji w tej branży. Równolegle w ramach Forum miał miejsce panel Bezpieczne Środowisko ekologiczne, który dawał możliwość rozmów na temat problemów ochrony czystości wód. W Forum udział wzięła Małgorzata Skwarek – kierownik Delegatury w Zamościu.

29.06.2015 r.

W dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Targach Lublin odbyło się I Wschodnie Forum Biznesu, Spotkanie było zorganizowane przez Samorząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Fundację Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej.
W skład komitetu honorowego Forum weszli: Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojciech Wilk Wojewoda Lubelski, Włodzimierz Karpiński Minister Skarbu Państwa, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Hetman poseł do Parlamentu Europejskiego, Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.
Po wystąpieniach inauguracyjnych pierwszym punktem spotkania była debata ambasadorów. Dyskutowano na temat budowania niezależności Partnerstwa Wschodniego oraz współpracy gospodarczej polskich przedsiębiorstw z partnerami zagranicznymi.
Podczas panelu gospodarczo – politycznego dominowały zagadnienia z zakresu biogospodarki oraz energii odnawialnej. W dyskusji uczestniczyli m.in. Krzysztof Bolesta Doradca Ministra w Ministerstwie Środowiska, Zbigniew Stopa Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A., a także Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
W kolejnej części rozmawiano o potencjale gospodarczym Województwa Lubelskiego.
I Wschodnie Forum Biznesu skupiło około pół tysiąca przedsiębiorców, ekonomistów, przedstawicieli izb gospodarczych, konsulów i polityków z kraju i ze świata. W Forum wzięli udział goście z Ukrainy, Uzbekistanu i Francji, ale też Chin, Indii i kontynentu afrykańskiego.


24.06.2015 r.

W dniach 18 – 19 maja 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie został przeprowadzony audyt recertyfikujący System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008.
Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. stwierdza, że system zarządzania jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 – ważność certyfikatu uległa przedłużeniu do 16 lipca 2018 r.19.06.2015 r.

16 czerwca 2015 r. na terenie zbiornika Nielisz odbyły się wojewódzkie wieloszczeblowe ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem „TAMA 2015”.
W ćwiczeniach wzięli udział: Arkadiusz Iwaniuk - Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz pracownicy Inspektoratu.
Celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania organów administracji publicznej, służb, inspekcji i straży podczas usuwania zagrożeń i skutków powodzi.
Pracownicy Delegatury WIOŚ Lublin w Zamościu uczestniczyli w epizodzie dotyczącym skażenia wód substancją niebezpieczną. W trakcie ćwiczeń pobrali do analiz próbki wody w celu identyfikacji substancji niebezpiecznej i określenia stopnia skażenia.
15.06.2015 r.

Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie w dniach 10-11 czerwca 2015 r. uczestniczył w VI edycji Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”.
Spotkanie zostało objęte patronatem honorowym przez: Janusza Piechocińskiego Wicepremiera Ministra Gospodarki, Włodzimierza Karpińskiego Ministra Skarbu Państwa oraz Macieja Grabowskiego Ministra Środowiska.
Podczas forum podpisane zostało pierwsze porozumienie pomiędzy Maciejem Grabowskim Ministrem Środowiska i Krzysztofem Żukiem Prezydentem Miasta w ramach projektu Ministerstwa Środowiska pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców”.
Drugiego dnia nastąpiła wymiana doświadczeń w zakresie wychwytywania i przechowywania CO2, gospodarce odpadami a także w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.
Forum było okazją do dyskusji przedstawicieli świata nauki, polityki i biznesu na temat zagadnień związanych z tematyką ochrony środowiska.
03.06.2015 r.

W dniu 02.06.2015 r. w Brześciu (Republika Białorusi) odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Spotkanie te było wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Głównym celem spotkania był wspólny pobór wód rzeki Bug, wymiana doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska oraz szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.

Podczas spotkania:
 • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
 • zaprezentowano i omówiono wyniki badań rzeki Bug i jej głównych dopływów przeprowadzonych od stycznia do kwietnia (strona polska) oraz maja (strona białoruska) 2015 roku,
 • porównano i omówiono wyniki wspólnego poboru prób wód rzeki Bug uzyskane podczas wspólnego spotkania, które odbyło się w dniu 07.10.2014 r. po stronie polskiej,
 • strona białoruska przedstawiła informację o przebiegu modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Brześciu w ujęciu osiągniętego efektu ekologicznego oraz o planowanych zmianach w realizacji monitoringu wód powierzchniowych na terytorium Republiki Białorusi w związku z wprowadzeniem nowych unormowań prawnych (Kodeks wodny z 21.05.2015 r.),
 • strony omówiły temat formalnego powołania grup roboczych w ramach spotkań WIOŚ w Lublinie oraz BOKZNiOŚ w zakresie wód powierzchniowych, zaproponowano podjęcie tego tematu na najbliższym posiedzeniu ww. Podkomisji,
 • strony omówiły projekt Aneksu do protokołu technicznego o stanie wód powierzchniowych na odcinku transgranicznym pomiędzy Brzeskim Obwodowym Komitetem Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie (podpisany w grudniu 2012 r.),
 • strona polska zaproponowała zawarcie formalnego programu działań zmierzających do poprawy stanu jakości wód w zlewni rzeki Bug,
 • zwiedzono Brzeskie Obwodowe Laboratorium Analityczne Urzędu Państwowego „Republikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska naturalnego”.

27.05.2015 r.

Analiza stężeń zanieczyszczeń powietrza przeprowadzona w maju br. wykazała wystąpienie w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacji w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej przekroczeń dopuszczalnych 24 - godzinnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Liczba dni o stężeniach wyższych od 50 µg/m3 w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 r. wynosiła 37, przy dozwolonej 35. Ponadto na stacji w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej występuje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Liczba stężeń 24 godz. przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres 4 miesięcy br. wynosiła 34.


25.05.2015 r.

21-22 maja 2015 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyło się trzecie posiedzenie Polsko-Litewskiej Komisji do spraw Wód Granicznych. Spotkaniu przewodniczył Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W trakcie posiedzenia zreferowano poszczególne zagadnienia istotne z punktu widzenia polsko-litewskich wód granicznych, zatwierdzono Plan Gospodarowania Wodami i Zarządzania Ryzykiem Powodziowym oraz uzgodniono plan pracy Grupy Roboczej na 2016 rok.
Szczegółowe ustalenia odnośnie polsko-litewskiej współpracy dwustronnej zostały zawarte w Protokole podpisanym przez przedstawiciela delegacji strony litewskiej Aldonę Margeriene oraz strony polskiej Witolda Sumisławskiego.
W wydarzeniu uczestniczyli Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
22.05.2015 r.

22 maja 2015 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie wizytę odbył Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Podczas spotkania z Leszkiem Żelaznym Lubelskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie omawiane były zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej województwa lubelskiego.
21.05.2015 r.

Na podstawie porozumienia zawartego z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska o współpracy w zakresie realizacji projektu pt. „Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważanej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych„ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał samochód będący mobilnym laboratorium do szybkiej oceny ryzyka.
19.05.2015 r.

W ramach Programu Operacyjnego PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał dwa nowe, bardziej energooszczędne kontenery dla automatycznych stacji pomiarowych w sieci monitoringu jakości powietrza.
Kontenery są zlokalizowane w Białej Podlaskiej oraz w Zamościu. W najbliższym czasie planowane jest również umieszczenie kolejnego kontenera w Puławach.
Parametry jakości powietrza mierzone przez aparaturę pomiarową są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ.
15.05.2015 r.

W tym roku odbyła się X edycja Konkursu „Zielony Laur”. W trakcie Gali zorganizowanej przez Polską Izbę Gospodarczą "Ekorozwój” w Pałacu Staszica PAN w Warszawie wręczono statuetki za efektywne przedsięwzięcia ekologiczne.
Nagrodzeni zostali m.in.:
 • Lubelski Węgiel „BOGDANKA” za przedsięwzięcia ograniczające wpływ kopalni „Bogdanka" na środowisko.
 • CEMEX Polska Sp. z o.o za wdrożenie instalacji wykorzystującej ciepło odpadowe do suszenia paliw alternatywnych w Cementowni Chełm.
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć ochrony przyrody i dziedzictwa środowiskowego Lubelszczyzny.

Statuetki Zielonego Lauru wręczali: Prof. dr hab. Jadwiga Rotnicka - Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska, Stanisław Żelichowski - Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, dr Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Janusz Zaleski - Zastępca Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych oraz Prof. dr hab. Marek Gromiec - Przewodniczący Kapituły Zielonego Lauru i Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój - Krzysztof Zaręba.

Uroczystość ta zbiegła się z XV-leciem założenia Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ”. Z tej okazji Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał pamiątkowy medal w podziękowaniu za opiniowanie i konsultacje w zakresie przyznawania nagród środowiskowych.04.05.2015 r.

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie została opracowana kolejna, trzynasta już, roczna ocena jakości powietrza dla województwa lubelskiego sporządzona na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
Pod względem metodycznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie za 2014 r. z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Wynikiem analizy poziomu stężeń zanieczyszczeń za 2014 r. jest klasyfikacja stref wykonana dla obu kryteriów.

Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją dla kryteriów ochrony zdrowia do klasy C zaliczono Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, obie strefy ze względu na przekroczenia 24 godzinnych stężeń pyłu PM10 i benzo/a/pirenu w pyle PM10. Dla kryteriów ochrony roślin strefa lubelska została zaliczona do klasy A.

więcej informacji... (.pdf)

22.04.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2015 r. przekroczenia poziomu docelowego benzo/a/pirenu.

Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi 1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r.

Jednocześnie informujemy o utrzymującym się ryzyku wystąpienia w obu strefach przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1.04.2014 r. do 31.03.2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku.

Na wszystkich stacjach pomiarowych najwyższe stężenia występowały w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).
Analiza stężeń 1h i 24h dwutlenku siarki oraz 1h dwutlenku azotu w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Stężenia ołowiu, arsenu, kadmu i niklu również nie wskazywały na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów docelowych.
Analizę wyników pomiarów przeprowadzono w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. W załączeniu przekazujemy zestawienie przekroczeń dobowych wartości pyłu PM10 dla poszczególnych stacji w analizowanym okresie.

więcej informacji... (.pdf)

16.03.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601 oraz w strefie lubelskiej (kod:PL0602) w 2014 r. przekroczeń poziomu dopuszczalnego benzo/a/pirenu. Przekroczenia wystąpiły na stacjach: Lublin ul. Śliwińskiego, Biała Podlaska ul. Orzechowa, Chełm ul. Jagiellońska, Kraśnik ul. Koszarowa, Zamość ul. Hrubieszowska.

Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia w obu strefach przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku.

Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w 2015 r. Stężenie średnie obliczone ze stacji zlokalizowanej w Białej Podlaskiej przy ul. ul. Orzechowej za okres od 1 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. wynosiło 26,8 μg/m3 przy poziomie dopuszczalnym wynoszącym 25 μg/m3.

Na wszystkich stacjach najwyższe stężenia występowały w sezonie grzewczym, co wskazuje na główną przyczynę jaką jest emisja ze spalania paliw na cele grzewcze i niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Analiza stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla i średnich rocznych pyłu PM10 w ww. okresie wykazała, że nie występuje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych.

więcej informacji... (.pdf)12.03.2015 r.

12 marca br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska- Leszek Żelazny oraz Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Arkadiusz Iwaniuk odbyli wizytę studyjną w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Podczas spotkania omawiano prace badawcze nad odnawialnymi źródłami energii.
Ogniwa fotowoltaiczne umieszczone na dachu Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, a także turbina cieplnoelektryczna oparta na silniku spalinowym zasilanym gazem ziemnym to tylko niektóre z zaprezentowanych rozwiązań.


20.02.2015 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o wystąpieniu w strefie lubelskiej (kod:PL0602) na stacjach: Biała Podlaska ul. Orzechowa, Puławy ul. Skowieszyńska, Zamość ul. Hrubieszowska przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2014 r.

Ponadto informujemy o ryzyku wystąpienia w Aglomeracji Lubelskiej (kod:PL0601) oraz strefie lubelskiej przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu w 2015 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku.

więcej informacji... (.pdf)


20.01.2015 r.

Budowa społecznego zaufania do administracji publicznej i uruchomienie nowych projektów ułatwiających kontakt obywatela z urzędami to najważniejsze tematy konferencji „Służba cywilna – zaufanie i komunikacja”.
W spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli szef KPRM Jacek Cichocki, szef służby cywilnej Claudia Torres-Bartyzel oraz szefowie urzędów i urzędnicy na co dzień zajmujący się obsługą obywateli w blisko 200 urzędach w całej Polsce. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentował Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Arkadiusz Iwaniuk.
Szef KPRM Jacek Cichocki, w imieniu premier Ewy Kopacz, podziękował urzędnikom za 25 lat pracy na rzecz budowania państwa polskiego. Minister wskazał również najistotniejsze wyzwania dla administracji w najbliższym czasie: budowę serwisu gromadzącego usługi e-administracji, utworzenie w KPRM centralnej infolinii powiązanej z infoliniami resortowymi i wojewódzkimi, większe otwarcie urzędów na klientów oraz sprawną reakcję na wszystkie zapytania i wnioski obywatelskie.ARCHIWUM WIADOMOŚCI


Redaktor BIP WIOŚ Lublin

Małgorzata Okoń tel. 081 7186201

Created by: system last modification: 23 August, 2015 [11:06:02 UTC] by admin


Zamówienia publiczne (wszystkie)
Last
Praca w WIOŚ (wszystkie)
© 2003 Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
20-092 ul. Obywatelska 13, tel. +48 (81) 718 62 01, fax. 718 62 55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl


Kanały tematyczne (RSS):
Execution time: 0.32 secs – database queries used: 84 – GZIP Disabled – Server load: 0.00 – Powered by TikiWiki