W obrębie naszej strony stosujemy pliki cookies, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisywane w ustawieniach przeglądarki internetowej na Państwa komputerze. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dot. plików cookies.
Rozumiem
WIOŚ Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 18 Apr, 2014 [13:06 UTC]
logo
print pdf
Dbajmy wszyscy o środowisko. Jeśli nie musisz nie drukuj tej strony.

Biuletyn Informacji Publicznej

Inspekcji Ochrony Środowiska
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w LublinieNajnowsze informacje27.03.2014 r.

27 marca 2014 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w Forum Inwestycyjnym Biznes-Nauka-Samorząd, które miało miejsce w siedzibie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie. Spotkanie było poświęcone strategicznym inwestycjom, możliwościom rozwoju lubelskich firm i gmin oraz współpracy sektorów biznes-nauka-samorząd. Poruszane były również kwestie możliwości pozyskiwania funduszy UE, a także zagadnienia związane z rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii.

14.03.2014 r.

14 marca 2014 r. odbyło się spotkanie Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Leszka Żelaznego oraz Kierownika Wydziału Inspekcji WIOŚ w Lublinie Grzegorza Ulińskiego z przedstawicielami Departamentu Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Omówiono problem naliczania kar za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie zbiorczego zestawienia danych o odpadach. Ponadto dokonano ustaleń dotyczących formy przekazywania sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

12.03.2014 r.

W dniu 12.03.2013 r. w Delegaturze WIOŚ w Zamościu odbyło się spotkanie szkoleniowo-warsztatowe z przedstawicielami gmin (w spotkaniu wzięły udział 52 osoby) dotyczące sporządzania „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2013”. Przedstawiciele urzędów gmin dzielili się swoimi doświadczeniami jak również wątpliwościami co do sposobu sporządzania sprawozdań.
Na spotkaniu omówiono również zagadnienia związane z prowadzonym w roku poprzednim oraz bieżącym cyklu kontrolnym „Przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
21.02.2014 r.

20 lutego 2014 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie wziął udział w posiedzeniu Zespołu doradczo-konsultacyjnego ds. energii odnawialnej. Spotkanie miało miejsce w Departamencie Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas posiedzenia poruszono tematy dotyczące budynków pasywnych, możliwości stosowania biomasy pochodzenia rolniczego w budownictwie mieszkaniowym i socjalnym oraz biobudownictwa.


17.02.2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2014 r. Obliczona, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35.
Wskazuje to na występowanie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przedstawiono w załączonym pliku (.pdf)


05.01.2014 r.

W dniu 5 stycznia 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie dotyczące prac związanych z poszukiwaniem gazu łupkowego na terenie Lubelszczyzny.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, Urzędu Dozoru Technicznego w Lublinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie.
Omówiono główne problemy związane z poszukiwaniem gazu oraz wymieniono informacje dotyczące przyszłych zamierzeń inwestorów.

05.12.2013 r.

W dniu 5 grudnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
W spotkaniu wzięli udział, ze strony Izby Celnej pan Dariusz Jówko Naczelnik Wydziału Kontroli, pani Elżbieta Bilińska Mł. Ekspert Służby Celnej z Wydziału Kontroli, ze strony Inspektoratu pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, pan Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz pan Roman Gulbierz główny specjalista z Wydziału Inspekcji. Rozmowy dotyczyły przyszłych wspólnych działań w zakresie przestrzegania ochrony środowiska przez podmioty zajmujące się dystrybucją i sprzedażą paliw płynnych.


19.11.2013 r.

19 listopada 2013 r. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczył w inauguracji VI Targów Energetycznych ENERGETICS, która odbyła się w hali Targów Lubelskich przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie.
Podczas Targów prezentowane są technologie pozwalające efektywnie wytwarzać i wykorzystywać energię elektryczną, a także rozwiązania, które mogą być wykorzystane przy budowie i modernizacji infrastruktury energetycznej.

18.11.2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Obliczone, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, arytmetyczne średnie kroczące ze stężeń zmierzonych na stacjach: w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, Chełmie przy ul. Jagiellońskiej i Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej wynoszą 1,1 ng/m3. Obliczenia dotyczą okresu ostatnich 12 miesięcy tj. od 1 listopada 2012 r. do 31 października 2013 r. Poziom docelowy określony rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) wynosi
1 ng/m3 z terminem osiągnięcia w 2013 r. Więcej informacji w pliku *.pdf


14.10.2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uruchomił geoportal, którego celem jest udostępnienie i wizualizacja danych gromadzonych w ramach monitoringu środowiska. Dane prezentowane są w postaci map tematycznych umieszczonych w portalu jak również w postaci usługi WMS. Geoportal powstał dzięki środkom finansowym pozyskanym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Do geoportalu można wejść z głównej strony WIOŚ oraz bezpośrednio http://hosting.gis-expert.pl/wios

11.10.2013 r.

W latach 2010-2012 WIOŚ prowadził badania 16 jezior w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, jedno jezioro Białe Włodawskie objęte było monitoringiem reperowym. Stan ekologiczny jezior oceniono na podstawie prowadzonych badań biologicznych oraz wspierających parametrów fizykochemicznych. W 2013 roku Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie GIOŚ dokonał weryfikacji ocen za lata 2010-2012 w oparciu o nowe granice klas dla fitoplanktonu i makrofitów, ponadto dla jezior badanych więcej niż raz przeprowadził proces dziedziczenia danych, dokonał także ekstrapolacji wyników ocen stanu ekologicznego jezior na jednolite części wód tej kategorii nie badane w latach 2007-2012.
Klasyfikacja stanu ekologicznego jezior przebadanych w latach 2010-2012 przedstawia się następująco:
 • bardzo dobry (I klasa) – 6 jezior (Bikcze, Kleszczów, Łukie, Piaseczno, Sumin, Uściwierz),
 • dobry (II klasa) – 1 jezioro (Białe Włodawskie),
 • umiarkowany (III klasa) – 7 jezior (Białe Sosnowickie, Firlej, Łukcze, Rogóźno, Spólne, Uścimowskie i Zagłębocze),
 • słaby (IV klasa) – 2 jeziora (Krasne i Kunów),
 • zły (V klasa) - brak.

W wyniku przeprowadzonej ekstrapolacji stan ekologiczny niemonitorowanego jeziora Tomasznie określono jako poniżej dobrego.

Klasyfikację jezior badanych w latach 2010-2012 z uwzględnieniem dziedziczenia przedstawiono w załączonej tabeli (*.pdf).08.10.2013 r.

W dniu 8 października 2013 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się wysłuchanie publiczne na temat gazu z łupków organizowane w ramach kampanii Ministerstwa Środowiska „Porozmawiajmy o łupkach”. W spotkaniu wziął udział wiceminister środowiska – Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak.
Celem wysłuchania było umożliwienie zainteresowanym przedstawienia poglądów na tematy związane z gazem łupkowym. Wypowiadali się obywatele gmin, na obszarze których obowiązują koncesje poszukiwawcze oraz przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

Między wystąpieniami aktywnych uczestników pracownicy instytucji: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, a także Państwowego Instytutu Geologicznego i firmy wykonującej na zlecenie Ministerstwa Środowiska badanie opinii społecznej (TNS Polska), przedstawili krótkie prezentacje nt. ochrony środowiska, kontroli pracy przedsiębiorców oraz postrzegania gazu z łupków przez mieszkańców Polski.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, reprezentowany przez Arkadiusza Iwaniuka - Zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska przedstawił prezentację dotyczącą kontroli pracy przedsiębiorców prowadzących prace poszukiwawcze gazu łupkowego na terenie województwa lubelskiego.08.10.2013 r.

Dnia 8 października 2013 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na którym WIOŚ w Lublinie reprezentowała pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie. Jednym z punktów spotkania była ocena zabezpieczenia sezonu turystyczno-wypoczynkowego i przedstawienie informacji WIOŚ na temat podstaw prawnych ograniczenia hałasu w obrębie jeziora Białego.

04.10.2013 r.

4 października 2013 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2013/2014 jaka miała miejsce w auli Wschodniego Innowacyjnego Centrum Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 40 w Lublinie. Wykład inauguracyjny pt. „Patriotyzm gospodarczy – nowa racja stanu? Jak i z kim budować silną, zdolną do globalnej ekspansji gospodarkę wygłosił Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

30.09.2013 r.

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego z Ministrem Środowiska - Marcinem Korolcem spotkali się przedstawiciele gmin z terenu województwa lubelskiego. Spotkanie poświęcone było ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz i finansowaniem inwestycji dotyczących ochrony środowiska.
W spotkaniu uczestniczył Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Leszek Żelazny oraz Kierownik Wydziału Inspekcji WIOŚ Lublin – Grzegorz Uliński.
Zdaniem ministra województwo lubelskie dobrze poradziło sobie z obowiązkami wynikającymi z wdrożenia ustawy.

27.09.2013 r.

W dniu 18 września 2013 r. w Placówce Straży Granicznej w Dorohusku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Chełmskiego, w którym uczestniczyła pani Teresa Wolińska - Kierownik Działu Inspekcji Delegatury w Chełmie. Natomiast 27 września 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Chełmie odbyły się: posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Sesja Rady Powiatu, gdzie WIOŚ w Lublinie reprezentowała pani Elżbieta Piebiak Kierownik Delegatury w Chełmie. Jednym z tematów poruszanych na ww. spotkaniach było omówienie informacji o stanie środowiska powiatu chełmskiego w 2012 r.

25.09.2013 r.

W dniu 25.09.2013 r. w siedzibie Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się XIX sesja IV kadencji Rady Powiatu w Zamościu. Na sesji przedstawiona została informacja o stanie środowiska w powiecie zamojskim za rok 2012 przygotowana przez WIOŚ Lublin Delegaturę w Zamościu. Sesja poprzedzona była posiedzeniem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 20 września 2013 r. Delegaturę WIOŚ w Zamościu na sesji reprezentował p. Wiesław Orzeł.


25.09.2013 r.

W dniu 25.09.2013 r. odbyło się w Zamościu specjalistyczne ćwiczenie z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematyka ww. przedsięwzięcia obejmowała obszar zadań związanych z „Przeprowadzeniem specjalistycznego ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego z elementami użycia sił i środków na obiekcie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu”.
Scenariusz ćwiczenia obejmował dwa elementy:
 • Zajęcia teoretyczne w postaci treningu sztabowego;
 • Epizody praktyczne realizowane przez szpital, służby, inspekcje i straże.

Celem ćwiczenia między innymi była:
 • Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do działania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia;
 • Sprawdzenie stopnia organizacji i przygotowania elementów organizacyjnych procesu ewakuacji doraźnej;
 • Doskonalenie wybranych elementów miejskiego systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 • Doskonalenie procedur postępowania w sytuacji wykorzystania negocjatorów.

W ćwiczeniach wzięła udział Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek.


20.09.2013 r.

W dniach 19-20 września odbyła się międzynarodowa konferencja ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” - cykliczna konferencja poświęcona szerokim aspektom ekologii.
Honorowy Patronat nad tegoroczną edycją konferencji objął Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki; Włodzimierz Karpiński – Minister Skarbu Państwa, Marcin Korolec – Minister Środowiska.
W przegotowaniu konferencji i w jej obradach aktywnie uczestniczył - Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Leszek Żelazny.

19.09.2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie przypomina, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) zobowiązuje gminy do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.:

 • Poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła:
  • do końca 2013 r. - w wysokości co najmniej 12% wagowo
  • do 2020 - w wysokości co najmniej 50% wagowo

 • Poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
  • do końca 2013 r. - w wysokości co najmniej 36% wagowo
  • do 2020 r. w wysokości co najmniej 70% wagowo

Ponadto gminy zobowiązane są do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. kierowanych do składowania za 2013 r. wynosi 50%.

Gminom, które nie osiągnęły wymaganych poziomów Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzy administracyjną kare pieniężną.

Ww. ustawa zobowiązuje gminy do tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

18.09.2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczy w ogólnopolskim cyklu kontrolnym dotyczącym nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Kontrole realizowane będą w terminie od połowy lipca do końca października 2013 r. Kontrolami objętych zostało 25 z 213 gmin, co stanowi 11, 7 %.
Przedmiotem kontroli są obowiązki i uprawnienia gmin, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Aktualnie WIOŚ zakończył kontrole w 16 gminach, natomiast w 8 gminach kontrole są w trakcie realizacji. Do przeprowadzenia kontroli pozostała 1 gmina.
Dodatkowo w 5 gminach zostaną przeprowadzone kontrole, w związku z wnioskami kierowanymi do tut. Inspektoratu.
Ponadto w ramach cyklu zostaną przeprowadzone 4 kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

WIOŚ powadził weryfikację rocznych sprawozdań wójtów/burmistrzów/ prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r. oraz dokonał analizy wszystkich regulaminów utrzymaniu czystości porządku w gminach pod względem częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Z uwagi na niską częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców tut. Inspektorat przeprowadzi dodatkowo 5 kontroli w gminach, gdzie odpady komunalne odbierane są raz na 2 lub 3 miesiące.


23.08.2013 r.

WIOŚ Lublin informuje że Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego za rok 2012 jest już dostępny do pobrania na naszych stronach www:

 1. Cały raport - w jednym pliku (*.pdf ~~10 MB)

 2. Raport z podziałem na rozdziały


04.07.2013 r.

W związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gminy obowiązane są zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Podmioty odpowiedzialne za odbieranie odpadów komunalnych od mieszkańców powinny zostać wyłonione przez gminy w drodze przetargu do dnia 1 lipca 2013 r.

Na podstawie danych uzyskanych od gmin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na terenie województwa lubelskiego wszystkie gminy zorganizowały przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Dotychczas przetargi zostały rozstrzygnięte w 204 gminach, stanowiących 96% gmin w województwie, natomiast umowy na odbiór odpadów komunalnych zostały podpisane przez 196 gmin.

01.07.2013 r.

W dniu 28.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie kontynuowała działania monitorujące rzeki Czapelka w związku z jej złym stanem. W wyniku prowadzonych działań dokonano kolejnych poborów prób w 4 punktach pomiarowych na rzece Czapelka, Krzna, Zielawa i Bug. Podczas wizji lokalnej zaobserwowano obniżenie poziomu rzek oraz zwiększenie ich przepływu. Na brzegach występują zastoiny, lub miejsca w których one występowały, z zagniwającą roślinnością. Woda charakteryzuje się niską przejrzystością. Zawartość tlenu na rzekach kształtowała się na poziomie od 2,2 mgO2/l do 6,4 mgO2/l.

Szczegółowe wyniki -w załączniku.

28.06.2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że umożliwił mieszkańcom województwa lubelskiego zgłaszanie przypadków niewypełniania przez gminy obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., 391 z późn. zm.).

Pytania i wnioski o interwencję można składać telefonicznie pod numerem 81 718 62 01 oraz e-mailowo na adres odpady@wios.lublin.pl

24.06.2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie w związku ze złym stanem wód kontynuował w dniu 21.06.2013 r. działania monitorujące stężenie tlenu rozpuszczonego w wodzie. Badaniami objęto rzekę Czapelkę, Krznę, Zielawę i Bug. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 0,5 mgO2/l do 5,8 mgO2/l.
W dniu 22.06.2013 r. dokonano analizy zawartości tlenu w 3 próbach pobranych z rzeki Bug na odcinku źródłowym. Zawartość tlenu kształtowała się poziomie od 4,3 mgO2/l do 5,0 mgO2/l.
Badania rzek Czapelka, Krzna i Bug powtórzono w dniu 23 i 24.06.2013 r. Wyniki zawartości tlenu kształtowały się na poziomie od 0,3 mgO2/l do 6,4 mgO2/l.
Analiza przeprowadzona w terenie oraz wykonane badania wskazują na poprawę warunków tlenowych. Nie zaobserwowano występowania śniętych ryb.

O zaistniałej sytuacji powiadomiono pisemnie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lublinie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku i Warszawie oraz Brzeski Obwodowy Komitet Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska (Republika Białorusi).

Szczegółowe wyniki -w załączniku.

21.06.2013 r.

11.06.2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej podczas badań rzek realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), stwierdził zły stan wód na rzece Czapelka. W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono: wysoki stan wód, mały przepływ, niską przejrzystość wody, zagniwające resztki roślinne unoszące się w wodzie oraz niską zawartość tlenu w wodzie wynoszącą 2,7 mgO2/l. Zły stan wód potwierdziły analizy laboratoryjne. Stwierdzono również przekroczenia norm określonych dla CHZT-Cr, azotu Kjeldahla oraz fosforanów.
W związku z powyższym podjęto decyzję o dokonaniu w dniu 18.06.2013 r., przy monitoringu wód rzeki Bug, dodatkowych poborów wód rzeki Czapelka i Krzna (m. Neple) pod kątem zawartości tlenu.

Więcej informacji -w załączniku.


21.06.2013 r.


Informujemy o ryzyku wystąpienia w strefie lubelskiej (kod: PL0602) przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu i dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 oraz ryzyku przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2013 r. w aglomeracji lubelskiej (kod: PL0601).
Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przedstawiono w załączniku.


11.06.2013 r.

11 czerwca 2013 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W uroczystościach udział wzięli m.in. Wojciech Piekarczyk Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie, Aneta Wilmańska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Marian Starownik Wicewojewoda Lubelski, Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie.
Pan Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymał statuetkę pamiątkową będącą podziękowaniem za wieloletnią współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.21.05.2013 r.

W dniu 20.05.2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska Delegatura w Zamościu odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami gmin z terenu działania Delegatury. Spotkanie dotyczyło zadań gmin wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Na spotkaniu w którym uczestniczyło 48 osób omówiono najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu sprawozdań za rok 2012. Zagadnienia te omówiono w celu wykorzystania przy sporządzeniu korekt oraz ich wyeliminowania w przeszłości.17.05.2013 r.

Informujemy, że w strefie lubelskiej (kod: PL0602) w 2013 r. został przekroczony dopuszczalny poziom pyłu PM10 określony dla stężeń 24 godzinnych. Na stacji zlokalizowanej w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej (kod krajowy: LbPulawySkowieszynska) w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. zarejestrowano łącznie 36 wartości stężeń 24-godzinnych pyłu PM10 wyższych od 50 µg/m3 przy dopuszczalnych 35. Przekroczenie dotyczy obszaru miasta Puławy o powierzchni 50,5 km2 zamieszkałego przez ok. 49,8 tys. osób.
Prawdopodobną przyczyną była emisja ze spalania paliw do celów grzewczych oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (brak wiatru, opadów, niska temperatura powietrza).

Jednocześnie informujemy o ryzyku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnego 24 - godzinnego stężenia pyłu PM10 w 2013 r. w aglomeracji lubelskiej (kod: PL0601) oraz na obszarze strefy lubelskiej. Obliczona, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez GIOŚ, liczba stężeń przekraczających wartość 50 μg/m3 za okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. była wyższa od dozwolonej dla roku wynoszącej 35. Wskazuje to na istnienie ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych w bieżącym roku. Szczegółowe dane dotyczące stwierdzonego ryzyka przedstawiono w załączniku.


29.04.2013 r.

W kwietniu 2013 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie została opracowana Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2012 r. Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie, z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Pod względem metodologicznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. Po raz pierwszy, ze względu na brak odrębnych kryteriów, odstąpiono od klasyfikacji dla uzdrowisk
i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
Oceny, których celem jest monitorowanie zmian jakości powietrza w województwie, wynikają z zapisów ustawy –Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którymi stężenia zanieczyszczeń w powietrzu powinny zostać utrzymane poniżej poziomów dopuszczalnych, docelowych albo celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r..

25.04.2013 r.

W dniu 24 kwietnia 2013r. zgodnie z planem pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Prezydencie Miasta Biała Podlaska odbyły się ćwiczenia koordynujące działania służb, inspekcji i straży w ramach zarządzania kryzysowego. Z ramienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie w ćwiczeniach udział wzięli pracownicy Delegatury w Białej Podlaskiej – Krystyna Sobczuk – specjalista oraz Waldemar Skrzyniarz – starszy specjalista.
Ćwiczenia odbyły się na terenie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Białej Podlaskiej. Symulacja zdarzenia przewidywała wystąpienie awarii instalacji chłodniczej zawierającej amoniak.


19.04.2013 r.

W dniu 16 kwietnia 2013 roku w Białej Podlaskiej odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie (WIOŚ) z przedstawicielami służb ochrony środowiska z Republiki Białoruskiej tj.: Brzeskiego Obwodowego Komitetu Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu oraz Brzeskiego Obwodowego Laboratorium Analitycznego Państwowego Urzędu „Respublikańskie Centrum Analitycznej Kontroli w zakresie ochrony środowiska”.
Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej.
Było ono wynikiem realizacji ustaleń Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:
 • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
 • zaprezentowano i omówiono wyniki badań uzyskane w czasie poprzedniego wspólnego poboru, które odbyło się w dniu 10.10.2012 r. po stronie polskiej,
 • przedstawiono informację nt. wyników badań wód rzeki Bug i jej dopływów leżących po stronie polskiej i białoruskiej zrealizowane w IV kwartale 2012 r. oraz w I kwartale 2013 r.,
 • omówiono bieżące problemy, planowane działania oraz inwestycje mogące mieć wpływ na stan środowiska.
 • strona polska zwróciła się z prośbą o przygotowanie informacji nt. realizowanych inwestycji po stronie białoruskiej.18.04.2013 r.

Rozpoczęto prezentowanie prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski.

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem nad obszarem Polski oraz poszczególnych województw realizowana jest z wykorzystaniem systemu prognostycznego EkoPrognoza. Jako narzędzie obliczeniowe używany jest globalny model chemii troposfery GEM-AQ (Global Environmental Multiscale – Air Quality). GEM-AQ jest modelem chemii troposfery, który pozwala na jednoczesne i spójne (on-line) modelowanie procesów dynamicznych, fizycznych i chemicznych w atmosferze. Dzięki możliwości zastosowania siatki obliczeniowej o zmiennej rozdzielczości model ten umożliwia symulacje stanu chemicznego atmosfery od skali lokalnej poprzez skalę regionalną, aż do skali globalnej.

Prognoza jest realizowana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej i jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej informacji na stronie Prognozy jakości powietrza

Prognoza zanieczyszczenia powietrza ozonem dla województwa lubelskiego.

05.04.2013 r.

4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie odbyło się spotkanie z Andrzejem Lepieszko Prokuratorem, przedstawicielem Prokuratury Okręgowej
w Lublinie. Ze strony Inspektoratu w spotkaniu uczestniczyli Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie, Arkadiusz Iwaniuk Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Uliński Kierownik Wydziału Inspekcji.
W trakcie rozmów uczestnicy spotkania przedstawili swoje kompetencje w zakresie ochrony środowiska. Ponadto ustalono zasady i zakres wspólnych działań w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku.


18.03.2013 r.

15 marca 2013 roku w Białymstoku odbyło się XI posiedzenie Polsko – Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Podkomisja koordynuje współpracę służb polskich i białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych obszarach obu państw.
Posiedzeniu ze strony polskiej przewodniczył P. Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski. Ze strony białoruskiej P. Łasuta Giennadij Fiedorowicz, Zastępca Ministra do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Republiki Białorusi. W posiedzeniu udział wzięli stali członkowie Podkomisji – przedstawiciele różnych służb z rejonów przygranicza strony polskiej i białoruskiej.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentował P. Edward Dec ¬ –Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej.
Podczas obrad poruszano kwestie związane ze współpracą służb sanitarno-epidemiologicznych, służb weterynaryjnych i fitosanitarnych, służb pożarniczych i ratowniczych, służb ochrony porządku prawnego, służb granicznych i celnych oraz służb ochrony środowiska i przyrody.02.01.2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że na stacji w Puławach (kod stacji: LbPulawySkowieszynska) występuje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 listopada 2012 r. odnotowano łącznie 36 dni ze stężeniami wyższymi od dopuszczalnego, przy dopuszczalnych 35 dniach. Liczba przekroczeń może ulec zmianie przy powtórnej weryfikacji wyników pomiarów za m-c listopad z uwagi na wdrażanie zainstalowanego nowego pobornika pyłu.


21.12.2012 r.
13.12.2012 r.

W dniu 13 grudnia 2012 r. w siedzibie Delegatury w Zamościu odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowej Inspekcji Ekologicznej Obwodu Wołyńskiego dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem.

Państwową Inspekcję Ekologiczną Obwodu Wołyńskiego reprezentowali:
 1. Anatolij Getmanchuk – Naczelnik Państwowej Inspekcji Ekologicznej,
 2. Oleksandr Tkaczuk – z-ca Naczelnika Państwowej Inspekcji Ekologicznej.
WIOŚ Lublin Delegaturę w Zamościu reprezentowały:
 1. Małgorzata Skwarek – Kierownik Delegatury w Zamościu oraz członek Grupy Roboczej Ochrony Wód (OW) działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych,
 2. Jadwiga Tkaczyk – starszy specjalista Wydziału Monitoringu Środowiska WIOŚ Lublin.
Celem spotkania było zwiększenie efektywności działań, służących ochronie środowiska naturalnego na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń rzeki granicznej Bug, która prowadzi wody z terytorium Ukrainy na terytorium Polski.
Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy dotyczące współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w strefie przygranicznej, jak również priorytety współpracy w 2013 r.13.12.2012 r.

13.12.2012 r. w Delegaturze WIOŚ w Zamościu odbyło się spotkanie szkoleniowe pracowników Delegatury w Zamościu oraz Straży Granicznej i Służb Celnych z terenu działalności Delegatury. Tematem szkolenia były zagadnienia związane z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów.
Na szkoleniu poruszono bieżące tematy związane z procedurami obowiązującymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz wymieniono obustronne doświadczenia w tym zakresie. Zwrócono uwagę na zmiany w przepisach prawnych dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów tj. upływającymi z dniem 31.12.2012 r. okresami przejściowymi na przywóz do Polski odpadów do odzysku z "listy zielonej".29.11.2012 r.

29 listopada 2012 r. Lubelskie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny uczestniczył w posiedzeniu Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. W trakcie posiedzenia przedstawiono m.in. ocenę zasadności wnioskowanych korekt granic obszarów chronionych województwa, stan zaawansowania prac nad planami ochrony parków krajobrazowych oraz stan prac nad planami ochrony obszarów Natura 2000.

27.11.2012 r.

27 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie odbyła się konferencja „Efektywność ekologiczna i ekonomiczna wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, w ramach projektu Comenius Regio Szkoła – Środowisko – Energia – edukacja dla zrównoważonego rozwoju w regionie Schwäbisch Hall i powiecie zamojskim. W konferencji udział wzięły Grażyna Gleń i Jadwiga Tkaczyk pracownice Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przedstawiając informacje nt. stanu środowiska województwa lubelskiego.


27.11.2012 r.

27 listopada 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020”. Zaprezentowano główne kierunki zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020. W konferencji udział wzięli m.in. Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie Leszek Żelazny.

23.11.2012 r.

23 listopada 2012 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Leszek Żelazny oraz Kierownik Wydziału Monitoringu Środowiska Alicja Roguska uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym opracowania programów ochrony powietrza dla województwa lubelskiego. W spotkaniu odbywającym się w Urzędzie Marszałkowskim przedstawili wystąpienia m.in. dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sławomir Struski oraz dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie Zdzisław Strycharz.
Omówione zostały propozycje działań krótko-, średnio- i długookresowych zmierzających do ograniczenia emisji pyłu PM10, w szczególności w zakresie niskiej emisji, a także propozycje działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania spalaniu odpadów w paleniskach indywidualnych i promocji tzw. „czystego paliwa”.

05.11.2012 r.

5 listopada br. odbyło się posiedzenie Rady Rozwoju Lublina. W spotkaniu uczestniczył Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie (członek RRL).
Na posiedzeniu Rady, przedstawiciel firmy doradczej Deloitte Radosław Kubaś przedstawił „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin”.

05.11.2012 r.

5 listopad br. w Sali Konferencyjnej Instytutu Medycyny Wsi odbyła się konferencja „EkoDroga Samorządowa”. W spotkaniu uczestniczył m.in. Leszek Żelazny Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Podczas konferencji przedstawiono rozwiązania związane z budowlową ekodrogi przy wykorzystywaniu odpadów z procesów spalania odpadów. W drugiej części spotkania odbył się wyjazd terenowy do Kozłówki w gminie Kamionka, w celu wizji lokalnej odcinka pilotażowego ekodrogi.

11.10.2012 r.

10 października 2012 roku w Białej Podlaskiej odbyło się coroczne spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Brzeskiego Obwodowego Komitetu ds. Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska w Brześciu. Jego realizacja wynikała z ustaleń Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej działającej w ramach Polsko – Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej.
Delegacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przewodniczył Pan Edward Dec – Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie transgranicznej kontroli stanu środowiska i szybkiego informowania o ewentualnych zagrożeniach.
Podczas spotkania:
 • dokonano wspólnego poboru prób wód rzeki Bug,
 • zaprezentowano i omówiono wyniki badań uzyskane w czasie poprzedniego wspólnego poboru, który odbył się 19.06.2012 r. po stronie białoruskiej,
 • przedstawiono informację nt. wyników badań zrealizowanych w I połowie 2012 roku,
 • zgodnie z ustaleniami protokółu z X posiedzenia Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw Współpracy Przygranicznej strony kontynuowały prace nad uzgodnieniem projektu protokołu technicznego dot. współpracy obu stron w zakresie monitorowania oraz wymiany informacji o stanie wód rzeki Bug i jej głównych dopływów.08.10.2012 r.

W dniu 05.10.2012 r. odbyła się w Zwierzyńcu konferencja pod nazwą „Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zwierzyniec w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego”. Konferencja była podsumowaniem inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zwierzyńcu realizowanej w ramach projektu o tej samej nazwie. Wartość inwestycji to ok. 6,6 mln zł z czego ok. 4,6 mln to pieniądze unijne. Zwierzyniec zyskał nową oczyszczalnię ścieków o przepustowości 500 m3/d. Obiekt wzbogacił się o nowy reaktor, stację odwadniania osadów, a także nową halę o lekkiej konstrukcji z punktem zlewnym wyposażonym w pompę ścieków surowych. Zmieniło się również otoczenie oczyszczalni. Wyremontowana droga, plac manewrowy i nowe ogrodzenie znacznie podniosły walory estetyczne tego miejsca.
W konferencji udział wzięli: Kierownik Delegatury w Zamościu Małgorzata Skwarek oraz st. specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej Jerzy Bełz.26.09.2012 r.

W dniach 26-27 IX 2012 roku w Lublinie odbędzie się III edycja Międzynarodowej Konferencja ECOFORUM "Po pierwsze środowisko" .
Ten dwudniowy cykl wykładów, dyskusji i spotkań dotyczyć będzie w tym roku m.in. zagadnieniom ekologii w górnictwie, ciepłownictwie, energetyce konwencjonalnej, gospodarce odpadami, a także procesowi wydobycia gazu łupkowego.

Więcej informacji o ECOFORUM na stronie - http://ecoforum.lublin.pl

26.09.2012 r.

Stosownie do art. 10 ust 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje o zastosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej:

W inspektoracie i jego 3 delegaturach stopniowo wymieniane są:
 • okna o niższym współczynniku przenikania ciepła,
 • monitory kineskopowe CRT na płaskie LCD,
 • oprawy oświetleniowe i żarówki na energooszczędne.
W laboratorium WIOŚ w Lublinie :
 • zastąpiono 4 spektrometry absorpcji atomowej firmy Varian typ AA 20 i AA200 – 4 spektrometrami absorpcji atomowej typ Zenit 720 P o nowoczesnej konstrukcji zapewniającej efektywne sterowanie procesem atomizacji przy oznaczaniu metali;
 • ograniczono metody przygotowania próbek przy wykorzystaniu pieców muflowych poprzez stosowanie efektywniejszych urządzeń mikrofalowych.


21.09.2012 r.

W ramach projektu BALTIC COMPASS w dniach 17-18 września 2012 r. w m. Okuninka odbyło się seminarium naukowe nt. „Ochrona jakości wód podczas przejścia fali powodziowej”. Szczegółowym przedmiotem seminarium były wody rzeki Bug.
Organizatorem seminarium był Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w zlewni Bugu po stronie polskiej i białoruskiej. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie reprezentowała Margaryta Sobocińska.
Podczas spotkania omówiono zagospodarowanie zalewowej doliny rzeki Bug na odcinku granicznym. Przedstawiono również ocenę stanu wód rzeki Bug w aspekcie zagrożeń dla jakości wody. Dużą uwagę poświęcono tematyce zanieczyszczenia wody w czasie przejścia fali powodziowej oraz rozpoznaniu ryzyka powodziowego (plany ochrony przed powodzią doliny Bugu).

07.09.2012 r.

W dniach 5-6 września w Warszawie i Urszulinie odbyły się uroczystości związane z wręczeniem certyfikat UNESCO dla Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie. To drugi w Europie i czwarty na świecie obszar uhonorowany w ten sposób przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

5 września br. Dyrektor Generalny UNESCO, pani Irina Bokova, przyznała oficjalny certyfikat dla Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Polesie Zachodnie”. Następnego dnia przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy rozmawiali w Urszulinie jak wykorzystać tę nobilitację.

Wspólny obszar transgranicznego rezerwatu biosfery utworzony został przez połączenie polskiego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, ukraińskiego Szackiego Rezerwatu Biosfery oraz białoruskiego Rezerwatu Biosfery Pribużskoje Polesie.

Program Człowiek i Biosfera (Man and the Biosphere, w skrócie MAB) realizowany przez UNESCO wyszukuje obszary łączące w sobie wybitne walory przyrodnicze i kulturowe.

Wpisanie na listę UNESCO to przede wszystkim ogólnoświatowa promocja. Parki narodowe, instytucje samorządowe oraz organizacje społeczne wchodzące w skład Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie będą mogły wspólnie starać się o dotacje na projekty prośrodowiskowe.

W konferencji uczestniczył Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie dr inż. Arkadiusz Iwaniuk.


ARCHIWUM WIADOMOŚCI


Redaktor BIP WIOŚ Lublin

Małgorzata Okoń tel. 081 7186201

Created by: system last modification: 28 March, 2014 [11:49:38 UTC] by admin


Zamówienia publiczne (wszystkie)
Praca w WIOŚ (wszystkie)
© 2003 Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
20-092 ul. Obywatelska 13, tel. +48 (81) 718 62 01, fax. 718 62 55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl


Kanały tematyczne (RSS):
Execution time: 0.31 secs – database queries used: 72 – GZIP Disabled – Server load: 0.00 – Powered by TikiWiki