W obrębie naszej strony stosujemy pliki cookies, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisywane w ustawieniach przeglądarki internetowej na Państwa komputerze. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dot. plików cookies.
Rozumiem
WIOŚ Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 06 Oct, 2015 [13:53 UTC]
logo

Gospodarka odpadami

Monitoring środowiska - akty prawne.

Odpady przemysłowe

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w województwie lubelskim w 2013 roku wytworzono ogółem 6 828,4 tys. Mg odpadów pochodzenia przemysłowego, co stawia województwo na 4 miejscu w Polsce.

W stosunku do roku ubiegłego ilość odpadów wytworzonych wzrosła o ponad 8%.

W masie wytworzonych odpadów przemysłowych w województwie największy udział mają odpady z grupy 01 - odpady powstałe przy poszukiwaniu, wydobyciu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. Głównym źródłem ich pochodzenia był Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S. A. który niezmiennie od lat należy do największych wytwórców odpadów przemysłowych w województwie lubelskim (generuje ponad 60% odpadów rocznie).

Najwięcej odpadów z sektora przemysłowego powstało w 5 powiatach: łęczyńskim -5107,4 tys. Mg, m. Lublin - 724,3 tys. Mg, puławskim - 233,4 tys. Mg, hrubieszowskim - 129,7 tys. Mg, krasnostawskim - 120,9 tys. Mg. Odpady z tych powiatów łącznie stanowiły 92,5% wszystkich wytworzonych odpadów w województwie.

System gospodarowania odpadami azbestowymi.

W 1997 r. wprowadzono zakaz produkcji i stosowania azbestu na terenie Polski - ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm.), natomiast od 1 stycznia 2005 r. również na terenie całej Unii Europejskiej.

W celu stopniowej eliminacji z terenu Polski wyrobów zawierających azbest, a tym samym likwidacji negatywnych skutków oddziaływania azbestu na środowisko oraz zdrowie ludzi, ustanowiono „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032”, przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 14 lipca 2009 r. oraz programy usuwania azbestu na poszczególnych szczeblach samorządowych. Programy obowiązujące na terenie całego kraju zakładają, że do końca 2032 roku wszystkie wyroby zawierające azbest zostaną usunięte.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162 poz. 1089 z 2010 r.) określa m. in. sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Ponadto określa sposoby i warunki usuwania wyrobów zawierających azbest oraz nakłada obowiązek okresowych kontroli tych wyrobów, z których musi być sporządzona ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania ww. wyrobów.

Uzyskana punktowa ocena wyrobów zawierających azbest pozwala określić stopień pilności:

  • Stopień pilności I wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie,
  • Stopień pilności II wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku,
  • Stopień pilności III wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat.
Na terenie województwa lubelskiego realizowany jest program dotyczący usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest uchwalony w dniu 28 listopada 2011 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego p.n.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032".

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie od wielu lat gromadzi informacje zawarte w kartach składowisk pozyskiwanych od zarządzających, dotyczące ilości odpadów kierowanych do składowania na poszczególne obiekty.

Spośród składowisk funkcjonujących w 2013 r. na terenie województwa lubelskiego 3 przyjmowały odpady zawierające azbest. Były to następujące obiekty:
  • PGO Sp. z o.o. w Chełmie – składowisko w Srebrzyszczu
  • WOD-BUD Sp.zo.o. w Kraśniku – składowisko Piaski Zarzecze II
  • PGK Sp.zo.o. w Poniatowej – składowisko w Poniatowej Wsi.
W 2013 r. do składowania trafiło 30 605,364 ton odpadów zawierających azbest tj. o 13 816,72 ton, czyli ponad 80% odpadów więcej, niż w roku poprzednim. Największa ilość spośród przyjętych odpadów (ponad 97%) trafiło na składowisko w Kraśniku. Nagromadzenie na składowiskach odpadów zawierających azbest od początku trwania programu wyniosło 119,075 tys. ton.

Wydział Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie przeprowadził w 2013 r. 9 kontroli jednostek i instytucji, których działalność związana była z postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. Spośród skontrolowanych 1 miała charakter interwencyjny.

Więcej informacji dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest można znaleźć na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki.

Odpady komunalne

W 2012 r. w woj. lubelskim, zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), zebrano ogółem w ciągu roku 346,58 tys. Mg odpadów komunalnych. Stanowiły one 3,6 % wszystkich odpadów komunalnych zebranych w Polsce. Na poziomie podobnym do roku ubiegłego, utrzymał się wskaźnik odpadów komunalnych zebranych na 1 mieszkańca, i wynosił: w Polsce – 249 kg, w województwie lubelskim – 160 kg/ 1 mieszkańca.

W wyniku selektywnej zbiórki odpadów z terenu województwa zebrano 36 031,4 Mg, które stanowiły 10,4 % ogółu odpadów zebranych w 2012 r. Największy udział miały: szkło – 32,5%, odpady biodegradowalne – 20,4%, papier i tektura – 16,8% oraz tworzywa sztuczne – 14,8%.

Według danych WIOŚ, w 2013 r. na 59 eksploatowanych składowiskach komunalnych o łącznej powierzchni 183,5 ha i pojemności 9 373 954 m3, zdeponowano 205 671,8 Mg odpadów. Największe ilości odpadów zostały złożone w powiecie lubartowskim – 62 678,9 Mg odpadów.

Od lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Obecnie na 9 regionach w województwie lubelskim, funkcjonuje 8 instalacji regionalnych, w tym 2 regiony (Północno-Zachodni i Zamość) korzystają z instalacji zastępczych do czasu ukończenia budowy własnych instalacji.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi i przekazania go marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.

Sprawozdania z realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 wpłynęły w ustawowo określonym terminie z 98 % gmin województwa lubelskiego. W myśl art. 9 z ust. 1 ustawy gmina, która przekazuje sprawozdanie po terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Znowelizowana ustawa o odpadach nakłada na gminy między innymi takie obowiązki:

  1. Osiąganie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 12 % za 2013 r.
  2. Osiąganie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 36 % w 2013 r.
  3. Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 50 % w 2013 r.
Na podstawie analizy danych zawartych w sprawozdaniach stwierdzono, że nie wszystkie gminy wywiązały się z powyższych obowiązków.

Pełna informacja na temat gospodarowania odpadami na terenie woj. lubelskiego znajduje się w „Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2013 r.”(plik *.pdf)

Zamówienia publiczne (wszystkie)
Last
Praca w WIOŚ (wszystkie)
© 2003 Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
20-092 ul. Obywatelska 13, tel. +48 (81) 718 62 01, fax. 718 62 55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl


Kanały tematyczne (RSS):
Execution time: 0.19 secs – database queries used: 69 – GZIP Disabled – Server load: 0.03 – Powered by TikiWiki