W obrębie naszej strony stosujemy pliki cookies, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisywane w ustawieniach przeglądarki internetowej na Państwa komputerze. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dot. plików cookies.
Rozumiem
WIOŚ Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 21 Apr, 2015 [02:52 UTC]
logo

Gospodarka odpadami

Monitoring środowiska - akty prawne.

Głównym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),która określa sposób postępowania z odpadami zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska.

Odpady przemysłowe

Odpady powstające w sektorze gospodarczym stanowią największy strumień odpadów wytwarzanych w województwie lubelskim.

W latach 2000 – 2012 zaobserwowano wzrost ilość odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego. Według danych GUS w 2011 r. 89 zakładów z terenu województwa lubelskiego objętych statystyką wytworzyło 5 196,8 tys. Mg odpadów przemysłowych. Stanowi to 4,2 % ogółu tego rodzaju odpadów wytworzonych w kraju. Natomiast w 2012 r. wytworzono 6 272,4 tys. Mg odpadów pochodzenia przemysłowego, czyli 5 % ogólnej ilości tego rodzaju odpadów wytworzonych w Polsce.

Pod względem ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych od szeregu lat przoduje powiat łęczyński, generuje on ok. 64 % wszystkich odpadów wytworzonych w województwie.

Spośród wytworzonych odpadów w sektorze gospodarczym największą ilość (ok. 98%) stanowiły odpady z pięciu grup: 01, 02, 10, 17, 19, pozostałe grupy to zaledwie 2% ogólnej ilości odpadów wytworzonych w województwie.

Pomimo tego, że odpady wytworzone na terenie województwa zostały poddane głównie procesom odzysku, widoczny jest znaczny spadek do 60,8% w 2011 r. i 63,7% w 2012 r. odpadów odzyskanych w stosunku do lat poprzednich. Natomiast zwiększył się procent odpadów składowanych na składowiskach do 34,3% w 2011 r. i 35,4% w roku 2012, podczas gdy w kraju składowano ok. 21% odpadów przemysłowych.

System gospodarowania odpadami azbestowymi.

Według informacji Urzędu Marszałkowskiego uzyskanych na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej za rok 2010 na terenie województw lubelskiego znajdowało się ogółem 810 344,72 Mg wyrobów zawierających azbest. Spośród 213 gmin województwa lubelskiego informację o ilości wyrobów azbestowych przekazało do dnia 19 września 2011 r. do Urzędu Marszałkowskiego 207 gmin (97%).

Po zbilansowaniu wszystkich danych największe nagromadzenie odpadów azbestowych pod względem ilości odnotowano na terenie powiatu lubelskiego, zamojskiego oraz bialskiego, najmniejsze natomiast na terenie m. Zamość.
Biorąc pod uwagę ilość odpadów azbestowych na powierzchnię powiatu największe nagromadzenie wystąpiło na terenie m. Chełm, powiatu świdnickiego oraz krasnostawskiego, natomiast najmniejsze na terenie m. Lublin.
Do gmin o największej ilości zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych w woj. lubelskim należą m.in.: gmina Piaski, Ryki oraz Łuków.

Na terenie województwa lubelskiego eksploatowane były 3 składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest:

  • Srebrzyszcze – Chełm,
  • Piaski Zarzecze II – Kraśnik,
  • Poniatowa Wieś.
Według danych uzyskanych przez WIOŚ w Lublinie na podstawie kart składowisk pochodzących od zarządzających obiektami na wymienione składowiska w 2012 roku przyjęto 16 788,65 Mg odpadów zawierających azbest, tj. o 2 480,10 Mg odpadów więcej niż w roku poprzednim, natomiast nagromadzenie wyniosło 88,47 tys. Mg.

Odpady komunalne

W 2012 r. na terenie województwa lubelskiego (wg danych WIOŚ) zewidencjonowano 62 składowiska przyjmujące odpady komunalne o ogólnej powierzchni 187,5 ha i łącznej pojemności 9 387 522 m3.

Na tych obiektach złożono 239 689,9 Mg odpadów komunalnych. W porównaniu do roku ubiegłego ilość ta zmalała o 2,2%. Natomiast stan nagromadzenia na koniec roku 2012 wyniósł 4 528 716,7 mg odpadów.

Do działań, które przyczyniły się w ostatnich latach do poprawy gospodarki odpadami należy między innymi wyłączanie z eksploatacji składowisk nie spełniających wymagań w zakresie ochrony środowiska.
W latach 2001 - 2012 r. w wyniku postępowań administracyjnych wyłączono z eksploatacji łącznie 73 składowiska, na których deponowano odpady komunalne. W roku 2012 zakończyły eksploatację 2 składowiska.
Gminy sukcesywnie przystępują do rekultywacji zamkniętych składowisk.

Podejmowane działania zmierzające do poprawy gospodarki odpadami przyniosły widoczne efekty. W okresie dwunastu lat w województwie lubelskim zamknięto ponad 50% składowisk nie spełniających wymagań środowiskowych, zredukowano też o 50% ilość odpadów składowanych, wprowadzono regionalizację gospodarki odpadami, w trakcie realizacji są instalacje do zagospodarowania odpadów.

Pełna informacja na temat gospodarowania odpadami na terenie woj. lubelskiego znajduje się w „Raporcie o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2013 r.”(plik *.pdf)

Zamówienia publiczne (wszystkie)
Last
© 2003 Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
20-092 ul. Obywatelska 13, tel. +48 (81) 718 62 01, fax. 718 62 55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl


Kanały tematyczne (RSS):
Execution time: 0.15 secs – database queries used: 69 – GZIP Disabled – Server load: 0.00 – Powered by TikiWiki