Rok 2013Umowa nr 5/2013/B/MO - Wydanie "Raportu o stanie środowiska województwa lubelskiego w 2012 roku" - kwota dotacji - 50.000 zł
Umowa nr 6/2013/B/MO - Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i parametrów zawartych w dyrektywie dot. jakości powietrza - - kwota dotacji - 440.000 zł
Umowa nr 7/2013/B/M0O - Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie - kwota dotacji - 260.000 zł


Rok 2014Umowa nr 1/2014/B/MO - Doposażenie posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie, w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego do rozszerzenia zakresu badań monitoringowych i inspekcyjnych oraz parametrów zwartych w dyrektywie dotyczącej jakości powietrza i dyrektywie IED - kwota dotacji - 500.000 zł

Umowa nr 2/2014/B/MO - Modernizacja posiadanej aparatury w Laboratorium WIOŚ w Lublinie w celu spełnienia wymagań przepisów prawa, akredytacji i norm badawczych odnośnie prowadzenia i planowanego rozszerzenia zakresu badań monitoringowych - 50.000 zł


Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (tabela w pliku *.pdf).