Zgłaszanie awarii i poważnych incydentów zagrażających środowisku

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie współdziała z organami powołanymi do usuwania skutków poważnych awarii. Dla sprawnego powiadamiania organów właściwych do zapobiegania i likwidowania skutków poważnych awarii. WIOŚ Lublin opracował system powiadamiania i podejmowania działań alarmowych w sytuacji wystąpienia awarii na terenie województwa.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pojęcie poważnej awarii jest definiowane następująco: zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu, pracownicy Wydziałów Inspekcji prowadzą całodobowe dyżury telefoniczne pod niżej wymienionymi numerami:

Numery telefonów dyżurnych w godzinach pracy (7.00- 15.00):

WIOŚ Lublin 81 7186201, 81 7186212, fax 81 718-62-55.
WIOŚ Lublin-Delegatura w Białej Podlaskiej 83 3421170, fax. 83 3421950
WIOŚ Lublin-Delegatura w Chełmie 82 5631415, 82 5640275
WIOŚ Lublin-Delegatura w Zamościu 84 6392799, 84 6398762

Numer telefonu dyżurnych poza godzinami pracy – 791732734